• gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 19. decembris

Psalmi /145:1-7/

Vēstules /Jņ. atkl. 11:1-19/

Vecā Derība /Ezras 4:6-5:17/


PSALMI

/145:1-7/

1 Dāvida slavas dziesma. Es Tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu ķēniņ, un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!

2 Ik dienas es Tevi teikšu un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!

3 Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība.

4 Paaudžu paaudzes slavēs Tavus darbus un paudīs Tavu varu.

5 Es teikšu Tavas godības diženo varenību un dziedāšu par Taviem brīnuma darbiem.

6 Ļaudis runās par Taviem lieliskajiem darbiem, un es sludināšu Tavu varenību.

7 Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un Tavu taisnību slavēs ar dziesmām.


VĒSTULES

/Jņ. atkl. 11:1-19/

1 Man tika dota niedre, līdzīga mērkokam, un man sacīja: celies un mērī Dieva templi, altāri un dievlūdzējus, kas ir iekšā.

2 Bet atstāj Dieva tempļa ārējo pagalmu ārpusē un nemērī to, jo tas ir dots pagāniem, un tie mīdīs svēto pilsētu četrdesmit divi mēnešus.

3 Un Es likšu Saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tūkstoš divi simti sešdesmit dienas.

4 Šie ir tie divi eļļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā.

5 Un, ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus: ja kāds tos gribētu aizskart, tam tā būs jāiet bojā.

6 Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietus nelītu pa visu viņu pravietošanas laiku; tiem ir vara pār ūdeņiem tos pārvērst par asinīm un šaust zemi ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs.

7 Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus.

8 Un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Ēģipti, kur arī viņu Kungs ir krustā sists.

9 Un dažādu tautu un cilšu, valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas trīsarpus dienas un neļaus viņu miesas likt kapā.

10 Zemes iedzīvotāji priecāsies par tiem un būs līksmi, tie sūtīs dāvanas cits citam, jo šie divi pravieši mocīja visas zemes iedzīvotājus.

11 Un pēc trīsarpus dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un lielas bailes uznāca visiem, kas tos redzēja.

12 Un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm tiem saucam: uzkāpiet šeit augšā. - Un viņi mākonī uzkāpa debesīs; viņu ienaidnieki noskatījās viņos.

13 Tanī pašā stundā notika liela zemestrīce, pilsētas desmitā daļa sagruva, un šinī zemestrīcē gāja bojā septiņi tūkstoši cilvēku, un pārējos pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam debesīs.

14 Otrs "vai" ir pagājis; redzi, trešais "vai" drīz nāks.

15 Un septītais eņģelis bazūnēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca: "Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam."

16 Un tie divdesmit četri vecaji, kas sēd Dieva priekšā uz saviem troņiem, krita uz sava vaiga un pielūdza Dievu, sacīdami:

17 "Mēs Tev pateicamies, Kungs Dievs, Visuvaldītāj, kas esi un kas biji, ka Tu esi ņēmis Savu lielo spēku un valdi.

18 Tautas iedegās dusmās; tad nāca Tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems Tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas Tavu Vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā."

19 Tad atvērās Dieva templis debesīs, un Templī bija redzams Viņa derības šķirsts; un nāca zibeņi un balsis, pērkona grāvieni, zemestrīce un liela krusa.


VECĀ DERĪBA

/Ezras 4:6-24/

6 Jau Ahasvera valdīšanas laikā, viņa valdīšanas sākumā, viņi uzrakstīja apsūdzības rakstu pret Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājiem.

7 Un Artakserksa laikā Bišlams, Mitredats, Tabeēls un pārējie viņu biedri rakstīja Persijas ķēniņam Artakserksam; ziņojums bija sacerēts aramiešu valodā un rakstīts aramiešu rakstībā.

8 Zemes pārvaldnieks Rehums un viņa rakstvedis Šimšajs sūtīja ķēniņam Artakserksam pret Jeruzālemi vērstu ziņojumu, kas skanēja tā:

9 "Zemes pārvaldnieks Rehums, valsts rakstvedis Šimšajs un pārējie viņu biedri, dinajieši, tarpelajieši, afarsathajieši, arkevajieši, babilonieši, sūsieši, dehitieši, ēlāmieši

10 un visas tautas, ko lielais un cildenais Osnapars bija atvedis un nometinājis Samarijas pilsētās un pārējos Aiz-Eifratas novados."

11 Un šis ir vēstules noraksts, ko tie sūtīja viņam: "Ķēniņam Artakserksam tavi kalpi, Aiz-Eifratas vīri, sūta sveicienu.

12 Un tagad - lai tas top ķēniņam zināms, ka jūdi, kas ir atnākuši no tevis pie mums, ir nonākuši Jeruzālemē. Viņi ceļ šo dumpīgo un nikno pilsētu, viņi pabeidz mūrus un izlabo pamatus.

13 Tāpēc lai tas top ķēniņam zināms, ka, ja šo pilsētu atkal uzcels un mūrus atjaunos, viņi nedos vairs meslus, nodevas, muitu, un ķēniņa ienākumi samazināsies.

14 Tā kā mēs ēdam no ķēniņa pils sāls un maizes, mums neklājas redzēt ķēniņa apkaunošanu; tādēļ mēs sūtām šo savu ziņojumu ķēniņam,

15 lai meklē tavu tēvu Laiku grāmatā. Tu tad atradīsi Laiku grāmatā un pārliecināsies, ka šī pilsēta arvien ir bijusi dumpīga, ķēniņam un zemēm kaitīga pilsēta, un ka nemieri tur ir celti un notikuši kopš senseniem laikiem. Tādēļ šī pilsēta ir arī nopostīta.

16 Mēs vēršam ķēniņa uzmanību uz to, ka, ja šo pilsētu atkal uzcels un tās mūrus atjaunos, tad zemes Aiz-Eifratas novadā vairs nepaliks tavā īpašumā."

17 Ķēniņš sūtīja atbildi: "Zemes pārvaldniekam Rehumam un rakstvedim Šimšajam, un citiem viņu biedriem, kas dzīvo Samarijā un pārējā Aiz-Eifratas novadā: miers jums!

18 Un tagad, vēstule, ko jūs mums sūtījāt, ir saprotami man nolasīta priekšā.

19 Es devu rīkojumu, un meklēja un atrada, ka šī pilsēta no senseniem laikiem ir sacēlusies pret ķēniņiem un ka tajā ir celti dumpji un notikuši nemieri.

20 Arī vareni ķēniņi ir bijuši Jeruzālemē, kas valdījuši pār visu Aiz-Eifratas novadu, kam deva meslus, nodevas un maksāja muitu.

21 Tādēļ dodiet rīkojumu šiem vīriem pārtraukt pilsētas atjaunošanu un šo darbu neturpināt, līdz kamēr no manis nāks pavēle ar atļauju.

22 Esiet uzmanīgi, lai nenotiktu kāda nolaidība šai lietā un lai sakarā ar to nerastos lieli zaudējumi ķēniņa namam!"

23 Pēc tam kad ķēniņa Artakserksa vēstules noraksts tika nolasīts Rehumam un rakstvedim Šimšajam, un viņu biedriem priekšā, viņi steigšus devās pie jūdiem uz Jeruzālemi un ar varu un spēku lika viņiem pārtraukt darbu.

24 Toreiz tad arī Dieva nama celšanas darbs Jeruzālemē apstājās līdz Persijas ķēniņa Dārija otrajam valdīšanas gadam.


/Ezras 5:1-17/

1 Un pravieši Hagajs un Zaharja, Ido dēls, pravietoja jūdiem, kas bija Jūdā un Jeruzālemē, Israēla Dieva Vārdā, kas bija pār viņiem.

2 Tad cēlās Zerubābels, Šealtiēla dēls, un Ješua, Jocadaka dēls, un darīja visu, lai varētu no jauna sākt celt Dieva namu Jeruzālemē; arī Dieva pravieši bija kopā ar viņiem un atbalstīja viņus.

3 Tajā laikā nāca pie viņiem Aiz-Eifratas novada pārvaldnieks Tatnajs un Šetar-Bosnajs, un viņu biedri un sacīja viņiem tā: "Kas jums ir devis atļauju celt šo namu un atjaunot šos mūrus,

4 un kādi ir to vīru vārdi, kas ceļ šo celtni?"

5 Bet viņu Dieva acs bija pār jūdu vecajiem, ka netika prasīta no viņiem darba pārtraukšana, kamēr vēl ziņojums nebija nonācis pie Dārija un kamēr no Dārija nebija paguvis atnākt atpakaļ noteikts rakstīts lēmums šai lietā.

6 Vēstules noraksts, ko Aiz-Eifratas pārvaldnieks Tatnajs un Šetar-Bosnajs un viņu biedri pavaldoņi Aiz-Eifratas novadā, sūtīja ķēniņam Dārijam.

7 Viņi sūtīja viņam ziņojumu, kurā bija rakstīts: "Ķēniņam Dārijam - lai miers!

8 Lai ķēniņam top zināms, ka mēs esam devušies uz Jūdas apgabalu, lai skatītu lielā Dieva namu. Viņi to ceļ no milzīgiem četrskaldņu akmeņiem un liek baļķus sienās; šis darbs tiek darīts rosīgi un veicīgi sokas viņu rokās.

9 Tad mēs jautājām vecajiem un sacījām viņiem tā: kas jums ir devis rīkojumu celt šo namu un atjaunot šo mūri?

10 Mēs prasījām viņiem arī viņu vārdus, lai tev tos paziņotu, tāpēc mēs pierakstījām to vīru vārdus, kas ir viņu galvenie.

11 Un viņi mums deva atbildi, sacīdami: mēs esam debess un zemes Dieva kalpi, un mēs atjaunojam to namu, kas šeit stāvēja priekš daudziem gadiem un ko bija cēlis un pabeidzis kāds liels Israēla ķēniņš.

12 Bet, tāpēc ka mūsu tēvi bija apkaitinājuši debesu Dievu, Viņš nodeva tos Bābeles ķēniņa kaldeja Nebukadnēcara rokās, kas izpostīja šo namu un aizveda ļaudis uz Bābeli gūstā.

13 Tomēr ķēniņa Kīra pirmajā valdīšanas gadā Bābelē ķēniņš Kīrs izdeva pavēli atjaunot šo Dieva namu.

14 Arī zelta un sudraba Dieva nama piederumus un traukus, ko Nebukadnēcars bija paņēmis no Jeruzālemes Tempļa un aizvedis uz Bābeles templi, ķēniņš Kīrs paņēma no Bābeles tempļa un nodeva kādam vīram, kura vārds bija Šešbacars un ko viņš bija iecēlis par zemes pārvaldnieku,

15 un viņš sacīja tam: "Ņem šos piederumus un traukus, ej un liec tos Jeruzālemes Templī, un lai Dieva nams top atkal uzcelts savā vietā."

16 Tad šis Šešbacars nāca un lika Jeruzālemes Dieva nama pamatus, un no tā laika līdz šim brīdim to ceļ, bet tas vēl nav pabeigts.

17 Tādēļ, ja tas ķēniņam šķiet labi, lai meklē ķēniņa arhīvos, kas ir Bābelē, lai redzētu, vai ķēniņš Kīrs ir izdevis pavēli atjaunot šo Dieva namu Jeruzālemē. Un lai tad ķēniņš sūta mums ziņu par savu lēmumu šai lietā."