top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 44. diena

PADARI DIEVA BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBU REDZAMU

 

Ikreiz, kad pretēji pasaules atriebīgumam mēs mīlam savu ienaidnieku, mēs parādām kaut ko no pilnīgās Dieva mīlestības, kura griba ir apvienot visus cilvēkus kā viena Tēva bērnus. Ikreiz, kad mēs piedodam, nevis dusmojamies viens uz otru, svētījam, nevis nolādām viens otru, kopjam viens otra brūces, nevis beram tajās sāli, uzmundrinām, nevis nomācam viens otru, dodam cerību, nevis dzenam viens otru izmisumā, apskaujam, nevis mokām viens otru, laipni sagaidām un neatraidām viens otru, pateicamies, nevis kritizējam viens otru, slavējam, nevis apvainojam viens otru... īsi sakot, vienmēr, kad mēs izvēlamies būt par, nevis pret otru cilvēku, mēs padarām redzamu Dieva beznosacījumu mīlestību; mēs mazinām vardarbību un radām jauna veida kopienu.


SVĒTIE RAKSTI

Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, un tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. 

Bet tagad atmetiet šo visu: dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu, neķītras runas, kas nāk no jūsu mutes. Nemelojiet cits citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla, kur nav vairs nedz grieķa, nedz jūda, nedz apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. 

Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams, - kā Kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi!

/Pāvila vēstule kolosiešiem 3:5-15/


LŪGŠANA

Kungs, es lūdzu, ka tad, kad Tu skaties uz manu dzīvi, Tu atrastu tajā godīgumu, taisnīgumu un līdzjūtību. Es dzīvoju pasaulē, kurā mērķis attaisno līdzekļus un kurā taisnīguma standarti nav cieņā. Es lūdzu, kaut tā nebūtu manā ģimenē un lai paaudžu paaudzēs mēs būtu gudrības un mīlestības piemērs, kam citi varētu sekot. Es izvēlēšos svētos un dievbijīgos paturēt kā savus tuvākos draugus, bet palīdzi man nekad nebūt lepnam un neizvairīties no neviena. Lai arī es neesmu bezdievju pulkā, ļauj manai laipnībai viņus piesaistīt. Kad viņi man lūdz padomu un atbalstu, palīdzi man runāt no līdzjūtīgas sirds, ar dievišķas gudrības vārdiem. Manas sirds dziļākās ilgas ir dzīvot tādu dzīvi, kas atspoguļo Tevi pasaulē man apkārt. Kungs, palīdzi man parādīt tiem, ko satieku savā ceļā, Tavu mīlestību, žēlsirdību un piedošanu ik dienas.


DIENAS UZDEVUMS

Palūkojies uz atlikušo nedēļu un to, kas tevi tajā sagaida. Kur tu būsi, ko darīsi, kādus cilvēkus satiksi? Kā tu varētu padarīt Dieva mīlestību redzamu tur, kur tu būsi?

Comments


bottom of page