top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi - 26.jūlijs

Psalmi /Ps. 89:16-20/

Vēstules /Rom. 9:22-10:4/

Vecā Derība /1. Lku. 1:1-2:17/


PSALMI

/Ps. 89:16-20/

Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā staigā Tava vaiga spožajā gaismā, ak, Kungs! Par Tavu Vārdu viņi līksmo arvien un gavilē par Tavu taisnību. Tu esi viņu spēka rota, un Tava žēlastība liek stiepties arvien lielākā augstumā mūsu ragam. Tam Kungam pieder mūsu vairogs un Israēla Svētajam mūsu ķēniņš. Toreiz Tu runāji ar Savu svēto parādībā un sacīji: "Es esmu vainagojis varoni, kam jāspēj palīdzēt, paaugstinājis izraudzīto no tautas dēliem.

VĒSTULES

/Rom. 9:22-33/

Un ko tu teiksi, ja Dievs, gribēdams parādīt Savu dusmību un zināmu darīt Savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus, lai atklātu Savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko Viņš iepriekš radījis godībai? Par tādiem Viņš mūs ir aicinājis, ne vien no jūdu, bet arī no pagānu vidus, kā jau Hozejas grāmatā teikts: Es saukšu par Savu tautu to, kas nav Mana tauta, un Savu nemīļoto par mīļoto, un tai vietā, kur bija sacīts: jūs neesat Mana tauta! - viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem. Bet Jesaja izsaucās pār Israēlu: kaut arī Israēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis - tikai atlikums tiks izglābts! Viņš pabeidz un ātri pabeidz vārdu; Tas Kungs to darīs uz zemes. Un kā Jesaja to bija paredzējis: ja Kungs Cebaots mums nebūtu atlicinājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Kas no tā izriet? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir panākuši taisnību, proti, ticības doto taisnību. Bet Israēls, kas dzenas pēc taisnības bauslības, to nav piepildījis. Kāpēc gan ne? Tāpēc ka viņš meklēja taisnību nevis ticībā, bet paša darbos. Viņš atsities pret piedauzības akmeni, kā rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā piedauzības akmeni, klinti, pār kuru jāklūp; bet, kas uz Viņu paļausies, nepaliks kaunā!


/Rom. 10:1-4/

Brāļi, mana sirdsvēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti. Jo es dodu viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes. Jo, aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Jo bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.


VECĀ DERĪBA

/1. Lku. 1:1-54/

Ādams, Sets, Ēnošs, Kenans, Mahalaleēls, Jareds, Enohs, Metuzāls, Lamehs, Noa, Šems, Hams un Jafets. Jafeta dēli bija Gomers un Magogs, Madajs un Javans, Tubals un Mešehs, un Tirass. Un Gomera dēli bija Aškenass un Difats, un Togarmass. Un Javana dēli bija Elīsa, Taršišs, kitieši un rodanieši. Un Hama dēli bija Kušs un Micraims, Puts un Kānaāns. Un Kuša dēli bija Šeba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka. Un Raāmas dēli bija Šeba un Dedans. Un Kušs dzemdināja Nimrodu, un tas sāka varoņu gaitas zemes virsū. Un Micraims dzemdināja luditiešus, anamiešus, lehabiešus, naftuhiešus, patrusiešus, kasluhiešus (no kuriem cēlušies filistieši) un kaftoriešus. Un Kānaāns dzemdināja savu pirmdzimto Sidonu un Hetu, un jebusieti, amorieti un girgasieti, un hevieti, arkieti un sinieti, un arvadieti, cemarieti un hamatieti. Un Šema dēli bija Ēlāms, Asurs, Arpahšads, Luds un Arāms, Ucs, Huls, Gēters un Mesehs. Un Arpahšads dzemdināja Šelu, bet Šela dzemdināja Ēberu. Un Ēberam dzima divi dēli: viena vārds bija Pelegs, jo viņa dzīves laikā tika zeme sadalīta, bet viņa brāļa vārds bija Joktans. Un Joktans dzemdināja Almodadu un Šelefu, Hacarmavetu un Jerahu, un Hodorāmu, Ūzalu un Diklu, un Ēbalu, Abimaēlu un Šebu, un Ofīru, Havilu un Jobabu; šie visi bija Joktana dēli. Šems, Arpahšads, Šela, Ēbers, Pelegs, Regus, Serugs, Nahors, Tera, Ābrāms, tas ir Ābrahāms. Ābrahāma dēli bija Īzāks un Ismaēls. Šīs ir viņu ciltis: Ismaēla pirmdzimtais bija Nebajots, pēc tam Kedars, Adbeēls un Mibsāms, Mišma, Duma, Masa, Hadads un Tema, Jeturs, Nafiss un Kedma; šie bija Ismaēla dēli. Un Ketūras, Ābrahāma blakussievas, dēli bija Zimrans, Jokšans, Medans, Midiāns, Jišbaks un Šuahs. Un Jokšana dēli bija Šeba un Dedans. Un Midiāna dēli bija Ēfa, Ēfers, Enohs, Abida un Elda; šie visi bija Ketūras dēli. Un Ābrahāms dzemdināja Īzāku, un Īzāka dēli bija Ēsavs un Israēls. Ēsava dēli bija Ēlifass, Reguēls, Jeuss, Jaālāms un Korahs. Ēlifasa dēli bija Temans, Omārs, Cefijs, Gatāms, Kenass, Timna un Amaleks. Un Reguēla dēli bija Nahats, Zerahs, Šamma un Misa. Un Seīra dēli bija Lotans, Šobals, Cibeons, Ana, Dišons, Ēzers un Dišans. Un Lotana dēli bija Horiss un Homāms, bet Lotana māsa bija Timna. Šobala dēli bija Aljans, Manahats, Ēbals, Šefiss un Onāms. Un Cibeona dēli bija Aja un Ana. Un Anas dēls bija Dišons. Un Dišona dēli bija Hamrans un Ēšbans, Jitrans un Kerans. Ēzera dēli bija Bilhans, Saāvans un Jaākans. Dišana dēli bija Ucs un Arans. Un šie ir tie ķēniņi, kuri valdīja Edoma zemē, pirms kāds ķēniņš bija valdījis pār Israēla bērniem: Bela, Beora dēls, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba. Un Bela nomira, un viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Zeraha dēls, no Bocras. Un Jobabs nomira, un Hušāms no Temana zemes kļuva ķēniņš viņa vietā. Un Hušāms nomira, un Hadads, Bedada dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā; viņš bija tas, kas sakāva Midiānu Moāba laukā, un viņa pilsētas vārds bija Avita. Un Hadads nomira, un Samla no Masrekas kļuva ķēniņš viņa vietā. Un, kad Samla nomira, tad Sauls no Rehobotas, pie Eifratas upes, kļuva ķēniņš. Un, kad Sauls nomira, tad Baal-Hanans, Ahbora dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā. Un Baal-Hanans nomira, un Hadads kļuva ķēniņš viņa vietā; viņa pilsētas vārds bija Pagija, un viņa sievas vārds bija Mehetabeēle, Matredas meita, Mezahaba mazmeita. Un Hadads nomira. Un Edoma vadoņi bija: vadonis Timna, vadonis Alja, vadonis Jetets, vadonis Oholibāma, vadonis Ela, vadonis Pinons, vadonis Kenass, vadonis Temans, vadonis Mibcars, vadonis Magdiēls, vadonis Īrāms; šie ir Edoma vadoņi.


/1. Lku. 2:1-17/

Šie ir Israēla dēli: Rūbens, Simeons, Levijs un Jūda, Isašars un Zebulons, Dans, Jāzeps un Benjamīns, Naftalis, Gads un Ašers. Jūdas dēli bija Gers, Onans un Šela; šos trīs viņam dzemdēja kānaāniete, Bat-Šuas meita. Bet Gers, Jūdas pirmdzimtais, bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpēc Tas Kungs viņu nonāvēja. Un Tamāra, viņa vedekla, dzemdēja viņam Perecu un Zerahu, pavisam Jūdas dēlu bija pieci. Pereca dēli bija Hecrons un Hamuls. Un Zeraha dēli bija Simrijs, Ētans, Hemans, Halkols un Dara; pavisam pieci. Un Karmija dēli bija Ahans, kas apbēdināja Israēlu un kas izdarīja pārkāpumu pret to, kas nolemts iznīcībai. Un Ētana dēls bija Asarja. Un Hecrona dēli, kas viņam tika dzemdēti, bija Jerahmeēls, Rams un Helubajs. Un Rams dzemdināja Aminādabu, bet Aminādabs dzemdināja Nahšonu, Jūdas cilts vadoni. Un Nahšons dzemdināja Salmu, bet Salma dzemdināja Boāsu, un Boāss dzemdināja Obedu, un Obeds dzemdināja Īsaju, un Īsajs dzemdināju savu pirmdzimto dēlu Ēliābu un savu otru dēlu Abinādabu, un trešo - Šimeju, un Netaneēlu ceturto, un Radaju piekto, Ocemu sesto, Dāvidu septīto. Un viņu māsas bija Ceruja un Abigaila, un Cerujas dēlu bija trīs: Abišajs, Joābs un Asahēls. Un Abigaila dzemdēja Amasu, un Amasas tēvs bija ismaēlietis Jeters.

ความคิดเห็น


bottom of page