top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 276. diena

DZĪVO AR PĀRLIECĪBU


Kad Jēzus pravieto, ka cilvēki pamirs no bailēm “gaidot, kas nāks pār pasauli” (Lūkas evaņģēlijs 21:26), saviem mācekļiem Viņš saka: “Bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties Cilvēka Dēla priekšā.” (Lūkas evaņģēlijs 21:36). Pēc ilgas lūkošanās uz Andreja Rubļeva Svētās trīsvienības ikonu šie vārdi manī ieskanējās ar jaunu spēku, “ik brīdi lūgdami” tagad man nozīmē “mājot Dieva namā visas mūža dienas.” “Spēt izbēgt no visa tā, kas notiks” tagad man vēsta, ka man vairs nav jābūt pasaulē valdošo baiļu, naida un vardarbības upurim. “Stāties Cilvēka Dēla priekšā” vairs neattiecas tikai uz laiku beigām, bet atver man iespēju dzīvot ar pārliecību, kad visapkārt ir naidīgums un vardarbība.


SVĒTIE RAKSTI

Arī jūs svaidījumu saņēmāt no Viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu; bet, kā Viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli un kā Viņš jūs ir mācījis, tā palieciet Viņā.

Un tagad, bērniņi, palieciet Viņā, lai, kad Viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts un mēs, Viņam atnākot, nepaliktu kaunā.

Ja jūs zināt, ka Viņš ir taisns, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no Viņa piedzimis.

Jāņa 1. vēstule 2:27-29


LŪGŠANA

Lai skan mana pateicība Tev ar Pāvila vārdiem Efezas draudzei: “Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā. Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma, kuru Tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas - Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes.”

Patiesi, Tu esi devis man visu, lai es pastāvētu līdz galam un ar pārliecību dzīvotu šajā pasaulē. Māci man staigāt ar Tevi un palikt Tavā klātbūtnē, un dzīvot kā Tavam bērnam, visu godu atdodot Tev.


UZDEVUMS

Izlasi vēstules Efeziešiem pirmo nodaļu un izraksti visu, ko Dievs ir darījis un mums devis, un to, pēc kā Pāvils lūdza. Vai un kā šīs atziņas ietekmē tavu ikdienu?

bottom of page