top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 27.decembris

Psalmi /148:1-6/

Vēstules /Jņ. atkl. 18:17-19:10/

Vecā Derība /Nehemijas 7:4-8:18/


PSALMI

/148:1-6/

1 Alelujā! Teiciet To Kungu no debesīm, teiciet Viņu debesu augstumos!

2 Teiciet Viņu, visi Viņa eņģeļi, teiciet Viņu, visi Viņa karapulki!

3 Teiciet Viņu, saule un mēness, teiciet Viņu, visas spožās zvaigznes!

4 Teiciet Viņu, jūs debesu debesis un jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā!

5 Lai tie teic Tā Kunga Vārdu, jo, kad Viņš pavēlēja, tie tapa radīti.

6 Viņš tiem liek pastāvēt mūžīgi mūžam; Viņš tiem devis likumu, ko tiem nebūs pārkāpt.


VĒSTULES

/Jņ. atkl. 18:17-24/

17 Visi stūrmaņi, laivinieki, jūrnieki un visi, kas darbojas uz jūras, stāvēja no tālienes

18 un sauca, redzēdami viņas liesmu dūmus: kur ir cita šai lielai pilsētai līdzīga?

19 Tie kaisīja pelnus uz savām galvām un brēca raudādami un sērodami: vai! vai! lielā pilsēta, kurā kļuvuši bagāti no viņas mantām visi kuģu īpašnieki. Vienā stundā tā ir izpostīta.

20 Priecājieties par to, debesis un svētie, apustuļi un pravieši, jo Dievs ir jūsu tiesu spriedis pār viņu.

21 Stiprs eņģelis pacēla akmeni dzirnakmens lielumā un meta to jūrā, sacīdams: "Tā ar spēku metīs Bābeli, lielo pilsētu, un tās nebūs nekad vairs.

22 Tavos mūros vairs nedzirdēs arfistu, spēlētāju, stabulnieku un bazūnētāju skaņas; tur nedarbosies vairs neviens amata meistars; tur nedzirdēs vairs dzirnakmeni rūcam.

23 Tavos mūros nespīdēs vairs sveces gaisma; tur nedzirdēs vairs līgavaiņa un līgavas prieka balsi, jo tavi tirgoņi bija visas zemes varenie: ar tavu burvību ir pieviltas visas tautas.

24 Viņā ir atrastas praviešu un svēto asinis un visu to, kas noslepkavoti virs zemes."


/Jņ. atkl. 19:1-10/

1 Pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu: "Alelujā! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam:

2 jo Viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību, viņš atprasījis no viņas rokas Savu kalpu asinis."

3 Tie sauca vēlreiz: "Alelujā! Dūmi no viņas paceļas augšup mūžu mūžos."

4 Un divdesmit četri vecaji un četras dzīvās būtnes nometās zemē, pielūdza Dievu, kas sēd goda krēslā, un sacīja: "Āmen, alelujā!"

5 No goda krēsla atskanēja balss, saukdama: "Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie."

6 Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliegšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica: "Alelujā! Jo ir sācis valdīt Kungs, mūsu Dievs, Visuvaldītājs.

7 Priecāsimies, gavilēsim un dosim Viņam godu, jo atnākušas Jēra kāzas un Viņa līgava sataisījusies.

8 Tai ir dots tērpties spožā, tīrā audeklā." Proti, audekls ir svēto taisnības darbi.

9 Un viņš man saka: "Raksti! Svētīgi ir tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā!" Viņš man saka: "Šie ir patiesie Dieva vārdi."

10 Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt. Bet viņš man saka: "Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!" Proti, Jēzus liecība ir praviešu gars.


VECĀ DERĪBA

/Nehemijas 7:4-73/

4 Pilsēta bija gan plaša un liela, bet ļaužu tajā bija maz, un jaunuzceltu māju nepavisam nebija.

5 Tad mans Dievs iedvesa man sirdī domu, un es sapulcināju dižciltīgos un priekšniekus, un tautu, lai izveidotu viņu cilšu un dzimtu sarakstu. Un es atradu kādu cilšu sarakstu par tiem, kas bija pirmie atnākuši, un es atradu tajā rakstītu tā:

6 šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas ir atnākuši atpakaļ no trimdā izsūtītajiem, kurus Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars bija izvedis; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu,

7 nākdami kopā ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Asarju, Raamju, Nahamaniju, Mordohaju, Bilšanu, Misperetu, Bigvaju, Nehumu, Baānu. Israēla tautas vīru skaits bija šāds:

8 Paroša dēli, divi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi;

9 Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi;

10 Āraha dēli, seši simti piecdesmit divi;

11 Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit;

12 Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri;

13 Zatus dēli, astoņi simti četrdesmit pieci;

14 Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit;

15 Binnuja dēli, seši simti četrdesmit astoņi;

16 Bebaja dēli, seši simti divdesmit astoņi;

17 Azgada dēli, divi tūkstoši trīs simti divdesmit divi;

18 Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit septiņi;

19 Bigvaja dēli, divi tūkstoši sešdesmit septiņi;

20 Adīna dēli, seši simti piecdesmit pieci;

21 Hiskijas Atera dēli, deviņdesmit astoņi;

22 Hašuma dēli, trīs simti divdesmit astoņi;

23 Becaja dēli, trīs simti divdesmit četri;

24 Harifa dēli, simts divpadsmit;

25 Gibeona dēli, deviņdesmit pieci;

26 Bētlemes un Netofas vīri, simts astoņdesmit astoņi;

27 Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi;

28 Bet-Asmavetas vīri, četrdesmit divi;

29 Kirjat-Jeārimas, Kefīras un Beerotas vīri, septiņi simti četrdesmit trīs;

30 Rāmas un Gebas vīri, seši simti divdesmit viens;

31 Mihmasas vīri, simts divdesmit divi;

32 Bēteles un Ajas vīri, simts divdesmit trīs;

33 otra Nebo vīri, piecdesmit divi;

34 otra Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri;

35 Harima dēli, trīs simti divdesmit;

36 Jērikas vīri, trīs simti četrdesmit pieci;

37 Loda, Hadida un Ono ļaudis, septiņi simti divdesmit viens;

38 Senaas dēli, trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit.

39 Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs;

40 Immera dēli, tūkstoš piecdesmit divi;

41 Pašhura dēli, tūkstoš divi simti četrdesmit septiņi;

42 Harima dēli, tūkstoš septiņpadsmit.

43 Levīti: Ješuas dēli no Kadmiēla un no Hodavjas dēlu dzimtām, septiņdesmit četri.

44 Dziedātāji: Asafa dēli, simts četrdesmit astoņi.

45 Vārtu sargi: Šalluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli, Šobaja dēli, simts trīsdesmit astoņi.

46 Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli,

47 Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli,

48 Lebanas dēli, Hagabas dēli, Šalmaja dēli,

49 Hanana dēli, Gidela dēli, Gahara dēli,

50 Reajas dēli, Recīna dēli, Nekodas dēli,

51 Gasāma dēli, Usas dēli, Pašeaha dēli,

52 Besaja dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli,

53 Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhuras dēli,

54 Bacluta dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli,

55 Barkosa dēli, Siseras dēli, Temaha dēli,

56 Neciaha dēli, Hatifas dēli.

57 Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Sofereta dēli, Peridas dēli,

58 Jaālas dēli, Darkona dēli, Gidela dēli,

59 Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amona dēli.

60 Visu Tempļa kalpotāju un Salamana kalpu dēlu kopā bija trīs simti deviņdesmit divi.

61 Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerubas, Adonas un Immeras, bet viņi nevarēja uzrādīt savas dzimtas un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla:

62 Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli, seši simti četrdesmit divi.

63 Arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli un Barzillaja dēli, kas bija ņēmis sievu no gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda.

64 Viņi gan meklēja savu sarakstu starp tiem, kas bija ierakstīti cilšu sarakstos, bet to neatrada, un viņus izslēdza no priesteru kārtas kā nešķīstus.

65 Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu.

66 Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseļu,

67 bez viņu kalpiem un kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; viņiem bija divi simti četrdesmit pieci dziedātāji un dziedātājas.

68 Viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu - divi simti četrdesmit pieci;

69 viņu kamieļu bija četri simti trīsdesmit pieci un viņu ēzeļu - seši tūkstoši septiņi simti divdesmit.

70 Kādi no tēvu namu galveniem deva līdzekļus darbam: zemes pārvaldnieks nodeva dārgumu krātuvē tūkstoti zelta dareiku, piecdesmit slakāmos kausus, pieci simti trīsdesmit priesteru tērpu.

71 Un citi no tēvu namu galveniem darbam deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku un divi tūkstošus divi simti sudraba minu.

72 Bet pārējie ļaudis deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku, divi tūkstošus sudraba minu un sešdesmit septiņus priesteru tērpus.

73 Tā priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, daži no ļaudīm un no Tempļa kalpotājiem un viss Israēls apmetās savās pilsētās. Kad septītais mēnesis bija pienācis, Israēla bērni visi bija savās pilsētās.


/Nehemijas 8:1-18/

1 Un tad visi ļaudis kā viens vīrs sapulcējās laukumā, kas bija Ūdens vārtu priekšā, un viņi sacīja Ezram, rakstu mācītājam, lai atnes Mozus bauslības grāmatu, ko Tas Kungs bija pavēlējis ievērot Israēlam.

2 Un septītā mēneša pirmajā dienā priesteris Ezra atnesa bauslību draudzes priekšā, vīru un sievu un visu priekšā, kas varēja to klausīdamies saprast.

3 Un viņš lasīja no tās laukumā, kas bija Ūdens vārtu priekšā, no gaismas līdz pusdienai vīriem un sievām un visiem tiem klātesot, kas to varēja saprast; un visas tautas ausis bija vērstas uz bauslības grāmatu.

4 Pats rakstu mācītājs Ezra stāvēja uz koka paaugstinājuma, ko viņi bija uzcēluši šim nolūkam, un blakus viņam pa labi stāvēja Matitja, Šema, Anaja, Ūrija, Hilkija un Maāseja, bet pa kreisi viņam bija Pedaja, Mišaēls, Malkija, Hašums, Hašbadana, Zaharja un Mešullāms.

5 Un Ezra atvēra grāmatu visas tautas acu priekšā, jo viņš stāvēja augstāk kā visa tauta, un, kad viņš to atvēra, tad visa tauta piecēlās kājās.

6 Ezra slavēja To Kungu, lielo Dievu, un visa tauta atbildēja: "Āmen! Āmen!" - paceldama uz augšu savas rokas; tad viņi noliecās uz sava vaiga līdz zemei un pielūdza To Kungu.

7 Arī Ješua, Banijs, Šerebja, Jamīns, Akubs, Šabetajs, Hodija, Maāseja, Kelita, Asarja, Jozabāds, Hanans, Pelaja un levīti izskaidroja tautai bauslību, un tikmēr ļaudis palika savās vietās.

8 Un viņi lasīja no Dieva bauslības grāmatas, izskaidrojot un pārliecinot, un lasītais tika saprasts.

9 Un Nehemija, zemes pārvaldnieks, un priesteris Ezra, rakstu mācītājs, un levīti, kas apmācīja tautu, sacīja uz visu tautu: "Šī diena ir svēta Tam Kungam, jūsu Dievam; nesērojiet un neraudiet!" - jo visa tauta raudāja, kad viņi dzirdēja bauslības vārdus.

10 Tad viņš sacīja viņiem: "Ejiet, ēdiet treknu un dzeriet saldu, un sūtiet ēdienus tam, kam nav nekas sagatavots, jo šī diena ir svēta mūsu Kungam! Un nebēdājieties, jo Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums!"

11 Tā levīti nomierināja visu tautu, sacīdami: "Esiet klusi, jo šī diena ir svēta, un nebēdājieties!"

12 Un visa tauta aizgāja ēst un dzert, un sūtīt ēdienus, un sarīkot lielus priekus, jo viņi bija sapratuši tos vārdus, ko viņi tiem bija mācījuši.

13 Otrajā dienā tēvu namu galvenie no visas tautas, priesteri un levīti sapulcējās pie Ezras, lai iedziļinātos bauslības vārdos.

14 Un viņi atrada bauslībā rakstītu, ka Tas Kungs caur Mozu pavēlējis Israēla bērniem septītā mēneša svētkos dzīvot būdiņās

15 un ka viņiem jāsludina un jāvēstī visās viņu pilsētās un Jeruzālemē tā: "Izejiet kalnā un atnesiet olīvkoku un meža eļļas koku zarus, arī mirtes zarus, palmu zarus un citu lapu koku zarus, lai taisītu būdiņas, kā ir rakstīts!"

16 Tad ļaudis izgāja un atnesa tos, un taisīja sev būdiņas, katrs uz sava jumta un savos pagalmos, un Dieva nama pagalmos, arī laukumā pie Ūdens vārtiem un laukumā pie Efraima vārtiem.

17 Un visa draudze, kas bija atgriezusies no izsūtījuma, taisīja būdiņas un arī dzīvoja būdiņās, jo kopš Ješuas, Nūna dēla, dienām līdz tai dienai Israēla bērni šos svētkus tā nebija svinējuši. Un prieks bija varen liels.

18 Un katru dienu, no pirmās līdz pēdējai dienai, Ezra lasīja ļaudīm priekšā no Dieva bauslības grāmatas. Un viņi svinēja svētkus septiņas dienas, un astotajā dienā bija svētku sapulce, kā bija noteikts.

Comments


bottom of page