top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 105. diena

VISS LABAIS NĀK NO DIEVA


Paļaušanās uz Dieva beznosacījumu mīlestību - tas ir ceļš, uz kuru mūs aicina Jēzus. Jo stingrāk tu to sapratīsi, jo vieglāk tu varēsi aptvert, kāpēc mūsu pasaulē ir tik daudz aizdomu, greizsirdības, rūgtuma, atriebīguma, naida, vardarbības un nesaskaņu. Pats Jēzus to skaidro, salīdzinot Dieva mīlestību ar gaismu. Viņš saka:

“Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ ka viņu darbi bija ļauni. Ikviens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Bet, kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā.” (Jāņa evaņģēlijs 3:19-21)

Jēzus redz ļaunumu šajā pasaulē kā neuzticēšanos Dieva mīlestībai. Viņš liek mums redzēt, ka mēs pastāvīgi atgriežamies pie sevis, vairāk paļaujamies uz sevi, nevis uz Dievu un vairāk tiecamies mīlēt sevi nekā Dievu. Tāpēc mēs paliekam tumsā. Ja mēs ejam gaismā, mēs varam atzīt, ka viss labais, skaistais un patiesais nāk no Dieva un mums tiek piedāvāts mīlestībā.


SVĒTIE RAKSTI

Tad pie Jēzus atnāca farizeji un rakstu mācītāji no Jeruzālemes un sacīja: “Kādēļ tavi mācekļi pārkāpj vecajo paražas? Tie nemazgā rokas pirms maizes ēšanas.” Bet Viņš atbildēja: “Un kādēļ jūs pārkāpjat Dieva bausli paražu dēļ? Dievs taču ir sacījis: godā savu tēvu un māti, – un: kas rupji izrunājas pret tēvu un māti, lai mirdams mirst. Bet jūs sakāt: ja kāds saka savam tēvam vai mātei: es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, – tad tas lai negodā savu tēvu. Tā jūs atceļat Dieva vārdu savu paražu dēļ. Liekuļi! Jesaja ir labi par jums pravietojis: šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles.” Un, pieaicinājis ļaudis, Jēzus tiem sacīja: “Klausieties un saprotiet! Ne tas, kas caur muti ieiet, sagāna cilvēku, bet gan tas, kas no mutes iziet, sagāna cilvēku.” (Mateja evaņģēlijs 15:1-11)


LŪGŠANA

Dievs, Tu esi pasaules gaisma. Lūdzu, izlej Savu žēlastību pār manu dzīvi bagātīgā straumē, lai šļakatas no tās sasniedz arī cilvēkus man apkārt. Ļauj, lai mana mīlestība un pateicība pret Tevi kļūst lipīga, lai arī citi atklātu, ka Tu esi viņu vidū. Kad viņi redzēs, kā Tu valdi, viņi godās un slavēs Tevi. Pasaulei ir vajadzīgs īsts ķēniņš. Tu, Kungs, esi šis Ķēniņš. Cik brīnišķīgi tas būs, kad Tu tiksi ieaicināts katrā tautā, ciltī un kultūrā. Tu beidzot sniegsi mums taisnīgumu, kas mums ir bijis vajadzīgs. Tu valdīsi pār mums, bet darīsi pat vairāk par to - Tu mūs ganīsi ar Tēva sirdi. Kad visi cilvēki beidzot dos Tev godu, ko Tu esi pelnījis, zeme būs piepildīta ar Tavu godību. Mēs Tevi slavēsim mūžīgi, un Tu svētīsi mūsu zemes. Palīdzi katrai, pat viscietākajai sirdij, iepazīt Tevi un Tavu mīlestību.


DIENAS UZDEVUMS

Apņemies šodien līdz dienas beigām pamanīt un piefiksēt vismaz piecas labas, skaistas, gaišas un patiesas lietas (notikumus, vārdus, rīcības, ainas), ko redzi sev apkārt. Dienas noslēgumā pateicies Dievam par Viņa sirdi un mīlestību, no kuras Viņš tev to ļāvis pamanīt un piedzīvot.

Comments


bottom of page