Iesvētības

Biežāk uzdotie jautājumi


Ar ko iesvētības atšķiras no kristībām? Iesvētības ir cilvēka apzināts jāvārds bērnībā saņemtai kristībai. Ar kristību brīdī bērns pieder Kristus baznīcai, balstoties uz vecāku lūgumu un ticību, savukārt ar iesvētību brīdī viņš apliecina pats savu vēlmi un arī gatavību uzņemties atbildību par savu tālāko garīgo izaugsmi. Ja cilvēks kristību saņem pieaugušā vecumā, tad kristība un iesvētība parasti ir viens notikums. Kāpēc nepieciešams iesvētīties? Mēs augam un attīstāmies jomās, kurās esam gatavi izdarīt izvēli un uzņemties atbildību. Tas pilnā mērā attiecas arī uz mūsu garīgo dzīvi un izaugsmi. Iesvētības ir brīdis, kurā publiski – draudzes priekšā – apliecinām savu vēlmi iet kristīgās ticības ceļu kopā ar konkrēto draudzi un saņemam draudzes pieņemšanu, aizlūgšanu un svētību. Līdzīgi kā kristības arī iesvētības turpmākā dzīvē var kalpot kā atskaites punkts. Vai pirms iesvētībām ir jāiziet kādas apmācības? Ja bērns pēc kristībām ir audzis kristīgā ģimenē, apmeklējis svētdienas skolu un iepazinis draudzes dzīvi, tad papildus apmācības ir ieteicamas, bet nav obligātas. Tomēr, lai mēs izdarītu apzinātu izvēli dzīvot garīgu dzīvi, mums ir vajadzīgs kristīgo ticību pamatus un luteriskās baznīcas tradīciju iepazīt dziļāk un pilnīgāk. Tāpēc mēs Ģertrūdē rīkojam Alfa kursu un konfesionālās mācības. Vai apmācības obligāti jāiziet Ģertrūdes draudzē? Sagatavoties iesvētībām var arī citās evaņģēliski luteriskajās draudzēs, tomēr tādā gadījumā būtiski ir iepazīt tuvāk draudzi, kurā ir nodoms iesvētīties. To var īstenot, regulāri apmeklējot dievkalpojumus un satiekoties ar kādu no draudzes mācītājiem. Cik izmaksā iesvētības? Katrs draudzes loceklis ir aicināts ziedot draudzei, tā atbalstot draudzes kalpošanas un darbību. Kā notiek iesvētības? Tās notiek draudzes dievkalpojuma laikā. Cilvēks apliecina savu ticību Trīsvienīgajam Dievam, un arī apliecina gatavību dzīvot kristīgi ticīga cilvēka dzīvi. Iesvētes kandidāts apliecina gatavību praktizēt ticību gan personīgi, gad draudzes ietvaros, izsaka savu vēlmi piederēt konkrētai draudzei. Draudze no savas puses apliecina iesvētīto par pilntiesīgu draudzes locekli, aizlūdz un svētī tālākam ceļam. Vai vēlreiz jāiesvētās, ja citas draudzes loceklis vēlas pievienoties Ģertrūdes draudzei? Nē, bet ir iespēja iesvētību dievkalpojuma laikā apliecināt savu vēlmi pievienoties konkrētai draudzei. Kā Ģertrūdes draudzei var pievienoties citas konfesijas pārstāvis? Apmeklējot Alfa kursu un konfesionālās mācības, lai dievkalpojuma laikā saņemtu iesvētību. Kā var izstāties no Ģertrūdes draudzes? Tam nav kāda īpaša kārtība, bet mācītāju lūgums ir pirms tam atnākt uz sarunu un pēc tam par savu lēmumu informēt draudzes administratori.

Iepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par  pilntiesīgu draudzes locekli.

 

Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

Lai kļūtu par Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un vēlmi tiekties mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts “jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētību brīdī cilvēks apliecina savu apzinātu izvēli sekot Kristum un vēlmi piederēt Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai un Rīgas Vecajai Sv.Ģertrūdes draudzei.

 

Lai sagatavotos iesvētībām Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes draudzē, jāapmeklē Alfa kurss un tam sekojošās Iesvētes mācības.  Vairāk par Alfa kursu, lasīt šeit.

Uz Alfa kursu aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem, bet vēl nav draudzes locekļi.

Kursa noslēgumā pirms iesvētībām notiek tikšanās ar kādu no draudzes mācītājiem un draudzes kancelejā jāiesniedz draudzes locekļa reģistrācijas anketa.

Alfa kurss notiek Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes telpās baznīcas pagrabstāvā, Ģertrūdes ielā 8.

Interesē citi biežāk uzdotie jautājumi? Ieskaties šeit!

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.