Izvadīšana

Biežāk uzdotie jautājumi


Kādi ir nosacījumi, lai tiktu izvadīts no Ģertrūdes baznīcas? No baznīcas mēs izvadām draudzei piederīgus cilvēkus. Vai Ģertrūdes draudzes mācītāji var izvadīt arī cilvēkus, kuri nav Ģertrūdes draudzes locekļi? Jā, to iepriekš sarunājot ar kādu no draudzes mācītājiem. Vai ir iespējama kristīga izvadīšana nekristītam cilvēkam? Ja tuvinieki to vēlas, tad jā. Vai mācītājs izvada arī gadījumos, ja cilvēks tiek kremēts? Jā. Cik izmaksā izvadīšana? Ja mirušais tiek izvadīts no Baznīcas, tad draudzes padome ir noteikusi noteiktu ziedojumu, kura apmēru var uzzināt pie draudzes administratores. Citos gadījumos tas ir jāpārrunā ar mācītāju, kurš veic Atvadīšanās dievkalpojumu.

Kristus ir miris un augšāmcēlies, tādēļ arī mēs visi reiz tiksim uzmodināti mūžīgai dzīvei.


‍Kristīga mirušo izvadīšana ir pēdējais pienākums pret mirušo, nododot viņu Dieva rokās, kā arī mierinājums sērojošajiem ar Evaņģēlija vēsti, stiprinot viņus ar augšāmcelšanās cerību. Kristīgā izvadīšanā tiek pasludināts Dieva vārds, uzsverot Kristus upuri par mūsu grēkiem, Viņa augšāmcelšanos un mūžīgās dzīvības apsolījumu visiem Viņa ticīgajiem: tāpēc, ka Viņš ir miris un augšāmcēlies, arī mēs visi reiz tiksim uzmodināti mūžīgai dzīvei.

Nāve ir dabīgs katra cilvēka šīs zemes dzīves noslēgums. Bībele māca, ka nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzū Kristū. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem raksta: “Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” (Rm 3:23-24). Jēzus Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam.” (Jņ 11:25)

 

Izvadīšanu parasti izdara mācītājs, taču izņēmuma gadījumā mirušo var izvadīt katrs iesvētīts draudzes loceklis. Lai pieteiktu kristīgu izvadīšanu, aizgājēja tuviniekus lūdzam sazināties ar kādu no draudzes mācītājiem un vienoties par iespējamo mirušā izvadīšanas laiku un vietu. Pirmām kārtām mācītāji izvada Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes locekļus vai viņu tuviniekus, bet citus bēru pieteikumus pieņem iespēju robežās.

 

Ir labi jau laikus aicināt mācītāju pie mirēja, lai palīdzētu viņam sagatavoties aiziešanai mūžībā, izsūdzot grēkus, saņemot Svēto Vakarēdienu un stiprinājumu no Dieva vārda. Mācītājs var sniegt garīgu atbalstu un stiprinājumu arī mirēja tuviniekiem, kā arī dot tiem praktiskus padomus, kā atvieglot mirēja aiziešanu mūžībā un kā sagatavoties mirušā izvadīšanai.

 

Mūžībā aizgājušos draudzes locekļus var izvadīt no dievnama. Parasti izvadīšana notiek no kapličas, bet tur, kur kapličas nav, izvadīšana notiek tieši kapos. Izvadīšana var notikt arī no mirušā mājām.

 

Mūsu tradīcija ir mirušo apglabāšana zemē, tomēr ir iespējama arī mirušā pārpelnošanu. Pelnu urnas apbedāmas kapsētā zemē vai novietojamas sevišķi tam nolūkam sagatavotā vietā kapos vai dievnamā.

 

Kristīgā izvadīšanā tiek pasludināts Dieva vārds, uzsverot Kristus ciešanas par mūsu grēkiem, Viņa augšāmcelšanos un mūžīgās dzīvības apsolījumu visiem Viņa ticīgajiem: tāpēc, ka Viņš ir miris un augšāmcēlies, arī mēs reiz visi tiksim uzmodināti mūžīgai dzīvei. Izvadīšanā tiek dziedātas garīgas dziesmas, kas atrodamas mūsu Baznīcas Dziesmu grāmatas nodaļā “Nāve un mūžīgā dzīvība”.  Lūgšanās mirušais tiek nodots Dieva rokās, tiek aizlūgts arī par sērojošajiem tuviniekiem un draugiem, lai Dievs vairo viņu ticību un mierina viņus ar augšāmcelšanās cerību.

 

Mirušā pavadītāji tiek aicināti apzināties savu mirstību un mudināti būt nomodā par savu dvēseli, jo neviens nezina savu aiziešanas stundu. “Lai jūsu gurni ir apjozti un sveces spīdošas; esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai viņš nāk vakarā, vai nakts vidū, vai pirmajos gaiļos, vai rītā, lai viņš nākdams jūs neatrod guļam.” (Lk 12: 35, 37-38).