top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 25. diena

MĪLESTĪBAS NAMS


“Nebīsties un nebaiļojies” – tā ir balss, ko mums visvairāk nepieciešams dzirdēt. Šo balsi dzirdēja Caharija, kad Dieva eņģelis Gabriēls viņam parādījās templī un paziņoja, ka viņa sievai Elizabetei piedzims dēls; šo balsi dzirdēja Marija, kad tas pats eņģelis iegāja viņas namā Nācaretē un paziņoja, ka viņai būs bērns, kuru nosauks par Jēzu; šo balsi dzirdēja arī sievas, kas atnāca uz kapu un redzēja, ka akmens ir novelts. “Nebīsties, nebīsties, nebīsties.” Balss, kas izrunā šos vārdus, skan cauri visai vēsturei kā Dieva vēstnešu balss, vai tie būtu eņģeļi, vai svētie. Tā ir balss, kas pasludina pavisam jaunu veidu, kā pastāvēt, kā būt Mīlestības namā, Dieva namā… Mīlestības nams nav vienkārši vieta, kur nokļūt pēc zemes dzīves, tā nav kāda pārpasaulīga vieta debesīs. Jēzus mums dāvina Mīlestības namu šīs nemierīgās pasaules pašā vidū. 


SVĒTIE RAKSTI

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās; iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā; tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: "Nebīsties, Es tev palīdzu!" Nebīsties, tu tārpiņ Jēkab, Israēla pulciņ! Es tev palīdzu, saka Tas Kungs, tavs pestītājs ir Israēla Svētais.  (Jesajas grāmata 41:10–14)


LŪGŠANA

Kungs, es dzirdu Tevi pat tad, kad Tu nesaki ne vārda. Es jūtu, kā Tu manī celies. Tavu klātbūtni nevar sajaukt ne ar ko citu. Tava godība ir noslēpums, ko es ilgojos atklāt. Tu esi žēlastība un gaisma, spēks un varenība. Tu esi pirmais un pēdējais. Tu esi jautājums, ko ikviens uzdod, un atbilde, ko pārāk daudzi atsakās pieņemt. Man tu esi Glābējs, Tēvs un Draugs. Tu esi skaistums, kas mīt manī, un Vienīgais, kas man ir devis prieku, kad izglābi manu dvēseli. Es necīnīšos ar patiesību, jo tā ir pārāk liela priekš manis, lai spētu to saprast.

Tu esi nemirstīgs un mūžīgs – Tu vienmēr biji un vienmēr būsi. Jahve – cilvēki nevar izrunāt Tavu vārdu. Es esmu krustā sists ar Tevi un ar Tevi kopā paaugstināts debesīs. Tu esi tuvu un tālu – klātesošs man un arī citiem. Mans prāts nespēj aptvert šīs lietas, tāpēc es tās noglabāju savā sirdī.


DIENAS UZDEVUMS

Šodien apzinies sevi kā Dieva labās vēsts nesēju. Kāda ir labā vēsts, ko tu nes savā sirdī? Kur un kam tu vari to pasludināt tieši šodien? 

Комментарии


bottom of page