top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 26. diena

PĀRVARI BAILES

Nikodēms apbrīnoja Jēzu, bet baidījās pazaudēt savu kolēģu cieņu. Es arvien vairāk apzinos, cik nozīmīgi man ir skatīties uz saviem līdzcilvēkiem, jo tā ir personu grupa, pret kuriem es izjūtu lielas simpātijas.

Es mīlu Jēzu, bet vēlos arī paturēt savus draugus pat tad, kad viņi mani neved tuvāk Jēzum. Es mīlu Jēzu, bet negribu atteikties no savas neatkarības pat tad, kad šī neatkarība nedod man īstu brīvību. Es mīlu Jēzu, bet nevēlos atteikties no saviem rakstīšanas, ceļošanas, runāšanas plāniem pat tad, ja visas šīs darbības veicu savā, nevis Dieva vārdā.

Tāpēc es esmu kā Nikodēms, kurš nāca naktī, stāstīja saviem kolēģiem tikai neitrālas lietas par Jēzu un savu vainu izteica, uz kapu atnesot vairāk mirres un alvejas, nekā bija vēlams vai nepieciešams. /Jāņa 19:39/


Šos vārdus dzirdējuši, daži no ļaužu pūļa sacīja: “Šis patiesi ir tas pravietis.” Citi sacīja: “Šis ir Kristus.” Bet citi jautāja: “Vai gan Kristum ir jānāk no Galilejas? Vai tad Raksti nesaka, ka Kristum jānāk no Dāvida dzimuma un no Betlēmes ciema, no kurienes bija Dāvids?” Tad viņa dēļ ļaužu pūlī izcēlās šķelšanās. Daži no tiem gribēja viņu satvert, taču neviens viņam rokas nepielika.

Kad sargi atgriezās pie virspriesteriem un farizejiem, tie viņiem jautāja: “Kādēļ jūs neesat viņu atveduši?” Sargi atbildēja: “Vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks.” Bet farizeji tiem jautāja: “Vai arī jūs esat pievilti? Vai kāds no vadoņiem vai no farizejiem tic viņam? Šis pūlis, kas nepazīst bauslības, ir nolādēts.” Tad viens no viņiem, Nikodēms, kurš jau agrāk bija nācis pie Jēzus, jautāja: “Vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja iepriekš nav viņu uzklausījusi un uzzinājusi, ko viņš dara?” Tie viņam atbildēja: “Vai arī tu esi no Galilejas? Izpēti un tu ieraudzīsi, ka no Galilejas nenāk neviens pravietis.” Un tie aizgāja katrs savās mājās. /Jāņa 7:40-52/


LŪGŠANA

Mīļais Dievs, palīdzi man izvērtēt savas motivācijas un darbības Tavu mērķu gaismā un neiespaidoties no citu cilvēku ieteikumiem. Ļauj man atrast vadību pie Tevis, nevis pie citiem, jo, izvēloties Tevi kā savu prioritāti, es iemācos atteikties no savas gribas un dzīvot Tavā mierā. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izveido sarakstu ar tiem cilvēkiem un lietām, kas uz tevi atstāj vislielāko iespaidu. Piemēram, draugi, ģimene, mediji, sabiedrībā valdoši viedokļi utt. No šī saraksta izvēlies vienu, kas atstāj uz tevi kaitīgāko iespaidu, un atsakies no tā. Blakus tam šajā gavēnī izvēlies atbalstīt kādu nepopulāru, bet morāli pamatotu, tikumīgu viedokli.


Psalmi /33:12-22/

Jaunā Derība /Lk. 1:26-38/

Vecā Derība /4.Moz. 1:1-2:9/Comments


bottom of page