top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 23.decembris

Psalmi /146:1-10/

Vēstules /Jņ. atkl. 14:14 -15:20/

Vecā Derība /Ezras 10:1- 44/


PSALMI

/146:1-10/

1 Alelujā! Teici To Kungu, mana dvēsele!

2 Es slavēšu To Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam Dievam, kamēr vēl še būšu!

3 Nepaļaujieties uz dižciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt!

4 Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņu nodomi aiziet bojā.

5 Svētīgs tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs un kura cerība balstās uz To Kungu, viņa Dievu,

6 kas radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī iekšā, kas paliek mūžīgi uzticīgs,

7 Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem. Tas Kungs atsvabina cietumniekus.

8 Tas Kungs atdara acis aklajiem; Tas Kungs uzceļ nospiestos; Tas Kungs mīl taisnos.

9 Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāreņus un uztur atraitnes, bet bezdievīgo gaitām Viņš neļauj izdoties.

10 Tas Kungs būs mūžīgi ķēniņš, Tavs Dievs, Ciāna, uz radu radiem! Alelujā!


VĒSTULES

/Jņ. atkl. 14:14-20/

14 Es redzēju, un raugi: bija balts mākonis, un uz mākoņa kāds sēdēja, līdzīgs Cilvēka Dēlam; tam bija uz galvas zelta vainags un rokā ass sirpis. 15 Cits eņģelis izgāja no Tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa: "Laid savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, jo zemes raža ir nobriedusi." 16 Tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi pār zemi, un zeme tika nopļauta. 17 Un cits eņģelis izgāja no Tempļa, kas bija debesīs, arī tam bija ass sirpis. 18 Un cits eņģelis izgāja no altāra; tam bija vara pār uguni, tas sauca stiprā balsī tam, kam bija asais sirpis: "Laid savu aso sirpi darbā un ievāc zemes vīnakoka ražu, jo viņa ogas jau ir ienākušās." 19 Tad eņģeļi nolaida savu sirpi pār zemi, savāca zemes vīnakoka augļus un meta tos Dieva dusmības lielajā vīna spaidā. 20 Vīna spaidu mina ārpus pilsētas, un no tā iztecēja asinis līdz zirgu iemauktiem ap tūkstoš seši simti stadiju tālu.

/Jņ. atkl. 15:1-8/

1 Tad es redzēju citu lielu brīnišķīgu zīmi debesīs: septiņus eņģeļus, kam bija septiņas pēdējās mocības, jo ar tām piepildījās Dieva dusmas.

2 Un es redzēju tādu kā kristāla jūru, sajauktu ar uguni; tie, kas bija uzvaru guvuši pār zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaitli, stāvēja pie kristāla jūras ar Dieva cītarām rokās.

3 Tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu, sacīdami: "Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ!

4 Kas Tevi nebītos, ak, Kungs, un neslavētu Tavu Vārdu? Jo Tu vien esi svēts; visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs, jo Tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami."

5 Pēc tam es redzēju: debesīs atvērās Templis, liecības telts.

6 Un no tā izgāja tie septiņi eņģeļi, kam bija septiņas mocības, tērpti tīrā spožā linu audeklā un ar zelta jostām ap krūtīm.

7 Viena no četrām dzīvajām būtnēm iedeva septiņiem eņģeļiem septiņus zelta kausus, pildītus ar Dieva dusmām, kas dzīvo mūžīgi mūžam.

8 Un Templis pildījās ar dūmiem no Dieva varenības un Viņa spēka; un neviens nevarēja ieiet Templī, kamēr nav beigušās septiņu eņģeļu septiņas mocības.


VECĀ DERĪBA

/Ezras 10:1-44/

1 Un, kamēr Ezra tā lūdzās un izsūdzēja grēkus, raudādams un krizdams pie zemes Dieva nama priekšā, ap viņu sapulcējās ļoti liels pulks no Israēla, vīri, sievas un bērni, jo tauta raudāja ļoti rūgti.

2 Un Šehanja, Jehiēla dēls no Ēlāma dēliem, sāka runāt un sacīja Ezram: "Mēs esam bijuši neuzticīgi un grēkojuši pret mūsu Dievu un esam veduši mājās svešas sievas no tās zemes tautām, bet vēl taču ir cerība Israēlam.

3 Mums visiem tagad tikai jāapsolās mūsu Dievam, ka mēs visas šīs sievas un tos, ko viņas dzemdējušas, izraidīsim pēc mūsu Kunga padoma un to padoma, kas sajūt bailes mūsu Dieva pavēļu priekšā, un to lai darām saskaņā ar likumu.

4 Celies, jo uz tevis guļ šī lieta, mēs būsim ar tevi; esi stiprs un rīkojies!"

5 Tad Ezra cēlās un lika zvērēt galveniem priesteriem, levītiem un visam Israēlam rīkoties pēc šī vārda. Un viņi zvērēja.

6 Un Ezra cēlās no Dieva nama priekšas un gāja uz Johanana, Ēljašiba dēla, mītni; un aizgājis tur naktī, viņš neēda maizi un nedzēra ūdeni, jo viņš sēroja par trimdinieku pārkāpumiem.

7 Tad viņi izziņoja ar uzsaukumu pa visu Jūdas zemi un Jeruzālemi, ka visiem trimdiniekiem jāsapulcējas Jeruzālemē.

8 Un katrs, kas neieradīšoties triju dienu laikā pēc priekšnieku un vecaju lēmuma, zaudēšot visu savu mantu, un viņu pašu izslēgšot no trimdinieku draudzes.

9 Tad visi Jūdas un Benjamīna vīri sapulcējās Jeruzālemē triju dienu laikā; tas bija devītais mēnesis un divdesmitā mēneša diena. Un visi ļaudis sēdēja Dieva nama laukumā, drebēdami šīs lietas un stiprā lietus dēļ.

10 Un priesteris Ezra piecēlās un sacīja viņiem: "Jūs esat lauzuši uzticību un apprecējuši svešas sievas, lai palielinātu Israēla vainu.

11 Un tagad izsūdziet grēkus Tam Kungam, jūsu tēvu Dievam, un dariet Viņa gribu, norobežojieties no tās zemes tautām un šķirieties no svešajām sievām."

12 Tad visa sapulce atbildēja un sacīja skaļā balsī: "Tā tas ir; mums ir jārīkojas pēc tava vārda.

13 Bet ļaužu ir sanācis daudz, un ir lietus laiks, tā ka nevar ārā stāvēt. Un tas nav arī darbs vienai dienai vai divām, jo mēs esam daudz noziegušies šai lietā.

14 Lai tad nu mūsu priekšnieki aizstāj visu sapulci, un visi, kas mūsu pilsētās ir apprecējuši svešas sievas, lai nāk noteiktos laikos - un kopā ar viņiem ikvienas pilsētas vecaji un tās tiesneši, kamēr mēs novērsīsim no sevis mūsu Dieva dusmu svelmi par šo lietu."

15 Tikai Jonatāns, Asahēla dēls, un Jahzeja, Tikvas dēls, bija pret to, un levīti Mešullāms un Šabetajs atbalstīja viņus.

16 Bet pārējie trimdinieki piekrita priekšlikumam. Un viņi izraudzīja priesteri Ezru un kādus vīrus, tēvu namu galvenos pēc viņu tēvu namiem, visus pēc viņu vārdiem pierakstītus; un tie sanāca desmitā mēneša pirmajā dienā, lai šo lietu izmeklētu,

17 un līdz pirmā mēneša pirmajai dienai viņi bija galā ar visiem vīriem, kas bija apprecējuši svešas sievas.

18 Un starp priesteru dēliem, kas bija apprecējuši svešas sievas, atradās: no Ješuas, Jocadaka dēla, dēliem un viņa brāļiem: Maāseja, Ēliēzers, Jaribs un Gedalja.

19 Un viņi deva savu roku, ka viņi atlaidīs savas sievas, un samaksāja ar aunu no sīklopiem par savu vainu.

20 No Immera dēliem: Hananijs un Zebadja;

21 no Harima dēliem: Maāseja, Elija, Šemaja, Jehiēls un Usija;

22 no Pašhura dēliem: Ēljoenajs, Maāseja, Ismaēls, Netaneēls, Jozabads un Ēlaza;

23 no levītiem: Jozabāds, Šimejs, Kelaja, tas ir, Kelita, Petahja, Jūda un Ēliēzers;

24 no dziedātājiem: Ēljašibs; no vārtu sargiem: Šalums, Telems un Ūrijs;

25 no pārējā Israēla: no Paroša dēliem: Ramja, Jisija, Malkija, Mijamīns, Ēleāzars, Malkija un Benaja;

26 no Ēlāma dēliem: Matanja, Zaharja, Jehiēls, Abdijs, Jeremots, Ēlija;

27 no Zatus dēliem: Ēljoenajs, Ēljašibs, Matanja, Jeremots, Zabads un Azīza;

28 no Bebaja dēliem: Johanans, Hananja, Zabajs un Atlajs;

29 no Banija dēliem: Mešullāms, Malluhs, Adaja, Jašubs, Šeals un Jeremots;

30 no Pahat-Moāba dēliem: Adna, Kelals, Benaja, Maāseja, Matanja, Becaleēls, Binnujs un Manase;

31 no Harima dēliem: Ēliēzers, Jisija, Malkija, Šomaja, Šimeons,

32 Benjamīns, Malluhs, Šemarja;

33 no Hašuma dēliem: Matenajs, Matata, Zabads, Ēlīfelets, Jeremajs, Manase, Šimejs;

34 no Banija dēliem: Maādajs, Amrāms un Uēls,

35 Benaja, Bedja, Keluhijs,

36 Vanja, Meremots, Ēljašibs,

37 Matanja, Matenajs un Jaāsajs,

38 Banijs, Binnujs, Šimejs,

39 Šelemija, Nātāns, Adaja,

40 Mahnadbajs, Šašajs, Šarajs,

41 Azareēls, Šelemja, Šemarja,

42 Šalums, Amarja un Jāzeps;

43 no Nebo dēliem: Jehiēls, Matitja, Zabads, Zebīna, Jadajs, Joēls un Benaja.

44 Visi šie bija apprecējuši svešas sievas, un starp viņām bija kādas, kas bija dzemdējušas bērnus. Un viņi aizsūtīja prom savas sievas un bērnus.

Comments


bottom of page