top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 105. diena

DIEVS NAV SAJŪTA


Tāpat kā Dievu nevar "notvert" vai "saprast" kādā konkrētā idejā, jēdzienā, viedoklī vai pārliecībā, Viņu nevar definēt arī ar kādu konkrētu sajūtu vai emociju. Dievu nevar identificēt ar labu, sirsnīgu sajūtu pret tuvāko vai ar jaukām sirds emocijām, ekstāzēm. Dievs nav tikai mūsu labās tieksmes, mūsu dedzīgums, mūsu dāsnums vai mūsu mīlestība. Visas šīs sirds pieredzes var mums atgādināt par Dieva klātbūtni, taču to neesamība nepierāda Dieva prombūtni. Dievs ir ne tikai lielāks par mūsu prātu, Viņš ir arī lielāks par mūsu sirdi, un, tāpat kā mums ir jāizvairās no kārdinājuma pielāgot Dievu mūsu mazajām idejām, mums ir jāizvairās arī pielāgot Viņu mūsu mazajām sajūtām.


SVĒTIE RAKSTI

Es cildināšu Tevi, mans Dievs, Ķēniņ,

un teikšu Tavu vārdu mūžīgi mūžam!

Katru dienu es teikšu Tevi

un slavēšu Tavu vārdu mūžīgi mūžam!

Liels ir Kungs un augstu slavēts,

Viņa dižums nav izmērojams.

Lai audžu audzes daudzina Tavu veikumu,

lai pavēsta Tavus varenos darbus, –

Tavas godības diženumu un krāšņumu,

Tavus brīnumus es pārdomāšu!

Tavu bargo varenību lai tie piesauc,

par Tavu lielumu es liecināšu!

Tavai milzu labvēlībai lai slavu pauž,

Tavu taisnību lai apdzied!

Žēlīgs un līdzcietīgs Kungs,

gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā,

labs Kungs pret visiem,

jūt līdzi katram, ko Viņš radījis.

Lai Tev, Kungs, pateicas visi, ko Tu radījis,

un lai Tavi svētītie teic Tevi,

lai Tavas valstības godu tie pauž

un par Tavu varenību runā!

Psalmi 145:1-11


LŪGŠANA

Kungs, es nāku Tavā priekšā ar pazemīgu sirdi. Cik dižens Tu esi! Cik brīnišķīgs! Kopā ar visiem Taviem eņģeļu pulkiem es noliecos, lai Tevi pielūgtu. Nav neviena tāda kā Tu. Lai arī Tu esi lielāks par visu, Tev tomēr rūp cilvēki, viņu sāpes un ciešanas. Tu nolaidies pie mums un nāci mūsu vidū kā cilvēks. Paldies Tev. Paldies, ka Tu, lielais Dievs, mani pazīsti labāk nekā jebkurš cits - Tu zini katru manu domu, darbu, visas manas bailes un cerības - un mīli mani. Tavs dižums un Tavs tuvums mani pavada ik dienas, un tas nav man aptverams. Es raugos uz Tevi apbrīnā. Palīdzi man nekad Tevi neiegrožot, neielikt rāmjos, brīnumainais Dievs. Es gaidu to dienu, kad visas tautas, visi ceļi locīsies Tavas godības un varenības priekšā.


UZDEVUMS

Paņem papīra lapu. Uzzīmē sevi. Paņem otru lapu. Uzzīmē Dievu. Paņem trešo lapu. Uzzīmē sevi un Dievu. Vai kaut kas mainījās, kad zīmēji sevi un Dievu atsevišķi un kad zīmēji kopā? Ko tu no tā vari secināt par savu priekšstatu par Dievu un par jūsu attiecībām šobrīd?

bottom of page