top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 280. diena

VARA CAUR BEZCERĪBU


Mūsu aicinājums ir varas, kas iegūta caur spēku, vietā iemantot varu, kas iegūta caur bezspēcību. Kā bailīgi, trauksmaini, nedroši un ievainoti cilvēki mēs pastāvīgi tiekam kārdināti sagrābt tās varas druskas, ko pasaule ap mums piedāvā - pa labi un kreisi, šeit un tur, laiku pa laikam. Šīs varas druskas dara mūs līdzīgus marionetēm, ko ar auklām rausta uz augšu un leju, līdz mēs nomirstam. Bet tiktāl, cik mēs uzdrīkstamies tikt kristīti bezspēcībā, turpinot tuvoties nabadzīgajiem, kam nav šādas varas, mēs ienirstam Dieva nebeidzamās žēlastības sirdī. Mēs kļūstam brīvi atgriezties pasaulē ar to pašo dievišķo varu, ar kuru nāca Jēzus, un spējam iet cauri tumsas un asaru ielejai, atrodoties pastāvīgā saiknē ar Dievu, ar paceltām galvām pārliecībā stāvot zem savas dzīves krusta.

Šis ir tas spēks, kas rada līderus mūsu kopienās - vīriešus un sievietes, kuri uzdrīkstas riskēt un uzņemties jaunas iniciatīvas. Šis ir tas spēks, kas ļauj mums ne tikai būt maigiem un bez viltus kā baložiem, bet arī gudriem kā čūskām mūsu darīšanās ar valdībām un baznīcas organizācijām. Šis ir tas spēks, kas dod mums spēju runāt skaidri un bez vilcināšanās ar cilvēkiem, kam ir finanšu resursi, par dalīšanos ar naudu, kas ļauj mums aicināt vīriešus un sievietes uz radikālu kalpošanu un izaicināt cilvēkus veikt ilgtermiņa apņemšanos jomās, kas saistītas ar kalpošanu cilvēkiem, un kas ļauj mums turpināt pasludināt labo vēsti vienmēr un visur. Šī ir tā dievišķā vara, kas padara mūs par svētajiem - bezbailīgajiem, kuri spēj visu darīt jaunu.


SVĒTIE RAKSTI

Bet Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies Debesu valstībā. Un atkal Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā."

Bet Viņa mācekļi, to dzirdēdami, ļoti izbijās un sacīja: "Kas tad var tikt pestīts?"

Un Jēzus tos uzlūkoja un tiem sacīja: "Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas."

Tad Pēteris atbildēja un Viņam sacīja: "Redzi, mēs esam visu atstājuši un Tev sekojuši. Kas mums būs par to?"

Bet Jēzus sacīja tiem: "Patiesi Es jums saku: jūs, kas Man sekojuši, jaunajā pasaulē, kad Cilvēka Dēls sēdēs uz Sava godības krēsla, arī sēdēsit uz divpadsmit krēsliem un tiesāsit divpadsmit Israēla ciltis. Un, kas atstājis mājas vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus Mana Vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un, kas bija pēdējie, būs pirmie."

Mateja evaņģēlijs 19:23-30


LŪGŠANA

Tēvs, paldies, ka Tu man esi devis visu, lai man šis ceļš nebūtu jāiet vienam un savā spēkā! Es pasakos, ka Svētais Gars mani pavada ik dienas un Kristus uzvara pār nāvi mani ir pestījusi, lai varu būt attiecībās ar Tevi. Es pienesu Tev pateicību šai mirklī, ka Tu esi manas sirds, gara un dvēseles Ķēniņš, ka Tev pieder mana dzīve un ik dienas no jauna varu mācīties nomirt sev un atdot visu Tev!

Kungs, es lūdzu piedošanu par katru mirkli, kurā gribu iet savā spēkā un iemantot bagātību sev, nevis pagodināt Tevi! Es lūdzu, lai dari mani rimtu sadzirdēt, ko Tu man gribi teikt, un palīdzi man paklausīt! Kungs, es gribu ilgoties padoties Tev un dzīvot tikai Tavā spēkā, lai Tava vara un godība var atklāties caur manu dzīvi un varu ar pārliecību stāvēt zem savas dzīves krusta.

Dievs, palīdzi dzīvot Tavā dievišķajā spēkā un dari līdzīgāku Sev ik dienas!


UZDEVUMS

Norimsti un pajautā Dievam, kuri ir tie mirkļi, situācijas un dzīves jomas, kurās tu neesi iemantojis Viņa spēku un varu, bet ej savā! Pienes to Dievam un caur grēknožēlu uztici to Viņam!


bottom of page