top of page

Kas mēs esam

Mūsu draudzes vīzija: „Ģertrūdes draudze ir garīgās mājas, kur augam kā Jēzus Kristus mācekļi un ejam kalpot, lai pasaule kļūtu labāka.” Sekojot šai vīzijai, veidojas arī draudzes nozaru un kalpošanu virzieni.

 

Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzē ir aptuveni 2500 draudzes locekļu. Mūsu draudzē kalpo trīs mācītāji – Rinalds Grants, Krists Kalniņš un Oskars Smoļaks.

Draudzes ikdienas darbu nodrošina piecu darbinieku kolektīvs: administratore, saimniecības un uzkopšanas darbu veicēja, ērģelniece, kora vadītāji.

 

Ģertrūdes draudze ir garīgās mājas...

Lai draudzei būtu iespēja augt un attīstīties, lai mēs varētu šeit justies kā savās garīgajās mājās un piepildīt draudzes vīziju, par to rūpējas draudzes padome un valde.  Draudzes padome ir draudzes lēmējinstitūcija, bet draudzes izpildinstitūcija ir draudzes valde 8 cilvēku sastāvā, ko draudzes padome ievēl savā pirmajā sēdē. Draudzes padomē ir 12 draudzes locekļi un 3 mācītāji, kuriem ir balsstiesības lēmumu pieņemšanā, kā arī 3 padomes kandidāti un 3 revidenti, kuri piedalās padomes darbā. Draudzes padome un valde tiek vēlēta ik pēc trim gadiem. To pārziņā ir rūpes par dievnama uzturēšanu, nozaru darbu un daudziem praktiskiem darbiem, bez kuriem draudzes dzīve nebūtu iespējama. 

.. Kur augam kā Jēzus Kristus mācekļi...

Mūsu draudze ir liela un bagāta gan draudzes locekļu skaita ziņā, gan pārstāvēto nozaru virzienos. Regulāri notiek dievkalpojumi, svētdienas skola, pirmslaulību un laulāto kurss. Aktīvi ir attīstījusies kalpošana jauniešiem, vīriem, sievām un jaunajām māmiņām.

Svarīga vieta draudzē ir lūgšanu nozarei, kas ir attīstījusies vairākos virzienos –palīdzot draudzes locekļiem pilnveidot savu lūgšanas dzīvi un sniedzot aizlūgšanas visiem, kuriem tās vajadzīgas.

Ģertrūdes draudzei tiek piedāvātas daudzpusīgas iespējas augt attiecībās ar Kristu un Viņa ļaudīm, piedaloties pastorātos, rekolekcijās, kursā „Brīvība Kristū” u. c.

Draudzei ir savs koris un slavēšanas ansambļi, kas veido draudzes muzikālo dzīvi. 

.. Un ejam kalpot, lai pasaule kļūtu labāka.

Draudze veic arī misijas funkciju ar mērķi pasludināt Kristus evaņģēliju plašākai sabiedrībai. Jau vairāk nekā 15 gadus draudzē tiek organizēts Alfa kurss, kas pavēris iespēju draudzē ienākt jau vairākiem simtiem cilvēku. 

Kristus mīlestību draudze cenšas īstenot, kalpojot cietumos, bērnunamos, zupas virtuvē, rūpējoties par senioriem – gan draudzē, gan ejot pie gados vecākajiem ļaudīm aprūpes centros. 

 

Par brīnišķīgu tradīciju ir kļuvušas Ziemassvētku svinības kopā ar zupas virtuves apmeklētājiem. Katru gadu tiek organizētas Draudzes dienas, kas ir skaists un vērtīgs atpūtas un sadraudzības laiks visai draudzei kopā. Adventes tirdziņi, koncerti, talkas... Un vēl šo uzskaitījumu var turpināt ar daudziem pasākumiem, kuros piedalāmies paši un laipni aicinām arī viesus, palīgus un visus, visus, kas vēlas baudīt svētkus vai ikdienu kopā ar ģertrūdiešiem!

 

Ģertrūde ir pierādījusi sevi kā aktīvu un drosmīgu draudzi, kas rūpējas gan par savām garīgajām mājām un draudzes locekļu garīgo dzīvi, gan vēlas iet tālāk – iepazīstināt un izgaismot Kristus evaņģēliju pēc iespējas vairāk cilvēku sirdīs. 

 

Ceram uz drīzu satikšanos arī ar Tevi!

bottom of page