top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 210. diena

VAI ATPAZĪSTAM VIŅA KLĀTBŪTNI?


Pasaule, kurā mēs šodien dzīvojam un par kuras sāpēm zinām, vairāk nekā jebkad šķiet kā pasaule, no kuras Kristus sevi ir aizsaucis prom. Kā gan es varu ticēt, ka šajā pasaulē mēs nemitīgi tiekam gatavoti saņemt Svēto Garu? Un tomēr, man šķiet, ka tieši tā ir cerības vēsts. Dievs sevi nav atrāvis no mums. Viņš sūtīja Savu Dēlu, lai Viņš līdzdalītu ar mums cilvēcisko būtību, un Dēls sūtīja Savu Garu, lai ievestu mūs Savas dievišķās dzīves intimitātē. Un tā - tieši cilvēcisko ciešanu haosā Svētais Gars, Mīlestības Gars sevi atklāj un dara redzamu. Bet vai mēs atpazīstam Viņa klātbūtni?


SVĒTIE RAKSTI

Bet arī Svētais Gars mums liecina. Pēc tam kad ir teikts:

šī ir tā derība, ko Es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka Tas Kungs, Savus baušļus Es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā,

un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. -

Bet, kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku.

Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ,

ko Viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir, Viņa miesu,

un, tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu,

tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni.

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.

Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem,

neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.

Vēstule ebrejiem 10:15-25


LŪGŠANA

Paldies, Kungs, ka ļauj man iet cauri arī sarežģītiem dzīves posmiem. Bija laiks manā dzīvē, kad man šķita, es nekad neteikšu šādus vārdus, tomēr atskatoties redzu, cik varena bija Tava klātbūtne šajās tumšajās ielejās.

Kad visa mana dzīve, šķiet, sabirst tūkstoš gabaliņos, Tu nāc kā mīlošs Tēvs un turi mani Savās rokās. Ar cerības čukstiem Tu vienmēr stiprini mani. Tu atgādini man par Saviem solījumiem un vienmēr nekļūdīgo patiesību. Tu aizsniedz manas dziļākās sāpes un dziedini tās ar Savu mīlestību.

Kaut arī man nepatīk bēdu gadalaiki manā vai citu dzīvēs, esmu tik pateicīgs par tām daudzajām lietām, kuras tad iemācos. Es slavēju Tevi par to, ka Tu esi klātesošs Dievs!


UZDEVUMS

Kad šodien ziņās vai arī savā vai kāda tuvinieka dzīvē pamani vai uzzini kaut ko skumju, pasaki pie sevis īsu pateicības lūgšanu Dievam par to, ka Viņš ir Dievs, kurš nenovēršas un paliek klātesošs arī skumjās un izved tām cauri Savā gaismā.bottom of page