top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 5.janvāris

Psalmi /4:1-8/

Jaunā Derība /Mt. 4:23-5:20/

Vecā Derība /1.Mozus 9:18-11:9/


PSALMI

/4:1-9/

1 Dziedātāju vadonim, cītaras pavadībā. Dāvida dziesma.

2 Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs! Kad biju spaidos, Tu manā priekšā pavēri durvis - tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu!

3 Cilvēku bērni, cik ilgi lai mans gods paliek kaunā? Cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst, un pieķersities meliem?

4 Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis. Viņš uzklausa visas manas lūgšanas.

5 Dusmojiet, bet negrēkojiet! Pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad esat jau savās guļasvietās, un klusiet! (Sela.)

6 Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz To Kungu!

7 Gan daudzi saka:"Kas dos mums laimi?" Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu!

8 Tu esi devis lielāku prieku manai sirdij nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam.

9 Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā.


JAUNĀ DERĪBA

/Mt. 4:23-25/

23 Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā.

24 Un Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju; un pie Viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja.

25 Un daudz ļaužu no Galilejas, no Dekapoles, no Jeruzālemes, no Jūdejas un no viņpus Jordānas gāja Viņam pakaļ.


/Mt. 5:1-20/

1 Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās pie Viņa.

2 Savu muti atdarījis, Viņš tos mācīja, sacīdams:

3 "Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.

4 Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.

5 Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.

6 Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

7 Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.

8 Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

9 Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

10 Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība.

11 Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ.

12 Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija.

13 Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama.

14 Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.

15 Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.

16 Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

17 Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.

18 Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.

19 Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā.

20 Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.


VECĀ DERĪBA

/1.Mozus 9:18-29/

18 Un Noas dēli, kas iznāca no šķirsta, bija Šems, Hams un Jafets. Un Hams ir Kānaāna tēvs.

19 Šie trīs ir Noas dēli, un no viņiem cēlušies visi zemes iedzīvotāji.

20 Noa sāka kopt zemi un iestādīja vīna dārzu.

21 Un Noa dzēra vīnu, un viņš piedzērās un gulēja kails savā teltī.

22 Kad Hams, Kānaāna tēvs, redzēja sava tēva kailumu, viņš to pateica saviem divi brāļiem.

23 Tad Šems un Jafets paņēma tēva virsvalku, un abi uzlika to uz saviem pleciem un atmuguriski iegāja un apsedza sava tēva kailumu, savas sejas nogriezdami, tā ka tie sava tēva kailumu neredzēja.

24 Kad Noa pamodās no sava skurbuma, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis.

25 Un viņš sacīja: "Lai Kānaāns ir nolādēts; viņš lai kļūst par vergu savu brāļu vergiem."

26 Un viņš sacīja: "Svētīts lai ir Tas Kungs, Šema Dievs, bet Kānaāns lai top tam par vergu.

27 Dievs lai vairo Jafetu, ka viņš mīt Šema teltīs, bet Kānaāns lai ir viņam vergs."

28 Un Noa dzīvoja pēc ūdensplūdiem trīs simti piecdesmit gadus.

29 Un visi Noas mūža gadi bija deviņi simti piecdesmit, tad viņš nomira.


/1.Mozus 10:1-32/

1 Šie ir Noas dēlu ciltsraksti: Šemam, Hamam un Jafetam pēc ūdensplūdiem piedzima dēli.

2 Jafeta dēli ir: Gomers un Magogs, Madajs, Javans, Tubals, Mešehs un Tīrass.

3 Bet Gomera dēli: Aškanass, Ripats un Togarma.

4 Un Javana dēli: Elīsa, Taršišs, kitieši un dodajieši.

5 No šiem atzarojās salu iedzīvotāji savās zemēs, pēc savām valodām, pēc savām ciltīm savās tautās.

6 Bet Hama dēli ir: Kušs, Mizraims, Puts un Kānaāns.

7 Bet Kuša dēli ir: Seba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka; bet Raāmas dēli ir: Saba un Dedans.

8 Kušs dzemdināja Nimrodu; tas sāka varoņu gaitas zemes virsū.

9 Viņš bija varonīgs mednieks Tā Kunga priekšā, kādēļ tiek sacīts: kā Nimrods, tik varens mednieks Tā Kunga priekšā.

10 Un viņa ķēniņa valsts sākums bija Babilonijā, Arakā, Akadā un Kalnē - Sineāras zemē.

11 No šīs zemes izgāja Asurs un uzcēla Ninivi, Rehobotas pilsētu un Kalni,

12 arī Reseni starp Ninivi un Kalni - šī ir tā lielā pilsēta.

13 Bet Mizraims dzemdināja Ludimu, Anamimu, Leobimu un Naftuimu,

14 arī Patrusimu un Kasluhimu; no tiem cēlušies filistieši un kaftorieši.

15 Bet Kānaāns dzemdināja Sidonu, savu pirmdzimto, un Hetu,

16 un jebusiešus, amoriešus un girgasiešus,

17 hīviešus, arkiešus un sīniešus,

18 arvadiešus, cemariešus un hamatiešus, un pēc tam kānaāniešu ciltis sadalījās.

19 Šī bija robeža kānaāniešiem: no Sidonas virzienā uz Gerāru līdz Gazai, bet virzienā uz Sodomu, Gomoru, Ādamu un Cebojimu līdz Lāšai.

20 Tie bija Hama dēli pēc savām dzimtām, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās.

21 Un arī Šemam dzima dēli; viņš ir visu Ēbera dēlu tēvs, Jafeta vecākais brālis.

22 Šema dēli ir: Ēlams un Asurs, Arpahsads, Luds un Arams.

23 Arama dēli ir: Ūcs un Hūls, Gēters un Mašs.

24 Bet Arpahsads dzemdināja Šelu, bet mjŠela - Ēberu.

25 Bet Ēberam tika dzemdēti divi dēli: viena dēla vārds ir Pelegs, jo tas dzima zemes sadalīšanas laikā, bet viņa brāļa vārds ir Joktans.

26 Bet Joktans dzemdināja Almodadu, Šalepu, Hazarmavetu un Jarahu,

27 Hadorāmu, Ūzelu un Diklu,

28 Obelu, Abimaēlu un Sebu,

29 Ofīru, Havilu un Jobabu. Šie visi ir Joktana pēcnācēji.

30 Un viņu dzīves vietas sniedzās no Mešas virzienā uz Sefaru austrumu kalnājos.

31 Tie ir Šema dēli pēc savām ciltīm, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās.

32 Un šīs ir Noas dēlu ciltis pēc savām dzimtām savās tautās, un no tiem pēc plūdiem izplatījās šīs tautas zemes virsū.


/1.Mozus 11:1-9/

1 Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda valoda.

2 Un, kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās,

3 un teica cits citam: "Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim," - jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā.

4 Un tie teica: "Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi."

5 Un Tas Kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla.

6 Un Tas Kungs sacīja: "Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams.

7 Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu."

8 Un Tas Kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu.

9 Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur Tas Kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes Viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu.

Kommentare


bottom of page