top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 17.jūlijs

Psalmi /86:1-10/

Jaunā Derība /Romiešiem 4:1-15/

Vecā Derība /Amosa 5:1-27/


PSALMI

/86:1-10/

1Dāvida lūgšana. Kungs, pagriez Savu ausi, paklausi mani, jo es esmu bēdīgs un nabags!

2 Pasargi manu dvēseli, jo es Tevi bīstos; palīdzi Savam kalpam, kas uz Tevi paļaujas!

3 Esi man žēlīgs, ak, Kungs, jo es Tevi piesaucu augu dienu!

4 Iepriecini Sava kalpa dvēseli, jo Tev pretī es paceļu savu sirdi.

5 Jo Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc.

6 Uzklausi, Kungs, manu lūgšanu un ievēro, cik skaļa mana balss, Tevi piesaucot!

7 Bēdu laikā es arvien Tevi piesaucu, jo Tu mani paklausi.

8 Neviena Tev līdzīga nav starp dieviem, Kungs, un nekas nelīdzinās Taviem darbiem, ko Tu esi darījis.

9 Visas tautas, Kungs, ko Tu esi radījis, nāks un zemosies Tavā priekšā un godās Tavu Vārdu,

10 jo Tu esi liels un dari brīnumus, Tu vienīgais esi Dievs!JAUNĀ DERĪBA

/Rm. 4:1-15/

1 Ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas - Ābrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis?

2 Jo, ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā.

3 Jo ko saka raksti? "Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību."

4 Bet, kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna.

5 Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.

6 Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem:

7 svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti,

8 svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa grēku.

9 Vai šie svētības vārdi attiecas vienīgi uz apgraizītajiem vai arī uz neapgraizītajiem? Es uzsveru: Ābrahāmam ticība pielīdzināta par taisnību.

10 Kā tā viņam ir pielīdzināta? Apgraizīšanā vai neapgraizīšanā? - Ne apgraizīšanā, bet neapgraizīšanā.

11 Bet apgraizīšanas zīmi viņš saņēma kā zīmogu ticības taisnībai, kas bija pirms apgraizīšanas, tā kļūdams par tēvu visiem, kas tic, būdami bez apgraizīšanas, tā ticība tiem tiek pielīdzināta par taisnību,

12 kā arī par tēvu tiem, kas apgraizīti, protams, ja viņi ne vien ārīgi pieder pie tādiem, bet arī seko tai ticībai, kas bija mūsu tēvam Ābrahāmam jau tad, kad tas vēl nebija apgraizīts.

13 Tātad nevis bauslībā dibināts Ābrahāmam vai viņa pēcnācējiem dotais solījums, ka viņš iemantos pasauli, bet ticības taisnībā.

14 Jo, ja bauslības kalpi ir tie, kas manto, tad mūsu ticība zaudē savu saturu, un apsolījums paliek nepildīts.

15 Jo bauslībai seko dusmība. Bet, kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma.VECĀ DERĪBA

/Am. 5:1-27/

1 Uzklausiet, Israēla nama ļaudis, šos vārdus, jo man tie jums jāceļ priekšā kā raudu dziesma par jums:

2 Israēla jaunava ir kritusi, lai nekad vairs neceltos; viņa nogrūsta pie zemes, un nav neviena, kas tai palīdzētu atkal tikt uz kājām.

3 Jo tā saka Dievs Tas Kungs: "Pilsēta, kas izgāja cīņā ar tūkstoti karavīru, saglabās no viņiem tikai simtu, un tai, kura iziet ar simts karavīriem, paliks pāri Israēla namā tikai desmit!"

4 Jo tā saka Tas Kungs Israēla namam: "Meklējiet Mani, tad jūs dzīvosit!

5 Bet meklējiet Bēteli un nenāciet uz Gilgalu, un neejiet uz Bēršebu! Jo Gilgalu aizvedīs projām sagūstītu un Bētele kļūs par Bet-Avenu.

6 Meklējiet To Kungu, tad jūs dzīvosit! Lai Viņš Jāzepa namā neielaužas kā uguns, kas visu ko izposta un ko Bētelē neviens nevar nodzēst; meklējiet Viņu,

7 jūs, kas tiesu pārvēršat vērmelēs un taisnību saminat putekļos."

8 Viņš, kas radījis Sietiņu un Orionu, Viņš ir tas, kas pēc tumsas liek uzaust gaišam rītam un pēc dienas gaismas liek sabiezēt tumšai naktij, kas paceļ ūdeni no jūras un izlej to pār zemes virsu; Viņa vārds ir Tas Kungs.

9 Viņš ir tas, kas rada sabrukumu spēcīgo vidū un sūta izpostīšanu nocietinātām pilsētām.

10 Bet viņi nicina to, kas vārtos pārmāca, un ienīst to, kas runā patiesību.

11 Tā kā jūs apspiežat nabagos un piedzenat no viņiem jo lielas labības nodevas, tad jūs nedzīvosit namos, ko esat cēluši no kaltiem akmeņiem; jūs nedzersit arī to vīnu, kura kokus jūs esat stādījuši labi ierīkotos vīnadārzos.

12 Jo Es zinu, ka jūsu pārkāpumu ir daudz un smagi ir jūsu grēki; un jūs nomācat taisnīgos, ņemat uzpirkšanas dāvanas un nedodat taisnību nabagiem tiesā.

13 Tādēļ prātīgais šai laikā cieš klusu, jo šie ir ļauni laiki.

14 Meklējiet labo un ne ļauno, lai jūs varētu dzīvot, tad Dievs Tas Kungs Cebaots būs pie jums, kā jūs to arvien daudzināt.

15 Ienīstiet ļauno un mīliet labo, un spriediet arvien vārtos tiesu pēc taisnības, tad Dievs, Tas Kungs Cebaots, būs žēlīgs arī Jāzepa nama pāri palikušajiem.

16 Tādēļ tā saka Dievs, Tas Kungs Cebaots, visuvarenais Dievs: "Visos laukumos atskanēs žēlas vaimanas, un visur pa ceļiem dzirdēs sakām: ak vai, ak vai! - un ļaudis uzaicinās arāju sērot un aicinās mirušo apraudāšanai raudu dziesmu pratējus.

17 Visos vīnadārzos atskanēs vaimanas, jo Es iešu caur jūsu vidu!" saka Tas Kungs.

18 Bēdas tiem, kas ilgojas pēc Tā Kunga dienas! Ko tā jums dos? Jo Tā Kunga diena ir tumsa un ne gaisma!

19 Tā būs līdzīga tam, kā kad vīrs bēgtu no lauvas un kristu lāča nagos, vai arī ja viņš laimīgs ienāktu namā un atbalstītos ar roku pret sienu, un viņam iedzeltu čūska.

20 Jā, tiešām tumsa ir Tā Kunga diena un nevis gaisma, tā ir tumša bez gaismas spožuma!

21 "Es ienīstu jūsu svētku dienas un neieredzu tās un nevaru panest pat jūsu sapulču smaku!

22 Un, ja jūs Man nesat dedzināmos un ēdamos upurus, Man tomēr nav liela prieka par tiem, un jūsu barotu teļu pateicības upurus Es negribu ne redzēt!

23 Mities jel skandināt Man savas ķerkstošās dziesmas! Un Es negribu ne dzirdēt tavu cītaru skaņu!

24 Bet lai tiesa plūst kā straume un taisnība kā mūžīgs strauts!

25 Vai jūs, Israēla nams, Man tuksnesī visus četrdesmit gadus nesāt kaujamos un ēdamos upurus?

26 Jūs nēsājāt gan apkārt Sikutu, jūsu ķēniņu, un Kiunu, jūsu pašu iedomu tēlu, jūsu dievu zvaigzni, kurus jūs paši sev bijāt darinājuši.

27 Tādēļ Es jūs aizvedīšu tālu viņpus Damaskas!" saka Tas Kungs, Dievs Cebaots ir Viņa vārds.

Comments


bottom of page