top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 176. diena

DZĪVE IR DĀVANA, AR KURU JĀDALĀS


Kas tad ir rūpes? Vārds rūpes oriģināli cēlies no vārda kara, kas nozīmē `žēlot, sērot, būt līdzdalīgam ciešanās, dalīties sāpēs`. Rūpēties nozīmē raudāt kopā ar tiem, kas ir neveseli, apjukuši, vientuļi, izolēti un aizmirsti, atpazīt viņu sāpes savā sirdī. Rūpēties nozīmē ieiet to cilvēku pasaulē, kurus skārušas vienīgi naidīgas rokas; uzmanīgi klausīties tajos, kuru vārdus ir dzirdējušas vienīgi alkatīgas ausis; runāt laipni ar tiem, kuri ir pieraduši dzirdēt skarbus rīkojumus un neiecietīgas prasības. Rūpēties nozīmē būt klātesošam pie tā, kas cieš, un palikt tuvu pat tad, kad neko nav iespējams izdarīt, lai mainītu situāciju. Rūpēties nozīmē būt līdzjūtīgam, tādā veidā veidojot tādu cilvēku kopienu, kas godīgi saskaras ar mūsu ierobežotās eksistences sāpīgo realitāti. Rūpēties - tas ir viscilvēcīgākais žests, kurā drosmīga atzīšanās par mūsu kopīgo salauztību ved nevis uz paralīzi, bet gan uz kopienu (kopību). Kad pazemīga atzīšanās par mūsu pamata cilvēcisko salauztību veido augsni, no kuras nāk prasmīga dziedināšana, tad ārstēšanu var sagaidīt nevis kā kaut ko tādu, kas jāpieprasa, bet gan kā dāvanu, ar kuru dalīties pateicībā.


SVĒTIE RAKSTI

Pēc Taviem likumiem debess un zeme stāv vēl šodien, jo visas lietas Tev kalpo. Ja Tava bauslība nebūtu bijusi mans prieks, es jau sen būtu aizgājis bojā savās bēdās.

Psalms 119:91-92


LŪGŠANA

Paldies par Tavu Vārdu. Ar Tavu lēmumu visam tiek pievērsta uzmanība. Radība stingri stāv savā vietā kā liecība par Tavu varenību. Viss, ko Tu esi radījis, Tev labprāt kalpo. Es glabāju kā dārgumu atklāsmi, kas plūst no Tava Vārda - tas ir mans visdziļākais prieks. Tava Vārda gudrība vada mani cauri visskarbākajām vētrām.

Kungs, es esmu Tavs, un es dzīvoju savu dzīvi, lai pagodinātu Tevi. Apžēlo mani ar spēju izprast, es nolieku savu sirdi Tavā priekšā. Māci man dziļās atklāsmes, tās, no kā citi vairās. Es uzsūkšu sevī Tavu acis atverošo patiesību un staigāšu gaismas apmirdzētu Tavu ceļu. Tavi apsolījumi vienlaicīgi ir gan saviļņojoši, gan patīkami.

Tavs Vārds ir nostiprināts mūžīgi. Tas ir uzturējis mani pie dzīvības. Tas ir mani stiprinājis, kad esmu gribējis padoties. Es esmu atklājis, ka nav nekā pilnīga šajā nepilnīgajā pasaulē, izņemot Tavu patiesību. Es līksmojos Tava Vārda varenībā. Tavs Vārds ir manas brīvības Avots.


UZDEVUMS

Pasakies Dievam par Viņa atklāto Vārdu Bībelē, par patiesību un dzīvību, ko šis Vārds dāvā tiem, kas Tam uzticas un To lasa. Lūdz, lai Dieva Vārds tevi vada, lai Tas ir gaisma tavos ceļos un medus uz tavām lūpām.

bottom of page