top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 2. novembris

Psalmi /119:145-152/

Vēstules /Ebrejiem 4:1-13/

Vecā Derība /Joēla 2:18-4:21/


PSALMI

/119:145-152/

145 Es saucu no visas sirds, paklausi mani, ak, Kungs, es turēšu Tavus likumus!

146 Es piesaucu Tevi, palīdzi man! Es turēšu Tavas liecības!

147 Ar mazu gaismiņu es nāku, pēc palīga saukdams; es paļaujos uz Tavu vārdu.

148 Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu Tavus vārdus.

149 Klausi manu balsi, Kungs, pēc Savas žēlastības, iedves man jaunu dzīvību un atspirdzini mani pēc Savām tiesām!

150 Man laužas virsū ļaudis, kas dzenas pēc ļauna viltus, tie ir atkāpušies no Taviem baušļiem.

151 Bet Tu, Kungs, esi man tuvu, un visi Tavi baušļi ir patiesība.

152 Jau sen no Tavām liecībām man ir zināms, ka Tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem.


VĒSTULES

/Ebrejiem 4:1-13/

1 Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet Viņa atdusā mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis.

2 Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienojies ar ticību.

3 Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā, kā Viņš ir teicis: kā esmu zvērējis Savās dusmās, tiem nebūs ieiet Manā atdusā, - lai gan darbi kopš pasaules radīšanas bija padarīti.

4 Jo par septīto dienu Viņš kaut kur tā ir teicis: un Dievs septītajā dienā atdusējās no visiem Saviem darbiem.

5 Un šinī vietā atkal: tiem nebūs ieiet Manā atdusā. -

6 Kad nu dažiem atliek tanī ieiet, bet nepaklausības dēļ nav iegājuši tie, kam vispirms evaņģēlijs pasludināts,

7 Viņš no jauna liek kādu dienu, šo dienu, caur Dāvidu runādams pēc tik ilga laika, kā jau iepriekš teikts: šodien, kad jūs Viņa balsi dzirdēsit, neapcietinait savas sirdis. -

8 Jo, ja Jozua viņiem būtu sagādājis atdusu, tad Viņš nebūtu pēc tam runājis par citu dienu.

9 Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai.

10 Jo, kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem.

11 Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga.

12 Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.

13 Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu.VECĀ DERĪBA

/Joēla 2:18-27/

18 Tad Tas Kungs stingrā apņēmībā iestājās par Savu zemi un pasargāja no iznīcības Savu tautu.

19 Tas Kungs atbildēja un sacīja Savai tautai: "Redzi, Es jums došu bagātīgi labību, vīnu un eļļu, lai jums būtu ko pārtikt, un neatstāšu jūs vairs par izsmieklu tautām.

20 Jūsu ienaidnieku, to no ziemeļiem, Es aizdzīšu tālu no jums projām un novirzīšu viņu sausā, tukšā zemē, viņa priekšējos pulkus Es iegāzīšu Austrumu jūrā>fn001<, viņa pakaļējos pulkus Rietumu jūrā, lai viņi tur smakodami satrūd un sapūst, jo šis ienaidnieks izdarījis daudz briesmu darbu.

21 Nebīsties, tīruma zeme, bet priecājies un esi līksma! Jo Tas Kungs tiešām ir spējīgs veikt lielus darbus.

22 Nebīstieties, dzīvnieki laukos! Jo veldzes apveltītās vietas smilšu klajumos atkal zaļos, koki atkal nesīs augļus, un ražas pilnībā lieksies lejup zari vīģu un vīnakokiem.

23 Arī jūs, Ciānas bērni, priecājieties un esiet līksmi sava Dieva, Tā Kunga, apziņā! Jo Viņš piešķir jums pamācītājus taisnībā un, kā agrāk, sūta jums agrīno un vēlīno lietu,

24 lai kloni pildītos ar labību un spaidi mirktu svaiga vīna un eļļas straumēs.

25 Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi, viņu cirmeņi, vaboles un kukaiņi, dažādi grauzēji, Mans lielais karaspēks, ko Es pret jums sūtīju,

26 lai jums būtu papilnam ko ēst un jūs teiktu un slavētu Tā Kunga, jūsu Dieva, Vārdu, kas brīnumus darījis jūsu vidū, bet Mana tauta nekad vairs lai nenokļūst kaunā.

27 Un jums jāzina, ka Es esmu Israēla vidū un ka Es, Tas Kungs, esmu jūsu Dievs un mjneviens cits, un ka Manai tautai nekad nebūs kļūt kaunā!


/Joēla 3:1-5/

1 Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības.

2 Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.

3 Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes: asinis un uguni, un dūmu mākoņus;

4 saule pārvērtīsies tumsībā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un briesmīgā diena.

5 Tad notiks, ka izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu. Jo Ciānas kalnā un Jeruzālemē būs glābšana, kā to Tas Kungs apsolījis, arī visiem pārējiem, ko Tas Kungs būs aicinājis.


/Joēla 4:1-21/

1 Jo redzi, tais dienās un tai pašā laikā, kad Es likšu griezties atpakaļ Jūdas un Jeruzālemes trimdiniekiem,

2 Es sapulcināšu vienuviet visas tautas, novedīšu viņas Jošafata ielejā un sākšu ar viņām tur tiesāties Manas tautas un Manas mantojuma tiesas Israēla dēļ, jo viņas ir izkaisījušas Manu tautu citu tautu starpā, sadalījušas gabalos Mana paša zemi,

3 un metušas kauliņus par Manas tautas likteni; viņas arī aizdevušas projām Manas tautas zēnus samaksai par prieka meitām un pārdevušas Manas tautas meitenes par vīnu, ko pēc tam nodzērušas.

4 Un jūs, ļaudis no Tiras un Sidonas un visu filistiešu apgabalu iedzīvotāji, kas jums par daļu gar Mani, un kādi jūsu nolūki pret Mani? Vai jūs atriebības nolūkos gribat stāties Man pretī? Labi, stājieties, strauji un steidzīgi Es likšu jūsu atriebības nolūkiem krist atpakaļ uz jūsu pašu galvām!

5 Jūs taču nolaupījāt Manu sudrabu un Manu zeltu, jūs paņēmāt Manus dārgumus un aiznesāt savos tempļos.

6 Vēl turklāt jūs pārdevāt grieķiem Jūdas un Jeruzālemes bērnus, lai dabūtu viņus projām no viņu dzimtās zemes robežām.

7 Redziet, Es tiem likšu celties no tās vietas, kurp jūs viņus pārdevāt, un likšu jūsu noziegumiem krist atpakaļ uz jūsu pašu galvām.

8 Un Es gribu, lai jūsu bērnus pārdotu Jūdas bērniem un lai tie savukārt pārdotu jūsu dēlus un jūsu meitas sabiešiem, kādai tautai tālās zemēs, - jo Tas Kungs tā ir runājis.

9 Lieciet to darīt zināmu svešo tautu vidū! Izsludiniet karu! Atmodiniet cīņai spēcīgos! Lai pulcējas un kārtojas visi karavīri!

10 Pārkaliet savus lemešus zobenos un savus vīna dārznieka nažus par šķēpiem! Lai arī nespēcīgais par sevi saka: es esmu stiprs!

11 Kārtojieties, pulcējieties un nāciet, visas apkārtējās tautas! Un tad turpat pret viņām ved Tu, Kungs, Savus cīnītājus!

12 Tad tautas saposīsies ceļā un nonāks Jošafata ielejā; tur tad Es nosēdīšos arī pats, lai tiesātu visas, itin visas apkārtējās tautas.

13 Laidiet darbā sirpjus, jo labība ir ienākusies! Nāciet šurp, jo vīnogu spaidi ir pilni un sulas tvertnes plūst pāri, jo daudz ir viņu ļauno darbu.

14 Un baru bariem būs sapulcējušās tautas tiesas ielejā, un Tā Kunga diena tiesas ielejā ir tuvu.

15 Saule un mēness aptumšosies, un arī zvaigznes pazaudēs savu spožumu.

16 Un Tas Kungs liks atskanēt Sava pērkona dārdiem no Ciānas un liks dzirdēt Savu balsi atskanam no Jeruzālemes, tā ka trīcēs zeme un debess. Bet Tas Kungs būs patvērums Savai tautai un stipra pils Israēla bērniem.

17 Un tad jūs atzīsit, ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, dzīvoju Ciānā, Savā svētajā kalnā. Un Jeruzāleme būs svēta vieta, un neviens svešinieks tai vairs nestaigās cauri.

18 Un tanī pašā dienā notiks, ka kalnos plūdīs saldais vīns un uzkalnu nogāzēs būs piena pārpilnība; arī visi Jūdas strauti tecēs pilni ar ūdeni, un avots iztecēs no Tā Kunga nama un apūdeņos Sitimas ieleju.

19 Bet Ēģipte taps par tuksnesi un par tuksnešainu klajumu Edoma to noziegumu dēļ, ko tā atļāvās pret Jūdas bērniem, izliedama nevainīgas asinis Jūdas zemē.

20 Bet Jūda būs mūžīgi apdzīvota un Jeruzāleme uz audžu audzēm.

21 Un Es atriebšu tās asinis, ko Es vēl nebiju atriebis!" - Un Tas Kungs dzīvos Ciānā.

Comments


bottom of page