top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 18.marts

Psalmi /35:1-10/

Jaunā Derība /Lk. 2:21-40/

Vecā Derība /4.Moz. 7:1-65/


PSALMI

/35:1-10/

1 Dāvida dziesma. Ej tiesā, Kungs, ar tiem, kas ar mani tiesājas, karo ar tiem, kas ar mani karo!

2 Satver vairogu un bruņas un celies palīdzēt man!

3 Pacel šķēpu un sargā mani pret tiem, kas mani vajā! Saki manai dvēselei:"Es esmu tavs palīgs!"

4 Lai paliek kaunā un apsmieklā, kas tīko pēc manas dzīvības, lai atkāpjas un nosarkst tie, kas nodomājuši man ļaunu!

5 Lai viņi ir kā pelavas vējā, kad Tā Kunga eņģelis viņus izklīdina!

6 Viņu ceļš lai ir tumšs un slidens, kad Tā Kunga eņģelis viņus vajā,

7 jo bez vainas viņi slepeni izliek pret mani tīklu, bez pamata viņi rok bedri manai dvēselei.

8 Lai neparedzēti posts nāk pār ikvienu no viņiem, un lai viņa tīkls, ko viņš slepeni izlicis, sagūsta viņu pašu un lai viņš iekrīt pats savā bedrē.

9 Tad mana sirds priecāsies par To Kungu un līksmos par Viņa palīdzību.

10 Visi mani locekļi sacīs: "Kungs, kas ir tāds kā Tu? Tu izglāb grūtdieni no varenā un nabagu no tā, kas viņu aplaupa."JAUNĀ DERĪBA

/Lk. 2:21-40/

21 Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās.

22 Un, kad viņas šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mozus bauslības, tad tie Viņu nesa uz Jeruzālemi, lai to stādītu Tam Kungam priekšā

23 pēc Tā Kunga bauslības priekšraksta: katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais lai ir Dievam svētīts, -

24 un lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšraksta: vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus.

25 Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Sīmeans; šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla iepriecināšanu, un Svētais Gars bija viņā.

26 Viņam Svētais Gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis Tā Kunga Svaidīto.

27 Tas, Svētā Gara skubināts, nāca Templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie Viņa bauslības paražu,

28 tad, To uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja:

29 "Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis;

30 jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu,

31 ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm,

32 gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm."

33 Un Jāzeps un Viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja.

34 Un Sīmeans tos svētīja un sacīja Marijai, Viņa mātei: "Redzi, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudz ļaudīm Israēlā un par zīmi, kam runā pretī.

35 Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas."

36 Un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita, no Ašera cilts, tā bija ļoti veca un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi septiņus gadus ar savu vīru.

37 Un tā bija atraitne ap astoņdesmit četriem gadiem; tā nešķīrās no Tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūgšanu.

38 Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja To Kungu, par To runādama uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu.

39 Un, visu pēc Tā Kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā, savā pilsētā Nacaretē.

40 Bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar Viņu.


VECĀ DERĪBA

/4.Moz. 7:1-65/

1 Un notika tanī dienā, kad Mozus bija beidzis celt svēto mājokli, bija to svaidījis un iesvētījis ar visiem tā piederumiem, arī altāri un visus tā rīkus svaidījis un iesvētījis,

2 tad Israēla vadoņi, savu tēvu namu galvenie, pirmie tuvojās ar saviem upuriem; šie bija augstākie savu cilšu vadoņi, tie, kas bija pār saskaitītiem vīriem.

3 Un viņi pienesa savus upurus Tā Kunga priekšā: sešus apklātus ratus un divpadsmit vēršus, vienējus ratus ik no diviem vadoņiem un pa vienam vērsim ik no viena; un tos viņi atveda pie mājokļa.

4 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:

5 "Ņem tos no viņiem, un lai tie noder Saiešanas telts apkopšanas darbiem, un dod tos levītiem, ikvienam pēc viņa pienākumiem."

6 Tā Mozus ņēma ratus un vēršus un nodeva tos levītiem.

7 Divējus ratus un četrus vēršus viņš nodeva Geršona dēliem viņu kalpošanas darbiem.

8 Un četrējus ratus un astoņus vēršus viņš nodeva Merārija dēliem viņu kalpošanas darbiem Itamāra, priestera Ārona dēla, uzraudzībā.

9 Bet Kehata dēliem viņš nedeva neko, jo tie kalpoja svētnīcā, un tās piederumi viņiem bija jānes uz pleciem.

10 Un vadoņi upurēja iesvētīšanas upurus uz altāra tanī dienā, kad tas tika svaidīts, un vadoņi pienesa savus upurus altāra priekšā.

11 Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: "Vienā dienā savus upurus altāra iesvētei būs pienest tikai vienam vadonim."

12 Un tā, lūk, pirmajā dienā savu upuri pienesa Nahšons, Aminādaba dēls, no Jūdas cilts.

13 Un viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļus smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

14 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

15 jauns vērsis, auns, viens gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

16 viens āzis grēku upurim,

17 bet kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Šis bija Nahšona, Aminādaba dēla, upuris.

18 Otrajā dienā upurēja Netaneēls, Zuāra dēls, Isašara vadonis.

19 Un viņš pienesa savu upuri: sudraba bļodu, simts trīsdesmit seķeļu smagu, sudraba slakāmo kausu, septiņdesmit seķeļu smagu, abus pēc svētnīcas seķeļu svara un pilnus ar smalkiem kviešu miltiem, sajauktiem ar eļļu, par ēdamo upuri,

20 zelta kausu, desmit seķeļu smagu, pilnu kvēpināmām zālēm,

21 jaunu vērsi, aunu un gadu vecu jēru dedzināmam upurim,

22 āzi grēku upurim,

23 bet par kaujamo pateicības upuri: divus vēršus, piecus aunus, piecus āžus un piecus gadu vecus jērus. Tas bija Netaneēla, Zuāra dēla, upuris.

24 Trešajā dienā upurēja Zebulona cilts vadonis Ēliābs, Helona dēls.

25 Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļa svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

26 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

27 jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

28 āzis grēku upurim,

29 bet kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēliāba, Helona dēla, upuris.

30 Ceturtajā dienā upurēja Rūbena cilts vadonis Ēlicūrs, Šedeura dēls.

31 Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

32 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

33 jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

34 āzis grēku upurim,

35 un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēlicūra, Šedeura dēla, upuris.

36 Piektajā dienā upurēja Simeona cilts vadonis Šelumiēls, Curišadaja dēls.

37 Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas bija sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

38 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

39 jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

40 āzis grēku upurim,

41 un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Šelumiēla, Curišadaja dēla, upuris.

42 Sestajā dienā upurēja Gada cilts vadonis Ēliasafs, Deguēla dēls.

43 Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

44 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

45 jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

46 āzis grēku upurim,

47 un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēliasafa, Deguēla dēla, upuris.

48 Septītajā dienā upurēja Efraima cilts vadonis Ēlišāms, Amihuda dēls.

49 Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

50 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

51 jauns vērsis, auns, gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

52 āzis grēku upurim,

53 un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēlišāma, Amihuda dēla, upuris.

54 Astotajā dienā upurēja Manases cilts vadonis Gamaliēls, Pedacūra dēls.

55 Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pildīti ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

56 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

57 jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

58 āzis grēku upurim,

59 un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Gamaliēla, Pedacūra dēla, upuris.

60 Devītajā dienā upurēja Benjamīna cilts vadonis Abidans, Gideona dēls.

61 Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri,

62 zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm,

63 jauns vērsis, auns, gadu vecs jērs dedzināmam upurim,

64 vēl āzis grēku upurim,

65 un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Tas bija Abidana, Gideona dēla, upuris.

留言


bottom of page