• gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 17. decembris

Psalmi /144:9-15/

Vēstules /Jņ. atkl. 8:1- 9:12

Vecā Derība /Ezras 1:1-2:67/


PSALMI

/144:9-15/

9 Ak, Dievs, es Tev dziedāšu jaunu dziesmu, es Tev spēlēšu ar desmitstīgu cītarām,

10 Tev, Tu, kas ķēniņiem dod uzvaru, Tu izglābi Savu kalpu Dāvidu no slepkavu zobena!

11 Glāb mani, izglāb mani no svešinieku dēlu rokas, kas ar savu muti runā melus un kuru labā roka ir viltus pilna.

12 Bet dod savukārt, ka mūsu dēli izaug savā jaunībā kā kupli zaļojoši dēsti, mūsu meitas lai būtu kā izcirsti stūra stabi skaisti veidotajās piļu celtnēs!

13 Ka mūsu klētis būtu pilnas un izsniegtu pēc tam visādu mantu, ka mūsu avju ganāmie pulki vestos pa tūkstošiem un pa simts tūkstošiem mūsu laidaros.

14 Lai mūsu liellopi vaislojas, lai nenotiek zaudējumi un laupīšana, un lai nav dzirdami vaidi mūsu ielās!

15 Svētīga tā tauta, kurai tā klājas! Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu!


VĒSTULES

/Jņ. atkl. 8:1-13/

1 Kad atvēra septīto zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu.

2 Un es redzēju septiņus eņģeļus, kas stāvēja Dieva priekšā, un viņiem tika dotas septiņas bazūnes.

3 Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku; viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā.

4 Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā.

5 Tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīce.

6 Un septiņi eņģeļi ar septiņām bazūnēm gatavojās bazūnēt:

7 un pirmais bazūnēja, un krusa un uguns, asinīm sajaukta, tika mesta uz zemi. Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega un visa zaļā zāle sadega.

8 Un otrais eņģelis bazūnēja, un kā liels kalns, degošs ugunīs, tika gāzts jūrā; trešā daļa jūras tapa par asinīm,

9 un trešā daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība, nomira, un trešā daļa kuģu tika izpostīta.

10 Un trešais eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu.

11 Zvaigznes vārds saucās Apsints, un trešā daļa ūdeņu tapa par vērmelēm; nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūgti.

12 Un ceturtais eņģelis bazūnēja, un trešā daļa saules un trešā daļa mēness un trešā daļa zvaigžņu aptumšojās; to trešā daļa tapa tumša, un dienas trešā daļa nespīdēja un nakts tāpat.

13 Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli laižamies pa debess vidu un saucam skaņā balsī: "Vai, vai, vai zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs."


/Jņ. atkl. 9:1-12/

1 Un bazūnēja piektais eņģelis, un es redzēju zvaigzni krītam no debesīm uz zemi. Tai tika dota bezdibeņa akas atslēga,

2 tā atvēra bezdibeņa aku, un no akas pacēlās dūmi kā liela cepļa dūmi, aptumšojās saule un gaiss no akas dūmiem.

3 No dūmiem nāca siseņi uz zemi, un tiem tika dota vara līdzīga zemes skorpionu varai.

4 Un tika sacīts viņiem nemaitāt zemes zāli, ne kādu zaļumu, ne kādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm Dieva zīmoga.

5 Tiem tika dots, ne viņus nokaut, bet mocīt piecus mēnešus ilgi, un viņu mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēlis cilvēku.

6 Tad tanīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs, viņi gribēs mirt, bet nāve bēgs no viņiem.

7 Siseņi līdzīgi zirgiem, kas jūgti karam; uz to galvām ir kā vainagi, zeltam līdzīgi, un to sejas kā cilvēku sejas.

8 Tiem mati kā sieviešu mati un zobi kā lauvas zobi.

9 To bruņas līdzīgas dzelzs bruņām un to spārnu švīkstoņa kā ratu troksnis, kad daudz zirgu skrien cīņā.

10 Astes tiem līdzīgas skorpioniem, tiem arī ir dzeloņi, to astēs ir to spēks cilvēkus mocīt piecus mēnešus ilgi.

11 Pār tiem ir ķēniņš, bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apollions.

12 Pirmais "vai" pārgājis, raugi, pēc tam nāk vēl divi "vai".


VECĀ DERĪBA

/Ezras 1:1-11/

1 Persijas ķēniņa Kīra valdīšanas pirmajā gadā, lai piepildītu ar Jeremijas muti teikto Tā Kunga vārdu, Tas Kungs pamudināja Persijas ķēniņa Kīra garu, ka viņš lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu, ar īpašu rakstu noteikdams:

2 "Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Tas Kungs, debesu Dievs, man ir devis visas zemes valstis, un Viņš man ir pavēlējis celt namu Viņam Jeruzālemē, Jūdas zemē.

3 Ikvienam, kas starp jums ir no Viņa tautas, lai viņa Dievs ir ar viņu un lai viņš atgriežas uz Jeruzālemi Jūdas zemē un ceļ Tā Kunga, Israēla Dieva, namu. Viņš ir tas Dievs, kas mīt Jeruzālemē,

4 un ikvienu, kas palicis dzīvs, lai viņa dzīves vietā turienes ļaudis pabalsta ar sudrabu un zeltu, ar mantām un lopiem līdz ar labprātīgām dāvanām Dieva namam Jeruzālemē."

5 Tad cēlās Jūdas un Benjamīna tēvu namu galvenie, arī priesteri un levīti, ikviens, kura garu Dievs bija modinājis, lai ietu un celtu Tā Kunga namu Jeruzālemē.

6 Un visi apkārtējie ļaudis stiprināja viņu rosību ar sudraba traukiem, ar zeltu, ar mantām, ar lopiem un ar dārgām dāvanām, pie tam visu to viņi ziedoja labprātīgi.

7 Ķēniņš Kīrs atdeva arī Tā Kunga nama traukus, kurus Nebukadnēcars bija aizvedis no Jeruzālemes un bija novietojis savu dievu namā.

8 Persijas ķēniņš Kīrs lika tos izsniegt mantziņa Mitredata uzraudzībā, kas tos pārskaitīja Jūdas zemes pārvaldnieka Šešbacara priekšā.

9 Un šāds bija to skaits: trīsdesmit zelta bļodas, tūkstotis sudraba bļodu, divdesmit deviņi kvēpināmie trauki,

10 trīsdesmit zelta kausi, četri simti desmit citi sudraba kausi, tūkstotis citādu trauku;

11 visu zelta un sudraba trauku kopā bija pieci tūkstoši un četri simti. Visus tos Šešbacars atveda, kad trimdinieki atgriezās no Bābeles uz Jeruzālemi.


/Ezras 2:1-67/

1 Un šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas atgriezās no gūsta, tos Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars bija aizvedis uz Bābeli; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu.

2 Viņi atnāca kopā ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Seraju, Reelaju, Mordohaju, Bilšanu, Mišparu, Bigvaju, Rehumu, Baānu. Šis ir Israēla vīru skaits:

3 Paroša dēli, divi tūkstoši simts septiņdesmit divi;

4 Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi;

5 Āraha dēli, septiņi simti septiņdesmit pieci;

6 Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti divpadsmit;

7 Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri;

8 Zatus dēli, deviņi simti četrdesmit pieci;

9 Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit;

10 Banija dēli, seši simti četrdesmit divi;

11 Bebaja dēli, seši simti divdesmit trīs;

12 Azgada dēli, tūkstotis divi simti divdesmit divi;

13 Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit seši;

14 Bigvaja dēli, divi tūkstoši piecdesmit seši;

15 Adīna dēli, četri simti piecdesmit četri;

16 Atera dēli, proti, Hiskijas zars, deviņdesmit astoņi;

17 Becaja dēli, trīs simti divdesmit trīs;

18 Joraha dēli, simts divpadsmit;

19 Hašuma dēli, divi simti divdesmit trīs;

20 Gibeona dēli, deviņdesmit pieci;

21 Bētlemes ļaudis, simts divdesmit trīs;

22 Netofas vīri, piecdesmit seši;

23 Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi;

24 Asmaveta dēli, četrdesmit divi;

25 Kirjat-Arimas, Kefīras un Beerotas dēli, septiņi simti četrdesmit trīs;

26 Rāmas un Gebas dēli, seši simti divdesmit viens;

27 Mihmasas vīri, simts divdesmit divi;

28 Bēteles un Ajas vīri, divi simti divdesmit trīs;

29 Nebo dēli, piecdesmit divi;

30 Magbiša dēli, simts piecdesmit seši;

31 otra Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri;

32 Harima dēli, trīs simti divdesmit;

33 Loda, Hadida un Ono dēli, septiņi simti divdesmit pieci;

34 Jērikas ļaudis, trīs simti četrdesmit pieci;

35 Senaas dēli, trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit.

36 Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs;

37 Imera dēli, simts piecdesmit divi;

38 Pašhura dēli, tūkstotis divi simti četrdesmit septiņi;

39 Harima dēli, tūkstotis septiņpadsmit.

40 Levīti: Ješuas un Kadmiēla dēli, kas bija no Hodavjas dēliem, septiņdesmit četri;

41 dziedātāji: Asafa dēli, simts divdesmit astoņi;

42 vārtu sargu dēli: Šaluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli un Šobaja dēli, visi kopā simts trīsdesmit deviņi.

43 Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli;

44 Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli;

45 Lebanas dēli, Hagabas dēli, Akuba dēli;

46 Hagaba dēli, Šalmaja dēli, Hanana dēli;

47 Gidela dēli, Gahara dēli, Reajas dēli;

48 Recīna dēli, Nekodas dēli, Gasama dēli;

49 Usas dēli, Pašeaha dēli, Besaja dēli;

50 Asnas dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli;

51 Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhura dēli;

52 Baclita dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli;

53 Barkosa dēli, Siseras dēli, Temaha dēli;

54 Neciaha dēli, Hatifas dēli.

55 Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Hasofereta dēli, Perudas dēli;

56 Jaālas dēli, Darkona dēli, Gidela dēli;

57 Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amija dēli;

58 visi Tempļa kalpotāji un Salamana kalpu dēli, kopā trīs simti deviņdesmit divi.

59 Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerub-Adanas un Imeras, kaut arī viņi nevarēja uzrādīt savu dzimtu un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla:

60 Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli, kopā seši simti piecdesmit divi;

61 arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli, Barzillaja dēli, kas bija ņēmis sievu no gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda.

62 Viņi gan meklēja savus ciltsrakstus, bet neatrada, un tāpēc viņus izslēdza no priesteru kārtas kā nešķīstus.

63 Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu.

64 Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseles,

65 bez viņu kalpiem un kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; turklāt vēl divi simti dziedātāju -vīru un sievu;

66 viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu daudzums bija divi simti četrdesmit pieci;

67 kamieļu viņiem bija četri simti trīsdesmit pieci, ēzeļu - seši tūkstoši septiņi simti divdesmit.