top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 16. diena

POZITĪVS BEZSPĒKS

Dievs kļuva par mazuli. Kurš var baidīties no zīdaiņa? Tā ir iemiesošanās (inkarnācijas) mistērija. Dievs kļuva cilvēks, tāds pats kā pārējie cilvēki, lai izlauztos caur visuvarenības sienām līdz pilnīgam bezspēkam. Tas ir Jēzus stāsts.


Un kā šis stāsts beidzās? Tas beidzās uz krusta, kur tas pats cilvēks karājās kails, ar naglām rokās un kājās. Silītes bezspēks ir kļuvis par krusta bezspēku. Tur viņš karājas, viņa miesa saplosīta ar svinu pildītām pātagām, viņa sirds salauzta no viņa draugu noraidījuma un ienaidnieku vardarbības, viņa prāts spīdzināts caur izmisuma mokām, viņa gars aizklāts pamestības tumsā. Šādā veidā Dievs izvēlējās atklāt mums dievišķo mīlestību.


Jēkab, kādēļ tu saki

un tu, Israēl, runā:

manas gaitas Kungam apslēptas,

Dievam gar manu tiesu nav daļas! –

Vai tu nezini,

vai tu neesi dzirdējis –

mūžīgs Dievs ir Kungs,

kas radījis zemes malas,

viņš nepagurs un nepiekusīs,

neizdibināma ir viņa saprašana!

Viņš nogurušam dod spēku

un spēcina to, kam nav stipruma!

Nogurst jaunekļi,

un pagurst varoņi –

kluptin tie klūp!

Bet, kas cer uz Kungu,

atgūst spēku,

ceļas spārnos kā ērgļi,

skrej un nepiekūst,

iet un nepagurst!

/Jesajas gr.40:27-31/

LŪGŠANA

Gādīgais Dievs, lai gan es ļoti vēlos visu kontrolēt, ļauj man atpazīt Kristus silītes un krusta spēku. Ieliec manī savu pazemīgo sirdi un varonīgo padošanos, lai es spētu izdzīt no sevis savu lepnumu un ņemt dalību Tavu asaru biķerī. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Apsoli sev, ka tu līdzīgi Jēzum, kad Viņš tapa tiesāts, saglabāsi godbijīgu klusumu brīdī, kad sajutīsi nepieciešamību aizstāvēt sevi no kritikas.


Psalmi /30:1-7/

Jaunā Derība /Mk. 12:13-27/

Vecā Derība /3.Moz. 11:1-12:8/Comments


bottom of page