top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 134. diena

DIEVS IELŪDZ MŪS NEBEIDZAMĀ SARUNĀ


Lūgšana nav pašanalīze. Tā nav skrupuloza, uz iekšu vērsta mūsu pašu domu un jūtu analīze, bet tā ir uzmanīga vērība pret Lielās Mīlestības klātbūtni, kas mūs personiski ielūdz uz satikšanos.

Lūgšana ir mūsu domu izklāsts – domu, kā arī cerību un sapņu atspoguļojums Tam, Kurš tās saņem un redz Savas neizmērojamās mīlestības gaismā, reaģējot uz tām ar dievišķu līdzjūtību.

Būšana Viņa klātbūtnē jeb saruna ar Mīlestību ir prieka pilns ceļojums ar Dievu, kurš zina mūsu domas un sirdi, mūsu labestību un skaistumu, mūsu tumsību un gaismu. Psalmista lūgšana par mums (Ps. 139:1-3; 23-24):

Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti.

Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes.

Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi,

Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi;

izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko,

vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!


SVĒTIE RAKSTI

Un tevi, bērniņ, sauks par Visuaugstākā pravieti, jo tu iesi Tā Kunga priekšā sataisīt Viņam ceļus, dot Viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu.

Lūkas evaņģēlijs 1:76-79


LŪGŠANA

Dievs, ienaidnieki ir sazvērējušies pret Taviem mīļajiem. Viņi vēlas pazudināt Izraēlu. Taviem mīļotajiem, Tavas acuraugam, ir vajadzīga Tava iejaukšanās. Vadi Savu tautu patiesībā un atpestī Savu svēto zemi no bojāejas. Izraēla ienaidnieki ir arī mūsu ienaidnieki. Es šodien stāvu un lūdzos par mieru, lai tas pārpludina šo zemi.

Dari galu vardarbībai un ciešanām, ļauj taisnīgumam uzvarēt. Lai nāk Tava valstība un valda šajā zemē. Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, apklāj Izraēlu ar Savu svēto mieru. Lai visi Izraēla ienaidnieki tiek atvairīti, aizpūsti prom kā niedres vētras laikā.

Atsaucies saucieniem, kas nāk no Tavas Apsolītās Zemes. Parādi tiem Savu uzticību un dāvā tiem pestīšanu. Tad ielās atskanēs līksmības skaņas - neapdzēšamas kā spēcīgas liesmas. Kad Izraēls uzziedēs, visa pasaule tiks piepildīta ar augļiem. Tu vienīgais esi Jahve, Visaugstākais Dievs, paaugstināts pār visu zemi!


UZDEVUMS

Vai esi kādreiz līksmībā izsaucies – juhū!? Šodien pamēģini atrast kādu mierīgu vietu, kur tevi neviens netraucēs, pieliec abas plaukstas pie mutes un skaļi trīsreiz iesaucies – juhū!!! Izbaudi, cik skaļi tu vari gavilēt Dieva godam! Atkārto tik reizes, cik gribēsi. Lieto šo sajūsmas saucienu ikreiz, kad jūti tādu nepieciešamību.

bottom of page