top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 30.aprīlis

Salamana Pamācības /10:31-32,11:1-8/

Jaunā Derība /Jņ. 1:29-51/

Vecā Derība /Jozuas 17:1-18:28/


SALAMANA PAMĀCĪBAS

/10:31-32/

31 Taisno mute pauž gudrību, bet viltnieku mēle tiks izdeldēta.

32 Taisno lūpas pauž dziedinātājas atziņas, bet bezdievīgo mutes vārdi stāsta aplamības.


/11:1-8/

1 Nepareizi svari Tā Kunga acīs ir negantība, bet pilnestīgs svars Viņam sagādā labpatiku.

2 Kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos.

3 Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus.

4 Manta neko nepalīdzēs Tā Kunga dusmības dienā, bet taisnība glābj no nāves.

5 Tiklā cilvēka taisnīgums dara līdzenu viņa ceļu, bet bezdievīgais kritīs pats savas bezdievības dēļ.

6 Tiklo taisnīgums viņus izglābs, bet nievātāji un nicinātāji sapīsies paši savās blēdībās un ļaunprātībās.

7 Kad bezdievīgs cilvēks mirst, tad visas viņa cerības ir pagalam, un netaisno gaidas iznīkst galīgi.

8 Taisnīgais tiek atraisīts no savām likstām, un bezdievīgais nāk viņa vietā.


JAUNĀ DERĪBA

/Jņ. 1:29-51/

29 Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.

30 Šis ir, par ko esmu sacījis: pēc manis nāk Vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc ka Viņš bija pirmāk nekā es.

31 Es Viņu nepazinu; bet, lai Viņš kļūtu zināms Israēlam, tāpēc es nācu, kristīdams ar ūdeni."

32 Un Jānis liecināja, sacīdams: "Es redzēju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz Viņa.

33 Es Viņu nepazinu, bet Tas, kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, man sacīja: uz ko tu redzēsi Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir Viņš, kas kristīs ar Svēto Garu.

34 Un es esmu redzējis un liecinājis, ka Viņš ir Dieva Dēls."

35 Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem.

36 Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: "Redzi, Dieva Jērs!"

37 Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum.

38 Bet Jēzus apgriezies redzēja viņus sekojam un saka viņiem: "Ko jūs meklējat?" Tie Viņam atbildēja: "Rabi (tulkojumā: mācītājs), kur Tu mājo?"

39 Viņš tiem sacīja: "Nāciet, tad redzēsit." Tad tie nogāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu.

40 Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija Viņam sekojuši.

41 Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: "Mēs esam atraduši Mesiju" (tulkojumā: svaidītais).

42 Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: "Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks Kēfa" (tulkojumā: Pēteris - klints).

43 Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Filipu un viņam saka: "Seko Man!"

44 Bet Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas.

45 Filips atrod Nātānaēlu un saka viņam: "Mēs esam To atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu."

46 Nātānaēls viņam sacīja: "Vai no Nacaretes var nākt kas labs?" Filips viņam atbild: "Nāc un redzi!"

47 Jēzus redzēja Nātānaēlu nākam un saka par viņu: "Redzi, patiesi israēlietis, kurā nav viltības!"

48 Nātānaēls sacīja Viņam: "Kā Tu mani pazīsti?" Jēzus atbildēja viņam: "Pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, Es tevi redzēju."

49 Nātānaēls atbildēja Viņam: "Rabi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Israēla Ķēniņš!"

50 Jēzus viņam atbildēja: "Tu tici tāpēc, ka Es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm.

51 Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs redzēsit debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu."VECĀ DERĪBA

/Joz. 17:1-18/

1 Tad Manases ciltij, meslus metot, krita sava tiesa, jo viņš bija Jāzepa pirmdzimtais. Mahiram, Manases pirmdzimtajam, kas bija Gileāda tēvs un karavīrs, krita Gileāda un Basana.

2 Bet pārējiem Manases dēliem tika viņu tiesa pēc viņu dzimtām, proti, Abiēzera dēliem, Heleka dēliem, Asriēla dēliem, Sihema dēliem, Hefera dēliem, kā arī Šemidas dēliem; šie visi ir Jāzepa dēla Manases vīriešu kārtas pēcnācēji pēc savām dzimtām.

3 Bet Celofehadam, Hefera dēlam, tas bija Gileāda dēls, bet tas Mahira dēls un tas Manases dēls, nebija pēcnācējos dēlu, bet meitas vien; un šie ir viņa meitu vārdi: Mahla, Noa, Hogla, Milka un Tirca.

4 Tās nāca pie priestera Ēleāzara un pie Jozuas, Nūna dēla, un pie vadoņiem un sacīja: "Tas Kungs pavēlēja Mozum dot mums īpašuma daļu mūsu brāļu vidū." Un tāpēc viņš pēc Tā Kunga pavēles tām iedeva viņu īpašumu viņu brāļu vidū.

5 Un tā desmit daļas tika piešķirtas Manases ciltij vēl pie Gileāda zemes un Basanas, kas abas viņpus Jordānas,

6 jo arī Manases meitas ieguva īpašumu daļu viņa dēlu vidū; bet Gileāda krita pārējiem Manases dēliem.

7 Bet Manases robežas bija no Ašeras uz Mihmetatu, kas atrodas austrumos no Sihemas; tad šī robeža iet uz dienvidiem pie tiem, kuri dzīvo pie Tapuas avota.

8 Manasem gan piederēja Tapuas zemes novads, bet pati Tapua pie Manases robežas piederēja Efraima dēliem.

9 Tad robeža iet lejup līdz Kanas upes līcim; dienvidos no tās ir pilsētas, bet šīs pilsētas pieder Efraimam Manases pilsētu vidū, un Manases robežu apgabals ir ziemeļos no upes, bet tālākās robežas noved pie jūras.

10 Un dienvidos ir Efraims, bet ziemeļos ir Manase, un jūra šeit veido robežu; un ziemeļos tie saskaras ar Ašeru, bet austrumos ar Isašaru.

11 Un Manasem bija doti vēl arī īpašumi Isašarā un Ašerā, un viņam piederēja šādas pilsētas: Bet-Šeana ar tās mazajām pilsētām, Jibleāma ar tās mazajām pilsētām, Doras iedzīvotāji un tās mazās pilsētas, Ajin-Doras iedzīvotāji un tās mazās pilsētas, Taānaka un tās mazās pilsētas, Megidas iedzīvotāji un tās mazās pilsētas, - tā saucamais triju pakalnu apgabals.

12 Bet Manases bērni nespēja izdzīt šo pilsētu iedzīvotājus, un tā kānaānieši palika dzīvot šinī zemē.

13 Un, kad Israēla bērni kļuva stipri, tad viņi kānaāniešus paverdzināja, bet nekad tos neizdzina.

14 Un Jāzepa bērni sacīja Jozuam: "Kādēļ tu mums par daļu esi meslojis tikai vienu tiesu un vienu zemes gabalu, kaut gan mēs pēc skaita esam liela tauta, tādēļ ka Tas Kungs mūs tā ir svētījis?"

15 Tad Jozua tiem atbildēja: "Ja jūs esat tik liela tauta, tad ejiet mežos un nolīdiet tur sev laukus ferisiešu zemē un refajiešu novadā, kur dzīvot, ja jums nepietiek ar Efraima kalniem."

16 Tad Jāzepa bērni atbildēja: "Ar kalniem mums nepietiks, un dzelzs kara rati ir visiem kānaāniešiem - tiem, kas dzīvo ielejas apgabalos, kā arī tiem, kas dzīvo Bet-Šeanā un tās mazajās pilsētās, tāpat tiem, kas dzīvo Jezreēlas līdzenumā."

17 Tad Jozua atbildēja abām Jāzepa ciltīm, Efraima un Manases, sacīdams: "Tu esi liela tauta, un tev ir liels spēks, tāpēc tev arī nebūs tikai viena meslu tiesa vien.

18 Bet kalni lai tev pieder, un tur ir mežs, to tu varēsi nolīst, un viss, ko tu no tā iegūsi, lai tev pieder; jo tu izdzīsi kānaāniešus, kaut arī viņiem ir dzelzs rati un kaut arī viņi ir stipri."


/Joz. 18:1-28/

1 Tad visa Israēla bērnu draudze sapulcējās Šīlo, un tur viņi uzcēla Saiešanas telti, kad viņi bija zemi sev pakļāvuši.

2 Bet vēl Israēla bērnu vidū palika septiņas ciltis, kurām vēl nebija savas īpašuma daļas.

3 Un Jozua sacīja Israēla bērniem: "Cik ilgi vēl jūs būsit tik kūtri, ka neejat iegūt īpašumā to zemi, ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, jums ir piešķīris?

4 Izraugiet sev trīs vīrus no ikvienas cilts, un es tos izsūtīšu, lai viņi dodas un pārstaigā zemi un to apraksta pēc viņu īpašumu daļām; tad lai viņi griežas atpakaļ pie manis.

5 Viņiem tā būs jādala septiņās daļās; Jūda lai paliek savās robežās dienvidos, un Jāzepa nams lai paliek savās robežās ziemeļos.

6 Tad jums zeme jāuzraksta septiņās daļās un jāatnes man, lai es Tā Kunga, mūsu Dieva, priekšā, varu izmest meslus.

7 Levītiem nav nekādas savas zemes daļas jūsu vidū, Tā Kunga priesterība ir viņu mantojums. Bet Gads un Rūbens un puse Manases cilts ir saņēmuši savus īpašumus Jordānai pret rītiem, kurus viņiem iedevis Mozus, Tā Kunga kalps."

8 Tad tie vīri cēlās un gāja, un Jozua gājējiem pavēlēja šo zemi attēlot rakstos un zīmējumā, sacīdams: "Ejiet, pārstaigājiet to zemi un to aprakstiet; pēc tam nāciet atpakaļ pie manis, tad es šeit, Šīlo, metīšu par jums meslus Tā Kunga priekšā."

9 Tad tie vīri devās ceļā, pārstaigāja zemi un uzzīmēja to grāmatā pēc tās pilsētām septiņās daļās; tad viņi griezās atpakaļ pie Jozuas Šīlo nometnē.

10 Un Jozua meta meslus par viņiem Šīlo nometnē Tā Kunga priekšā, un tur Jozua sadalīja Israēla bērniem zemi pēc viņu daļām.

11 Un tad iznāca, ka mesli krita Benjamīna bērnu ciltij pēc viņu dzimtām, un pēc meslošanas tiem krita apgabals starp Jūdas un Jāzepa bērniem.

12 Un viņu robeža ziemeļu daļā sākas no Jordānas, un tad šī robeža iet augšup gar Jērikas ziemeļu pusi, no turienes kalnos uz rietumiem, un tās gals iesniedzas Bēt-Avenas tuksnesī.

13 Un tad no turienes robeža iet pāri uz Lūzu, gar Lūzas dienvidus pusi, tā ir Bētele; un tad tā noved lejā pie Atarot-Adaras pret to pašu kalnu, kas ir Lejas-Bet-Horonas dienvidos.

14 Tad robeža apmet līkumu, iedama rietumu virzienā dienvidos no tā kalna, kurš ir pretī Bet-Horonai, tad tā turpinās uz dienvidiem, un tās gals ir pie Kirjat-Baalas, šī ir tā pati Kirjat-Jeārima, kas ir Jūdas bērnu pilsēta. Šī ir vakara puses mala.

15 Un dienvidu mala stiepjas virzienā no Kirjat-Jeārimas gala, un šī robeža ved uz rietumiem un iznāk pie Mei-Neftoas avota.

16 Un tad robeža iet lejup līdz tā kalna pakājei, kas ir pretī Ben-Hinoma ielejai, kura atrodas ziemeļos no refajiešu ielejas, un tad tā nonāk pa Ben-Hinoma ieleju dienvidos no jebusiešu kalnu nogāzes un izbeidzas lejā pie Ajin-Rogelas.

17 No turienes tā met līkumu uz ziemeļiem, nonākdama pie Ajin-Šemešas

18 No šejienes tā iet pāri kalna nogāzei, kas ziemeļos pretī klajumam, un tad ieslīd pašā klajumā.

19 Tad robeža iet pāri kalna nogāzei, kas ir ziemeļos no Bet-Hoglas, un robežas gals noved pie pussalas Sāls jūras ziemeļos un dienvidos no Jordānas ietekas; šī ir dienvidu robeža.

20 Bet Jordāna veido austrumu robežu; šis ir Benjamīna bērnu īpašums, visapkārt viņu robežas pēc viņu dzimtām.

21 Bet Benjamīna bērnu cilts pilsētas pēc viņu dzimtām ir: Jērika, Bet-Hogla un Emek-Kēcica,

22 Bet-Araba, Cemarajima un Bētele,

23 Avima, Pāra un Ofra,

24 Kefar-Amonija, Ofnija un Geba - kopā divpadsmit pilsētas ar to ciemiem;

25 Gibeona, Rāma un Beērota,

26 Micpa, Kefīra un Moca,

27 Rekema, Jirpeēla un Tarala,

28 Cela, Elefaja un jebusiešu pilsēta, tā ir mjJeruzāleme, Gibea un Kirjata - kopā četrpadsmit pilsētas ar to ciemiem. Šis ir Benjamīna bērnu īpašums pēc viņu dzimtām.

Comments


bottom of page