top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 45. diena

VADI MĪLOŠU DZĪVI


Sevis pazīšana un sevis mīlēšana ir augļi no Dieva pazīšanas un mīlēšanas. Tu tad spēj labāk saredzēt, kas ietverts augstākajā bauslī: “Mīli Kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu, un mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Savas sirds atvēršana pilnībā Dievam aizved uz sevis mīlestību, kas savukārt ļauj mums sniegt pilnīgu mīlestību mūsu līdzās esošajiem cilvēkiem. Mūsu sirds nošķirtībā mēs iemācāmies pazīt Dieva apslēpto klātbūtni un ar garīgu gudrību mēs varam vadīt mīlošu dzīvi.


SVĒTIE RAKSTI

Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: "Kurš ir augstākais bauslis par visiem?" Jēzus atbildēja: "Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav." Un rakstu mācītājs Viņam sacīja: "Gan labi, Mācītāj, tas ir tiesa, ko Tu sacījis: viens vienīgs Dievs ir, un cita nav kā Viņš vien, un: To mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visa spēka, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu - tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri." Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, uz to sacīja: "Tu neesi tālu no Dieva valstības." Un neviens vairs neuzdrošinājās Viņam jautāt.

Marka evaņģēlijs 12:28-34


LŪGŠANA

Kad es domāju par Tavu mīlestību uz mani un kā visuma Radītājs ir izvēlējies dzīvot manī, man jāsaka: “Tātad esmu brīnišķīgs, apbrīnojams!” Kungs, māci man izdzīvot šo atklāsmi vienlaicīgi gan pazemībā, gan pāri plūstošā priekā. Palīdzi man mīlēt un ticēt pašam sev tādā veidā, kā Tu mani mīli un man tici.

Tu esi lēmis man ne tikai paveikt varenas lietas, bet arī lai atrodu laimi – vienkārši esot man pašam. Tu ieliki manī daļu Sava rakstura, ko tikai es varu darīt zināmu apkārtējiem. Tas mani padara unikālu. Es esmu Dieva bērns, un Tu mani pazīsti un sauc vārdā. Tas mani padara par diezgan īpašu. Palīdzi man atcerēties lielo vērtību, ko Tu manī saskati.

Palīdzi man rūpēties par sevi. Piepildi manu garu ar Savu uzticīgo mīlestību, kad es Tevi katru dienu meklēju. Palīdzi man nekad nedot vietu naidam, bailēm, nepiedošanai vai citai negatīvai emocijai, lai mana dvēsele ir brīva. Palīdzi man uzlikt pašcieņas robežas, neļaujot citiem šķērsot līnijas, ko tiem nevajadzētu šķērsot. Paldies, ka mīli mani; es darīšu tāpat.


DIENAS UZDEVUMS

Nosauc skaļi vismaz 10 lietas sevī (īpašības, talantus, dāvanas, rakstura, izskata iezīmes), par kurām vari pateikties Dievam.

Comments


bottom of page