top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 18. diena

PIEŅEMŠANA

Rūpes par savu līdzcilvēku nozīmē pieaugošu otra pieņemšanu. Spēja pieņemt citus aizveda Jēzu un Viņa mācekļus tur, kur viņi nevēlējās nonākt – pie krusta. Tāds ir arī lūdzēja ceļš. Kad vēl esi bērns, tu vēlies visu turēt savās rokās, taču, ja tavas rokas ir atvērtas lūgšanā, tiksi vests tālāk, pat nezinot, kur. Tu pazīsti tikai to brīvību, kuru Dieva dvaša tev ir dāvājusi, un tā tevi aizvedīs uz jaunu dzīvi – pat tad, ja krusts ir vienīgā zīme, ko tu redzi.


Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie?” Tas viņam atbildēja: “Jā, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu.” Viņš tam sacīja: “Gani manus jērus!” Jēzus tam jautāja vēl otrreiz: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani?” Tas viņam atbildēja: “Jā, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu.” Viņš tam sacīja: “Gani manas avis!” Trešo reizi Jēzus tam jautāja: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli?” Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja: vai tu mani mīli? – un viņam sacīja: “Kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu.” Jēzus tam sacīja: “Gani manas avis! Patiesi, patiesi es tev saku: kad tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji; bet, kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi.” /Jāņa ev. 21:15-18/


LŪGŠANA

Miera Dievs, Tu esi man dāvājis manis paša krustu, gluži kā savam Dēlam uzticēji Viņa smago nastu. Ļauj man skaut savu krustu un to nest labprātīgi, kā pienākas Kristus sekotājam. Ne vienmēr spēju krustu atpazīt, jo tas bieži ir gudri nomaskēts, bet ļauj man to pieņemt kā daļu no Tavas gribas man. Lai gan mans krusts varētu būt neredzams, palīdzi man ieraudzīt šo izaicinājumu kā Tavas svētās labvēlības zīmi. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izvēlies krusta zīmi, ko nēsāt ikdienā nākamās gavēņa dienas. Ļauj tai būt par kopības zīmi ar Jēzu, nevis tikai par rotājumu.


Psalmi /30:8-13/

Jaunā Derība /Mk. 13:1-31/

Vecā Derība /3.Moz.14:1-57/Comments


bottom of page