top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 180. diena

TU ESI GAISMAS SAŅĒMĒJS


Ikviena atbildīga cilvēka uzdevums ir brīdināt citus – kā vecus, tā jaunus un arī tos, kas spēka gados, lai tie nepieķeras nereālām gaidām un nebūvē savu dzīvi uz viltus pieņēmumiem. Ja atbilst patiesībai pieņēmums, ka cilvēki noveco atbilstoši tam, kā dzīvojuši, pirmais uzdevums ir atklāt cilvēkiem to dzīvesveidu, kurā apgalvojums “es esmu“ nav sinonīms vārdiem “man pieder“, pašcieņa nav atkarīga no panākumiem un būt labam nav tas pats, kas būt populāram. Rūpes par novecošanu nozīmē nemitīgu atteikšanos pieķerties novērtējumam, amatiem, grādiem, paaugstinājumiem vai apbalvojumiem. Tās ir drosmīgas pūles noturēt katru cilvēku kontaktā ar savu iekšējo es, lai viņi var piedzīvot savu vienatni un klusumu kā potenciāli gaismas saņēmēji. Ja kāds jau agrīnos gados nav atklājis un piedzīvojis to gaismu, kas ir mīlestība, miers, piedošana, maigums, labestība un dziļš prieks, kā gan viņš to var sagaidīt vecumdienās. Sīraka gudrības grāmatā teikts: “Ja neesi neko sakrājis jaunībā, kā gan vari atrast to vecumā?“ (Sir:25:3-4). Tas attiecināms ne tikai uz naudu un citiem materiāliem labumiem, bet arī uz mieru un sirds skaidrību.


SVĒTIE RAKSTI

Jo Tu esi mana cerība, Kungs, mana drošība no pašas manas jaunības. Uz Tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mani gaismā vedis. Manu sasniegumu slava arvienu ir nākusi no Tevis. Par ērmu es esmu bijis daudziem, bet Tu esi bijis mans stiprais patvērums! Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr apliecinādama Tavu godību. Nepamet mani vecuma dienās, neatstāj mani, kad spēks man zūd!

Psalms 71:5-9


LŪGŠANA

Kungs, es ielieku savu nākotni Tavās rokās. Māci man paļauties uz Tevi vēl vairāk, lai neskatos nākotnē ar raizēm, bet esmu mierpilns šodienas žēlastībā. Tu esi gājis pirms manis un rādījis labus ceļus. Tu nodrošini mani ar visu, kas man nepieciešams. Es nolieku savas raizes un bailes par nezināmo Tavā priekšā. Man nav jāzina viss, kas man paredzēts, galvenais, lai to apklāj Tava svētība. Es nebīšos no tā, ko Tu man vēl varētu atklāt, jo Tu glabā brīnišķus pārsteigumus. Mana dzīve vairs nepieder man, esmu atdevis to Tavās rokās. Es vairs nenodarbināšu savas domas ar problēmām, ko tikai Tu vari atrisināt. Es nododu sevi pilnībā Tev un izvēlos dzīvot mierā un paļāvībā par visu, ko Tu man sniegsi. Es dzīvošu Tavas klātbūtnes godībā, un tā izgaismos manu ceļu. Tev ir vara piepildīt visus manus sapņus.


UZDEVUMS

Ļaujies sapņiem un pārdomā vai uzraksti, kādas vecumdienas vēlētos piedzīvot. Uzdāvini kādam senioram kaut ko no tā, ko pats vēlētos vecumdienās saņemt (praktisks atbalsts, saruna, vienkārša klātbūtne, kopīga pastaiga, aizlūgums u. tml.)


bottom of page