top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 146. diena

LŪGŠANA NOVED PIE MĪLESTĪBAS


Lūgšanu un rīcību nekad nevar uzskatīt par kaut ko, kas ir pretrunā vai izslēdz viens otru. Lūgšana bez rīcības pāraug bezspēcīgā dievbijībā, un rīcība bez lūgšanas pāraug apšaubāmā manipulācijā. Ja lūgšana mūs ved uz dziļāku vienotību ar līdzjūtīgo Kristu, tā vienmēr radīs konkrētus kalpošanas darbus. Un, ja konkrēti kalpošanas darbi mūs patiešām ved uz dziļāku solidaritāti ar nabadzīgajiem, izsalkušajiem, slimajiem, mirstošajiem un apspiestajiem, tie vienmēr radīs lūgšanu. Lūgšanā mēs satiekam Kristu un Viņā satiekam visas cilvēku ciešanas. Kalpojot mēs satiekam cilvēkus un viņos - ciešanās esošo Kristu...

Rīcība ar un priekš tiem, kas cieš, ir konkrēta žēlsirdīgas dzīves izpausme un galīgais kritērijs būšanai par kristieti. Šādas darbības nestāv blakus lūgšanas un pielūgsmes brīžiem, bet paši par sevi ir tādi brīži. Kāpēc? Jo Jēzu Kristu, kurš nepieķērās pie sava dievišķuma, bet kļuva tāds, kāds esam mēs, var atrast tur, kur ir izsalkušie, izslāpušie, atstumtie, kailie, slimie un ieslodzītie cilvēki. Tieši tad, kad dzīvojam nepārtrauktā sarunā ar Kristu un ļaujam Garam vadīt mūsu dzīves, mēs atpazīsim Kristu nabagajos, apspiestajos un nomāktajos un dzirdēsim Viņa saucienu un atbildēsim uz to visur, kur Viņš tiek atklāts.


SVĒTIE RAKSTI

Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tās šķirs, kā gans nošķir avis no āžiem, un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi: jūs, mana Tēva svētītie, nāciet, iemantojiet Valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas! Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst; es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert; es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu un esam devuši ēst? Vai izslāpušu un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un Ķēniņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi: ejiet prom no manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem! Jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst, es biju izslāpis, un jūs nedevāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani neapģērbāt; es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās: Kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā un neesam tev kalpojuši? Viņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši, un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.”

/Mateja evaņģēlijs 25:31-46/


LŪGŠANA

Dievs, Tava mīlestība piepilda mani visu, un Tu mudini mani rīkoties. Es esmu Tavas valstības pilsonis, un Tu mani esi aicinājis nest debesu valstību visur, kur eju. Tu esi aicinājis mani būt par gaismu un sāli un šajā pasaulē godam nest Tavu svēto vārdu. Palīdzi man, Kungs, ik dienas atcerēties, ka tas nenotiek ar varu un spēku, bet gan ar mīlestību, kalpošanu un līdzjūtību. Palīdzi man uz cilvēkiem skatīties nevis tā, kā es viņus redzu, bet tā, kā Tu, Dievs, viņus redzi. Tu, Kungs Kristu, darīji zīmes un brīnumus un iežēlojies par tiem, ko sastapi, kad staigāji pa zemi. Tu sacīji, ka mēs, Tavi mācekļi, darīsim vēl lielākus darbus, un es uzticos, ka ar Tava Svētā Gara spēku mēs to spējam. Kungs, palīdzi mums lūgšanā tapt izmainītiem, Tevi sadzirdēt un Tavus svētības vārdus sacīt tiem, ko sastopam šajā pasaulē. Palīdzi mums kā Taviem bērniem celties un mirdzēt.


UZDEVUMS

Iedomājies vienu cilvēku, kuram tu jūti līdzi. Kā šī tava sirds līdzjūtība varētu motivēt tevi viņam/-ai palīdzēt? Izlem šodien, ko tu varētu darīt, lai kaut nedaudz atvieglotu šī cilvēka ciešanas, un izplāno, kad un kā tu rīkosies. Padalies ar savu plānu ar kādu uzticamu brāli vai māsu Kristū, lai viņš/-a tevi turētu atbildīgu.


bottom of page