top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 332. diena

GAIDĪŠANAS ATTIEKSME


Kad Jēzus runā par laika beigām, Viņš tieši runā par gaidīšanas svarīgumu. Viņš sacīja, ka tautas karos ar tautām un ka būs kari un zemestrīces, un izmisums. Cilvēki būs agonijā, un viņi sacīs: “Kristus ir šeit! Nē! Viņš ir tur!” Daudzi būs apjukuši, un daudzi tiks pievilti. Bet Jēzus sacīja, ka jums jābūt gatavībā, jābūt nomodā, paļāvībā uz Dieva vārdu, lai jūs izdzīvotu cauri visām lietām, kurām jānotiek, un lai jūs draudzē kopā stāvētu pārliecinoši Dieva klātbūtnē. Tā ir gaidīšanas attieksme, kura ļauj mums būt cilvēkiem, kuri var dzīvot ļoti haotiskā pasaulē un garīgi izdzīvot.


SVĒTIE RAKSTI

Kad viņš sēdēja Olīvkalnā, mācekļi gāja pie viņa atsevišķi un jautāja: “Saki mums, kad tas notiks, un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme?” Jēzus tiem atbildēja: “Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: es esmu Kristus, – un tie pievils daudzus. Jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem, bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos: jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals.”

Mateja evaņģēlijs 24:3-6


LŪGŠANA

Es slavēju Tevi, Debesu Tēvs, ka bezcerības un baiļu pārņemtā pasaulē Tu esi gribējis man dāvināt drošu patvērumu, kurā es varu ne tikai patverties no izmisuma un baiļu vētrām, bet arī katru brīdi pastāvēt Cerībā, kuras pamats ir Kungs Kristus! Es slavēju Tevi, Kungs Kristu, ka Tu mani esi atradis un no tumsas ievedis Dzīvības Gaismā! Es slavēju Tevi, Svētais Gars, ka katru dienu Tu mani vadi un ļauj gan piedzīvot, gan ticībā apzināties, ka Dieva Mīlestība sagatavo ceļu, pa kuru es dodos Viņam pretī. Paldies, Svētais Gars, ka māci man izvēlēties vienmēr to, kas ved mani tuvāk dzīves svētumam un mīlestībai, kura gatava pilnībā sevi nodot par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tikai vienu es izlūdzos, ka neļauj man pazaudēt šo drošo vietu Tavā klātbūtnē! Dod pārliecību, ka vienmēr, kad nomaldīšos vai nobīšos no tumsas ēnām un haosa šajā pasaulē, Tu mani atradīsi un atkal vedīsi Tavas Dzīvības Svētumā un Gaismā. Paldies, Kungs Kristu, ka Tevī ir viss, kas man vajadzīgs drosmei dzīvot svētlaimīgu dzīvi!


UZDEVUMS

Uzraksti 3 līdz 5 bailes, kuras traucē šobrīd sajust mieru un prieku tavā ikdienā. Tad dodies uz savu lūgšanas vietu vai ieej atvērtā Baznīcā un tur klusā vai skaļā lūgšanā izsaki savas bailes Kungam Jēzum Kristum ticībā, ka Viņš tevi dzird. Lūdz, lai Svētais Gars atraisa visas bailes un nosauc tās vārdā. Tad lūdz Svētajam Garam, lai Viņš tevi piepilda ar dzīvu ticību, paļāvību un uzticību Debesu Tēva mīlestībai caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu! Tad uz brīdi paliec klusumā un ticībā satver sev dāvāto Dieva Svētā Gara Žēlastības klātbūtni, kuru šobrīd saņem.

bottom of page