top of page
  • Ģertrūdes draudze

Aicinām vienoties lūgšanā par Latviju!

Sākot ar valsts svētkiem, piedzīvojot Adventa laiku un sagaidot Kristus Piedzimšanas svētkus, ikdienu esam aicināti konkrētos laikos būt kopīgā lūgšanā.


Jēbaba vēstulē ir rakstīti iedrošinoši vārdi - Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz. Šobrīd, kad slimības dēļ esam spiesti norobežoties viens no otra, mums vairāk kā jebkad ir dota iespēja nostāties Dieva priekšā vienotā lūgšanā, lai ļaunā slimība, kura posta cilvēku dzīves tiktu izveika. Lūgsim, lai Dieva Gars atver acis valdības vadītājiem, ka tie nepieļauj tautas pamatus postošām ideoloģijām pārņemt varu un iznīcināt laulības un ģimenes vērtības, kuras dāvina šai valstij svētītu nākotni. Lūgsim, lai katrs viens, kurš apliecinājis Kristus kā Kungu un Pestītāju, ir gatavs drosmīgi ar savu ticības dzīvi un pārliecību iestāties par tām vērtībām, kuras kā dārgu mantoju sevī nes Kristus Līgava Baznīca. Lūgsim, lai nenogurstoši Kristus Evaņģēlijs tiek pasludināts mūsu tautā, un lai cilvēki, kuri nodod savas dzīves Kristum, iemanto ticību uz Kristu un Mūžīgo Dzīvību.


Debesu Tēvs, Kungs Kristu, Kungs Svētais Gars!

Es nāku Tavā priekšā apzinoties savu nabadzību, kuru kā grēcīgs cilvēks sevī nesu nespēdams piepildīt Tavu Mīlestības bausli, kurā esmu aicināts mīlēt Dievu vienu vienīgo un savu tuvāko kā sevi pašu. Un šajā lūgšanā es nepaļaujos uz saviem labajiem darbiem, bet gan uz ticību Jēzum Kristum kā manam Pestītājam un Glābējam, kura krusta nāves un Augšāmcelšanās dēļ es esmu kļuvis kā viens no Taviem svētajiem un mīļotajiem bērniem. Es pateicos, ka Tu mani neatstāj vienu un nabagu, bet ka šajā lūgšanā kopā ar maniem brāļiem un māsām mēs varam atrast labvēlību, kura mums, Kristus mācekļiem, ir dāvāta un apsolīta. Un es lūdzu Tevi, Svētais Dievs, mīļotā Kristus, Tava Dēla dēļ, ka Tu apžēlojies par manu tautu un zemi. Es lūdzu Tevi, Svētais Kristu, ka Tu dziedini manu tautu no ļaunās slimības, kura posta pasauli. Lai Tu, Kungs Kristu, kura priekšā lokās visi ceļi gan debesīs, gan virs zemes un pazemē, lai Tavā Svētajā Vārdā ļaunā slimība tiek uzvarēta un cilvēki vairs nezaudē savas dzīvības un dzīves apstākļus. Lūdzam, Svētais Gars, ka Tu nāc kā Svētā Uguns, un patriec ļaunos netiklības garus, kuri meklē izpostīt Tavas tautas dzīvības saknes, kuri meklē novērst no Tevis tautas sirdsapziņu, un grib paverdzināt to netiklības ciešanās. Lai Tava Gaisma aizdzen visu tumsu no cilvēku sirdīm un cietsirdību, ka tie var ieraudzīt melus, kuri atņem nākotni Tavai tautai. Dod, Kungs Kristu, drosmi savai Baznīcai neatkāpties no Tavām patiesībām, kurās grēks tiek nosaukts vārdā un atmaskots, bet Patiesība tiek sludināta no jumtiem, Tavai tautai par Glābšanu. Tikai uz Tevi, Svētais Trīsvienīgais Dievs varam paļauties, tikai Tevī gribam atrast savas tautas svētību un laimi, mieru un drošību. Svētais Dievs, Jēzus Kristus vārdā arī lūdzu, lai mana ticība neatdziest, bet lai Tava Gara liesma manī aizdegas mīlēt Kristu un Tevi un Svēto Garu ar katru dienu vairāk un vairāk. Lai katru dienu lūgšanā atrodu manas sirds iepriecinājumu, mierinājumu un apliecinājumu tam, ka es esmu Tevis izglābts, ka esmu Tevis apžēlots, ka esmu Tevi izredzēts apliecināt Tevi un būt par svētību savai tautai un valstij. To visu lūdzu Debesu Tēvs, mana Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, un Svētā Gara vārdā. Amen.


Comments


bottom of page