top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 148. diena

ESI VIENATNĒ AR DIEVU


Vienatni un klusumu nekad nevar atdalīt no aicinājuma uz nemitīgu lūgšanu. Ja vienatne galvenokārt būtu bēgšana no aizņemta prieka un klusums - galvenokārt bēgšana no trokšņainas sabiedrības, tie viegli varētu kļūt par ļoti egocentriskiem askētisma veidiem. Bet vienatne un klusums ir lūgšanai. Tuksneša tēvi domāja par vienatni nevis kā būšanu vienam, bet gan kā būšanu vienam ar Dievu. Viņi nedomāja par klusēšanu kā nerunāšanu, bet gan kā par klausīšanos Dievā. Vienatne un klusums ir konteksts, kurā tiek praktizēta lūgšana.


SVĒTIE RAKSTI

Tanīs dienās viņš [Jēzus] aizgāja uz kalnu Dievu lūgt un pavadīja tur cauru nakti lūgšanās. Dienai iestājoties, viņš pasauca pie sevis mācekļus un izraudzīja no tiem divpadsmit, kurus tad viņš nosauca par apustuļiem: Sīmani, kuram deva vārdu Pēteris, un Andreju, viņa brāli, Jēkabu, Jāni, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Tomu, Jēkabu, Alfeja dēlu, Sīmani, sauktu Zēlots, Jūdu, Jēkaba dēlu, un Jūdu Iskariotu, kas kļuva par nodevēju.

Lūkas evaņģēlijs 6:12-16


LŪGŠANA

Kungs, es nolieku malā visu - visus darbus, visas domas, visu, kas neesi Tu. Es paceļu savu sirdi uz Tevi. Klusums. Man ir daudz jautājumu un daudz lūgumu, bet es uzticos, ka Tu to visu zini, arī man nesakot ne vārda. Tu esi mans Tēvs, un Tu jau zini, kas man ir vajadzīgs. Es varu un drīkstu vienkārši būt Tavā klātbūtnē. Mani pārņem Tavs miers. Ja Tu vēlies ko sacīt, es klausīšos. Ja ne, tad klusēsim abi. Man neko vairāk nevajag. Es vienkārši vēlos būt Tavā klātbūtnē. Viss ir labi. Es esmu Tavs bērns, un Tu mani mīli.


UZDEVUMS

Ieplāno šodien 10-15 minūtes vienatnei un klusumam ar Dievu. Apzinies sevi Viņa klātbūtnē, bet nesaki, nelūdz neko. Klausies Viņā. Vai vienkārši esi kopā ar Viņu klusumā, kurā neviens no jums neko nesaka.


bottom of page