top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 206. diena

KALPOŠANĀ MĒS SASTOPAMIEs AR DIEVU


Nav nozīmes radikālai kalpošanai, ja vien mēs nenonākam jaunā izpratnes vietā, ieraugot, ka kalpošana ir sastapšanās ar Dievu. Nav iespējams alkt pēc pazemības un vajāšanām, ja vien mēs nesastopam Dievu savā pazemojumā un vajāšanās. Kad mēs sākam ieraudzīt Dievu - visa sava komforta un mierinājuma avotu - kalpošanas pašā centrā, līdzjūtība kļūst par kaut ko daudz vairāk nekā vienkārši laba darīšanu nelaimīgiem cilvēkiem. Radikāla kalpošana kā sastapšanās ar želsirdīgu Dievu, aizved mūs pāri bagātības un nabadzības izšķiršanai, panākumiem un neveiksmēm, laimei un nelaimei. Radikāla kalpošana nav kāds pasākums, kurā cenšamies sevi ieskaut ar pēc iespējas vairāk ciešanām, bet gan priekpilns dzīvesveids, kurā mūsu acis top atvērtas patiesa Dieva redzējumam, kurš pats izvēlējās atklāties kalpošanā citiem. Nabagie tiek saukti par svētīgiem nevis tādēļ, ka nabadzība būtu kaut kas labs, bet gan tādēļ, ka tādiem pieder Dieva valstība; tie, kam bēdas, tiek saukti par svētīgiem nevis tadēļ, ka sērošana ir kaut kas ļoti labs, bet tādēļ, ka tie tiks iepriecināti.

Un tā nu mēs šeit tikai pieskaramies šai dziļajai ticības patiesībai, ka kalpošana ir Dieva meklēšanas izpausme nevis vienkārša vēlēšanās sasniegt sociālas vai individuālas izmaiņas.


SVĒTIE RAKSTI

"Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.

Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.

Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība.

Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ.

Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija.”

Mateja evaņģēlijs 5:3-12


LŪGŠANA

Mans Debesu Tēvs, es izlūdzos Tavu svētību šai dienai un savam nodomam kalpot citiem. Palīdzi man, lai kalpošanā sastaptos ar Tevi. Es nevēlos dzīvot sev, bet gan ar kaisli steigties visā līdzināties Tev. Es ilgojos ik dienas izdzīvot Tavas augšāmcelšanās pilnību. Tu esi mani izredzējis celties un starot, un būt par gaismu citiem. Kungs, palīdzi man dzīvot nesavtīgā dedzībā un sekot Tavam brīnišķīgajam piemēram, kā Tu visā līdzinājies savam Tēvam un darīji Viņa gribu. Mana dzīve vairs nepieder tikai man, jo Tu esi aizdedzis mani ar mīlestības liesmu dzīvot Tev. Palīdzi man, mans uzticamais Tēvs!


UZDEVUMS

Izvēlies kādu no mazajiem kalpošanas darbiem, kuru Tu varētu paveikt tuvāko pāris stundu laikā (piemēram, nokārtot brokastu traukus savās mājās, ja nedzīvo viens; izpalīdzēt kolēģim, ar kuru kopā strādā; palīdzēt kādu lietu savam bērnam, ja Tev ir bērni un šajā vasaras dienā esi ar viņiem kopā; palūkojies sev apkārt, un Tu noteikti jau zini, kas varētu būt šī nelielā praktiskā kalpošana kādam cilvēkam). Tad, kad nododies šai kalpošanai, mēģini sev atgādināt, ka tās centrā ir Dievs un Tu Viņu šādi kaut uz mazu brīdi šodien jau sastopi. Lūdz, lai Dievs Tevi lieto aizvien biežāk un Tu ar Viņu šādi vari sastapties arī turpmāk.

bottom of page