top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 109. diena

SIRDS IR LŪGŠANU VIETA


Mūsu pasaulē vārds sirds kļuvis par ļoti maigu vārdu. Tas tiek attiecināts uz mūsu sentimentālās, emocionālās dzīves mītni. Tādi izteicieni kā sirdssāpes un sirsnīgums liecina, ka bieži mēs domājam par sirdi kā siltu vietu, kur mājo emocijas, pretstatot to vēsajam intelektam, kur mūsu domas atrod savu mājvietu. Patiesībā vārds sirds jūdu un kristiešu tradīcijā attiecināms uz visas fiziskās, emocionālās, intelektuālās, gribasspēka un morālās enerģijas avotu.

No sirds izriet neizzināti impulsi, tāpat apzinātas jūtas, garastāvokļa noskaņas un vēlmes. Sirdij ir savs viedoklis, un tā ir uztveres, saprašanas centrs. Visbeidzot, sirds ir gribas dzimšanas vieta: tā veido plānus un spēj nonākt pie gudriem lēmumiem. Līdz ar to sirds ir mūsu personīgās dzīves centrālais un visa būtiskā vienojošais orgāns. Mūsu sirds nosaka personību un tāpēc ir ne tikai vieta, kur Dievs mājo, bet arī vieta, pret kuru velns vērš niknākos uzbrukumus. Sirds ir vieta, kur mīt lūgšana. Sirds lūgšana ir tāda lūgšana, kas no personas būtības tiecas iepretim Dievam un tādējādi veido mūsu patieso cilvēciskumu.


SVĒTIE RAKSTI

Mans dēls, ievēro manus vārdus, un lai tava auss nosliecas manai runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!

(Salamana pamācības 4:20-23)


LŪGŠANA

Godības Ķēniņ, es Tevi ieaicinu savā dzīvē. Tev klauvējot pie manas sirds, es atbildu ar pilnīgu ļaušanos. Ienāc! Es atveru savas sirds vārtus Tavai svētajai klātbūtnei. Mājo manī un nekad neaizej.

Varenais Dievs, visos veidos neuzvaramais, Tu esi pakļāvis manu sirdi. Tavs augšāmcelšanās spēks mani piepilda tā, ka varu Tevī pastāvēt pat kauju karstumā. Tu esi iedevis man visu, kas nepieciešams, lai uzvarētu spēkus, kas man uzbrūk. Ienaidnieks bēg, kad redz mani nākam. Nevaru apvaldīt smieklus, jo man virsū ir Tavas bruņas – es izskatos tajās ļoti līdzīgs Tev!

Tu esi manas sirds Ķēniņš, un katrs Tevis izteiktais vārds atspirdzina visu manu būtību. Svētais, es noliecos Tavas varenības priekšā, gavilējot par Tavu mūžīgo uzvaru. Atklāj Savas godības uzvaru visās manas dzīves jomās.


DIENAS UZDEVUMS

Uzzīmē uz lapas sirds attēlu, kas tēlaini atveido tavu sirdi. Ieraksti vai iezīmē sirdī tev šobrīd būtiskākās lietas, jūtas, notikumus, vēlmes, ilgas. Iezīmē tajā Jēzu, kur, tavuprāt, Viņš šobrīd mājo (centrā, kādā no malām vai varbūt ārpusē). Mēģini lūgšanā ieaicināt Dievu katrā no ierakstītajām, iezīmētajām lietām.

Comments


bottom of page