• Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 44. diena

SVĒTAIS VAKARĒDIENS

Kungs ir visu lietu centrā – klusā, neuzkrītošā, nenotveramā veidā. Viņš ar mums dzīvo, pat fiziski, bet ne tajā pašā fiziskajā veidā kā citi elementi, kas mums ir klātesoši. Šī pārpasaulīgā fiziskā klātbūtne ir tā, kas raksturo Svēto Vakarēdienu. Tā ir jaunās nākamās pasaules klātbūtne šajā. Svinot Svēto Vakarēdienu, mums tiek dots patvērums mūsu laika un telpas pasaulē. Kristū Dievs ir patiesi klātesošs, bet viņa fizisko klātbūtni neraksturo tie laika un telpas ierobežojumi, kas attiecas uz mums.

Kontemplatīvā dzīve ir cilvēka atbilde uz apgalvojumu, ka galvenās dzīves vērtības, lai gan garīgi uztveramas, lielā mērā paliek neredzamas un var viegli tikt aizmirstas. Kontemplācijā skatās nevis uz lietām apkārt, bet cauri tām līdz to būtības centram. Caur šo centru cilvēks atklāj garīgās pasaules skaistumu, kas ir īstāks, blīvāks un satur vairāk enerģijas un spēka nekā fiziskā matērija.

Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un apustuļi līdz ar viņu.

Viņš tiem sacīja: “Kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo Pashu pirms savām ciešanām, jo es jums saku: es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā.” Un, paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja: “Ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku: kopš šā brīža es no vīnakoka augļiem vairs nedzeršu, tiekams nāks Dieva valstība.” Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem, sacīdams: “Šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota; to dariet, mani pieminēdami.” Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija paēduši, un teica: “Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas.” /Lūk. 22:14-20 /

LŪGŠANA

Žēlastības Dievs, ļauj Svētajam Vakarēdienam, Dzīvības Maizei, vienmēr man atgādināt par Jēzus miesas salaušanu un asins izliešanu par mani un maniem grēkiem. Palīdzi man atmest no sevis Jūdas mantkārību un viltību un vienmēr atcerēties viņa nodevīgo skūpstu. Ļauj man atzīt un apzināties arī savu atbildību šajā nodevībā. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Pavadi šo dienu lūgšanā un mēģini izdzīvot kopā ar Kristu Viņa pēdējo maltīti ar mācekļiem un kāju mazgāšanas notikumu. Pārdomā, kādas sajūtas tas tevī raisa. Ja iespējams, nosvini šodien kopīgu maltīti ar saviem tuviniekiem vai draugiem un izdzīvo to kā piedošanas un vienotības zīmi. Šai dienā, atceroties to, ka Kristus ir mazgājis mācekļiem kājas, vari izvēlēties to izdarīt kādam no ģimenes locekļiem vai kristīgajiem draugiem.


BĪBELES LASĪJUMI

Psalmi /40:1-9/

Jaunā Derība /Lk. 8:40-9:9/

Vecā Derība /4.Moz. 31:25-32:42/“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.