top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 15.marts

Psalmi /34:1-10/

Jaunā Derība /Lk. 1:39-56/

Vecā Derība /4.Moz. 2:10-3:51/


PSALMI

/34:1-10/

1 Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimeleha priekšā un tas viņu padzina.

2 Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē.

3 Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas.

4 Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!

5 Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.

6 Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma.

7 Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām.

8 Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.

9 Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!

10 Bīstieties To Kungu, jūs Viņa svētie, jo, kas Viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma.


JAUNĀ DERĪBA

/Lk. 1:39-56/

39 Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā.

40 Iegājusi Caharijas namā, viņa sveicināja Elizabeti.

41 Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa Svētā Gara pilna,

42 un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: "Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis.

43 No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?

44 Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt.

45 Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies."

46 Un Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu,

47 un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju,

48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,

49 jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa Vārds,

50 un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.

51 Viņš darījis varenus darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

52 Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos.

53 Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus.

54 Viņš gādājis par Savu kalpu Israēlu un pieminējis Savu žēlastību,

55 kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu mūžīgi."

56 Marija palika pie tās kādus trīs mēnešus, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ savās mājās.


VECĀ DERĪBA

/4.Moz. 2:10-34/

10 Pret dienvidiem lai apmetas Rūbena pulku nometne zem sava karoga ar Rūbena cilts vadoni Ēlicūru, Šedeura dēlu.

11 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.

12 Viņiem blakus lai apmetas Simeona cilts ar Simeona cilts vadoni Šelumiēlu, Curišadaja dēlu.

13 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti.

14 Un Gada cilts ar Gada cilts vadoni Ēliasafu, Deguēla dēlu.

15 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit vīru.

16 Visu Rūbena nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit vīru pēc viņu karapulkiem; tiem kā otrajiem jādodas ceļā.

17 Pēc tam lai dodas ceļā Saiešanas telts ar levītu nometni, kas atrodas pārējo nometņu vidū; kā tie ir nometušies nometnē, tā arī viņiem ir jāceļas, ikviens lai apmetas savā tam norādītā vietā pie sava pulka karoga.

18 Pret rietumiem lai apmetas Efraima pulku nometne zem sava karoga ar Efraima cilts vadoni Elišāmu, Amihuda dēlu.

19 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.

20 Viņiem blakus Manases cilts ar Manases cilts vadoni Gamaliēlu, Pedacūra dēlu.

21 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit divi tūkstoši divi simti.

22 Un tad Benjamīna cilts ar Benjamīna cilts vadoni Abidanu, Gideona dēlu.

23 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti.

24 Visu Efraima nometnē saskaitīto kopā bija simts astoņi tūkstoši viens simts pēc saviem karapulkiem; tiem kā trešajiem jādodas ceļā.

25 Pret ziemeļiem lai apmetas Dana pulka nometne zem sava karoga ar Dana cilts vadoni Ahiēzeru, Amišadaja dēlu.

26 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti.

27 Viņiem blakus lai apmetas Ašera cilts ar Ašera cilts vadoni Pagiēlu, Ohrana dēlu.

28 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit viens tūkstotis pieci simti.

29 Un tad Naftaļa cilts ar Naftaļa cilts vadoni Ahīru, Einana dēlu.

30 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit trīs tūkstoši četri simti.

31 Visu Dana nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti; tiem būs kā pēdējiem doties ceļā zem savu pulku karogiem."

32 Šie ir Israēla bērnu saskaitītie pēc viņu tēvu namiem; visi, kas tika saskaitīti nometnē pēc viņu karapulkiem, seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit vīru.

33 Bet levīti netika ieskaitīti Israēla bērnu kopumā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis.

34 Un Israēla bērni izpildīja visu tā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis; tā viņi apmetās pie saviem cilšu karogiem, un tā tie cēlās un atkal devās ceļā, ikviens pie savas cilts un pie sava tēvu nama.


/4.Moz. 3:1-51/

1 Šie ir Ārona un Mozus cilts raksti laikā, kad Tas Kungs runāja ar Mozu Sinaja kalnā.

2 Un šie ir Ārona dēlu vārdi: pirmdzimtais - Nadabs, tad Abijs, Ēleāzars un Itamārs.

3 Tie ir Ārona dēlu vārdi, kas bija svaidīti priesteri, iesvētīti, lai kalpotu par priesteriem.

4 Bet Nadabs un Abijs nomira Tā Kunga priekšā tad, kad tie bija atnesuši Sinaja tuksnesī svešu uguni Tā Kunga priekšā; un tiem nebija dēlu; bet tad Ēleāzars un Itamārs kļuva priesteri sava tēva Ārona priekšā.

5 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:

6 "Atved šurp Levija cilti un novieto to priestera Ārona priekšā, lai tie viņam kalpotu.

7 Lai tie veic visu, kas viņam un visai draudzei jākārto Saiešanas telts priekšā, svētā mājokļa kalpošanā.

8 Un viņi lai rūpējas par visiem Saiešanas telts piederumiem un lai kopj visu, kas kopjams Israēla bērniem, stāvēdami svētā mājokļa kalpošanā.

9 Un nodod levītus Āronam un viņa dēliem; tie viņam ir nodoti no Israēla bērniem.

10 Bet Ārons un viņa dēli tev jāuzrauga, lai tie godam veiktu priestera pienākumus; bet, ja kāds svešs tiem pieķeras, tad tam jāmirst."

11 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:

12 "Redzi, Es Sev izraudzīju no Israēla bērnu vidus levītus visu to vietā, kas atver mātes miesas kā pirmdzimtie no Israēla bērniem; levīti lai Man pieder.

13 Jo Man pieder visi pirmdzimušie no tās dienas, kad Es Ēģiptes zemē nogalināju visus pirmdzimušos; Es esmu Sev svētījis visus pirmdzimušos Israēlā, sākot ar cilvēkiem līdz pat lopiem; tie lai Man pieder,- Es esmu Tas Kungs."

14 Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī:

15 "Saskaiti levītus pēc viņu tēvu namiem un pēc viņu dzimtām, ikvienu vīriešu kārtas, no viena mēneša veca un vecākus par tiem,- tos saskaiti."

16 Un Mozus tos saskaitīja Tā Kunga priekšā, kā Tas viņam bija pavēlējis.

17 Un šie bija Levija dēli pēc viņu vārdiem: Geršons, Kehats un Merārijs.

18 Un šie ir Geršona dēlu vārdi pēc viņu dzimtām: Libnijs un Šimijs.

19 Bet Kehata dēli pēc viņu dzimtām bija: Amrāms, Icehars, Hebrons un Usiēls.

20 Un Merārija dēli pēc viņu dzimtām bija: Mahelijs un Mušijs. Šīs ir levītu dzimtas pēc viņu tēvu namiem.

21 No Geršona ir Libnija un Šimija dzimtas; tās ir geršoniešu dzimtas.

22 Un, viņus uzrakstot, skaitot ikvienu no vīriešu kārtas vienu mēnesi vecu un vecākus, viņu skaits bija septiņi tūkstoši pieci simti.

23 Geršoniešu dzimtas apmetās aiz svētā mājokļa pret rietumiem.

24 Un geršoniešu vadonis, cilts vecākais, bija Ēliasafs, Laēla dēls.

25 Un Geršona dēlu pienākums Saiešanas teltī bija rūpēties par svēto mājokli un telts jumtu, jumta pārklāju un Saiešanas telts durvju priekškaru,

26 par pagalma aizkaru un pārsegu priekš ieejas pagalmā, kas ietvēra no visām pusēm svēto mājokli un altāri, par to virvēm un par visu, kas vien tur bija darāms.

27 Un šīs ir Kehata dzimtas: amramiešu dzimta, jacehariešu dzimta, hebroniešu dzimta un usiēliešu dzimta; tās ir Kehata dzimtas.

28 Un, saskaitot visus, kas vīriešu kārtas, kas vienu mēnesi veci un vecāki, to bija astoņi tūkstoši seši simti; viņiem bija uzticēts rūpēties par svētnīcu.

29 Un kehatiešu dzimtas uzcēla savas teltis pie svētā mājokļa sānu pusē pret dienvidiem.

30 Un visu kehatiešu vadonis, cilts vecākais, bija Ēlisafans, Usiēla dēls.

31 Un viņu pienākums bija rūpēties par šķirstu, galdu, lukturi, altāri un visiem svētnīcas piederumiem, ko tajā kalpojot lieto, par priekškaru un visu, kas vien tur bija darāms.

32 Bet levītu augstākais vadonis bija Ārona dēls, priesteris Ēleāzars; viņš ir uzraugs pār tiem, kas rūpējas par svētnīcas kopšanu.

33 No Merārija dzimtas ir cēlusies Mahelija dzimta un Mušija dzimta; tās ir merāriešu dzimtas.

34 Un saskaitīto, skaitot visus, kas vīriešu kārtas, no viena mēneša vecus un vecākus, bija seši tūkstoši divi simti.

35 Bet merāriešu vadonis, cilts vecākais, bija Cūriēls, Abihaila dēls. Viņi apmetās pie svētā mājokļa pret ziemeļiem.

36 Un Merārija dēlu pienākums bija rūpēties par svētā mājokļa dēļiem, par aizšaujamām bultām, par stabiem ar to kājām, par visiem darba rīkiem un visu, kas vien tur bija darāms,

37 kā arī par pagalma stabiem visapkārt un to kājām, mietiem un virvēm.

38 Un tie, kas novietojās svētā mājokļa priekšā pret austrumiem jeb no Saiešanas telts pret saules lēktu, bija Mozus un Ārons ar saviem dēliem, kam bija jāveic un jākārto kalpošana svētnīcā, proti, viss, par ko rūpēties bija visu Israēla bērnu pienākums. Bet svešiniekam, ja tas neatļauti būtu kalpojis, bija jāmirst.

39 Viss levītu skaits, ko Mozus un Ārons uz Tā Kunga pavēli pēc viņu dzimtām saskaitīja, skaitot visus, kas vīriešu kārtas, kas vienu mēnesi veci un vecāki, bija divdesmit divi tūkstoši.

40 Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: "Saskaiti visus Israēla bērnu vīriešu kārtas pirmdzimtos, kas vienu mēnesi veci un vecāki, un uzraksti tos pēc vārdiem.

41 Un Sev Es izraugu levītus visu Israēla bērnu pirmdzimto vietā un levītu lopus visu pirmatnesto Israēla bērnu lopu vietā."

42 Un Mozus skaitīja, kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis, visus Israēla bērnu pirmdzimtos.

43 Un visu vīriešu kārtas pirmdzimto, skaitot pēc vārdiem tos, kas vienu mēnesi veci un vecāki, kopā bija divdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs.

44 Un Tas Kungs sacīja uz Mozu:

45 "Ņem levītus visu Israēla bērnu pirmdzimto vietā un levītu lopus viņu lopu vietā, jo tiem būs piederēt Man,- Es esmu Tas Kungs.

46 Bet par tiem divi simti septiņdesmit trim, kam būs tapt izpirktiem, jo šis daudzums pārsniedz levītu skaitu, salīdzinot ar Israēla bērnu pirmdzimto skaitu,

47 tev būs ņemt par ikvienu galvu piecus sudraba seķeļus pēc svētnīcas seķeļu svara, ņem tādu, kur seķelī iet divdesmit geras.

48 Un šo naudu dod Āronam un viņa dēliem, naudu, ar ko pirmdzimto pārpalikums ir ticis izpirkts."

49 Un Mozus ņēma izpirkšanas naudu no tiem, kas bija pāri palikuši par levītu izpirktiem.

50 No Israēla bērnu pirmdzimtiem viņš šo naudu ņēma - tūkstoš trīs simti sešdesmit piecus seķeļus pēc svētnīcas seķeļu svara.

51 Un Mozus deva šo izpirkšanas naudu Āronam un viņa dēliem pēc Tā Kunga pavēles, kā Tas Kungs to Mozum bija norādījis.

Comments


bottom of page