• gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 19.februāris

Psalmi /23:1-6/

Jaunā Derība /Mk. 4:30-5:20/

Vecā Derība /2.Moz. 25:1-26:37/


PSALMI

/23:1-6/

1 Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. 2 Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. 3 Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. 4 Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina. 5 Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. 6 Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.

JAUNĀ DERĪBA

/Mk. 4:30-41/

30 Un Viņš sacīja: "Kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim? Jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim?

31 Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes,

32 un, kad tas ir sēts, tad tas augtin aug un top lielāks par visiem dārza augiem un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debess viņa pavēnī var ligzdas taisīt."

33 Un daudzās tādās līdzībās Viņš uz tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties.

34 Bet bez līdzībām Viņš uz tiem neko nerunāja; bet Saviem mācekļiem Viņš visu īpaši izskaidroja.

35 Un Viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties: "Pārcelsimies uz viņu malu."

36 Un, ļaudis atlaiduši, tie Viņu ņēma līdzi, tā ka Viņš laivā bija, un citas laivas bija pie Viņa.

37 Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu.

38 Un Viņš gulēja stūres galā uz spilvena; un tie Viņu modina un saka Viņam: "Mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā?"

39 Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: "Klusu, mierā!" Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums.

40 Un Viņš uz tiem sacīja: "Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?"

41 Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā: "Kas Tas tāds, ka pat vējš un jūra Viņam paklausa?"


/Mk. 5:1-20/

1 Un tie nonāca viņpus jūras, geraziešu zemē.

2 Un, Viņam no laivas izkāpjot, tūdaļ nāca pretim no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu,

3 kam bija sava mītne kapos un ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt.

4 Jo tas pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija saistīts; bet viņš salauza ķēdes un sarāva pinekļus, un neviens to nespēja savaldīt.

5 Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos, brēca un sita sevi ar akmeņiem.

6 Bet, Jēzu no tālienes ieraudzījis, tas skrēja un metās Viņa priekšā zemē

7 un brēca ar stipru balsi un sacīja: "Kas man ar Tevi, Jēzu, Tu Dieva, Visuaugstākā, Dēls? No Dieva puses, lūdzu, nemoki mani!"

8 Jo Viņš uz to sacīja: "Izej, tu nešķīstais gars, no tā cilvēka!"

9 Un Viņš tam jautāja: "Kāds tev vārds?" Un tas Viņam saka: "Vārds man leģions, jo mūsu ir daudz."

10 Un tas Viņu ļoti lūdza, lai Viņš neizdzītu tos no tā apgabala.

11 Bet tur pie kalna liels cūku pulks bija ganos.

12 Un tie Viņu lūdza, sacīdami: "Sūti mūs cūkās, ka tanīs ieskrienam."

13 Un Viņš tiem to atļāva, un nešķīstie gari izgājuši ieskrēja cūkās; un cūku pulks no krasta iegāzās jūrā. To bija ap divi tūkstoši, un tās noslīka jūrā.

14 Un viņu gani bēga un stāstīja to pilsētā un uz laukiem; un tie izgāja raudzīt, kas noticis.

15 Un tie nāk pie Jēzus un ierauga ļauna gara apsēsto tur sēžam apģērbtu un pilnā prātā, to pašu, kam tas leģions bijis; un tie izbijās.

16 Un tie, kas to bija redzējuši, viņiem stāstīja, kā ļaunā gara apsēstam bija noticis un par tām cūkām.

17 Un tie sāka Viņu lūgt, lai no viņu robežām izejot.

18 Un, kad Viņš kāpa laivā, tad ļaunā gara apsēstais Viņu lūdza, lai tas varētu palikt pie Viņa.

19 Bet Viņš tam neļāva un saka tam: "Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas Tas Kungs tev darījis un kā Viņš par tevi apžēlojies."

20 Un tas nogāja un sāka sludināt visā desmit pilsētu apgabalā, ko Jēzus tam bija darījis, un visi brīnījās.


VECĀ DERĪBA

/2.Moz. 25:1-40/

1 Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

2 "Saki Israēla bērniem, lai tie pienes Man cilājamo upuri; no ikviena vīra, kura sirds to skubina, ņemiet šo upuri.

3 Un šāda lai ir tā dāvana, ko jūs no viņiem ņemat: zelts, sudrabs un varš,

4 zils un sarkans purpurs, karmezīns, smalks audums un kazu vilna,

5 un iesarkanas aunu ādas, un āpšu ādas, un akāciju koks,

6 eļļa apgaismošanai un smaržīgas zāles svaidāmai eļļai, un zāles kvēpināšanai,

7 oniksa akmeņi un ieliekami akmeņi efodam un krūšu zīmei.

8 Un tiem būs Man taisīt svētnīcu, ka Es varētu mājot viņu vidū.

9 Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu, gan telti, gan visus tās rīkus, tā jums būs taisīt.

10 Lai tie taisa šķirstu no akāciju koka; mjtā garums lai ir pustrešas olekts, tā mjplatums - pusotras olekts un tā mjaugstums - pusotras olekts.

11 Un pārvelc to ar tīru zeltu, no iekšpuses un no ārpuses to pārvelc, un visapkārt tam taisi vainagu no zelta.

12 Un izlej tam četrus gredzenus no zelta un piestiprini tos tā četros stūros, tā ka divi gredzeni ir vienā pusē un divi gredzeni ir otrā pusē.

13 Un darini divi nesamās kārtis no akāciju koka un apvelc tās ar zeltu,

14 un izbāz kārtis cauri gredzeniem, kas ir sānos pie šķirsta, ka ar tām var šķirstu nest.

15 Nesamās kārtis lai paliek šķirsta gredzenos, tās nav jāizņem no tiem.

16 Un šķirstā ieliec liecību, ko Es tev došu.

17 Un taisi arī salīdzināšanas vāku no tīra zelta - pustrešas olekts garumā un pusotras olekts platumā.

18 Un darini divus ķerubus no zelta abos salīdzināšanas vāka galos; tie lai ir kalti.

19 Un vienam ķerubam jābūt vienā galā, bet otram ķerubam otrā galā; pie vāka tev jāpiestiprina abi ķerubi tā abos galos

20 tā, ka ķerubi izpleš savus spārnus pāri vākam un ar saviem spārniem apklāj salīdzināšanas vāku, un viņu sejas lai ir vērstas viena pret otru un tās lūkojas uz salīdzināšanas vāku.

21 Salīdzināšanas vāku uzliec šķirstam, kad tu būsi ielicis liecību šķirstā, ko Es tev došu.

22 Un šeit Es ar tevi sastapšos; no salīdzināšanas vāka virsus, no vietas starp abiem ķerubiem, kas atrodas virs liecības šķirsta, Es runāšu uz tevi visu, ko Es tev pavēlēšu priekš Israēla bērniem.

23 Un taisi arī galdu no akāciju koka, divi olektis garu,vienu olekti platu un pusotras olekts augstu.

24 Un pārvelc to ar tīru zeltu un visapkārt tam taisi vainagu no zelta.

25 Un taisi arī apmali plaukstas platumā visapkārt un uz tās izveido zelta vainagu apmalei visapkārt.

26 Un izgatavo tam četrus gredzenus no zelta un liec tos gredzenus galda četros stūros, pie tā četrām kājām.

27 Gredzeni lai ir pie apmales un liec tajos nesamās kārtis, ka ar tām var nest galdu.

28 Arī nesamās kārtis taisi no akāciju koka un pārvelc ar zeltu, ka ar tām var nest galdu.

29 Un taisi tam bļodas, kausus, krūzes un kannas upuru vajadzībām, taisi tos no tīra zelta.

30 Un noliec pastāvīgi uz galda Manā priekšā svētās maizes.

31 Iztaisi arī lukturi no tīra zelta, izkal to, un tā kājai un zariem, kausiņiem, bumbuļiem un ziediem jābūt vienā gabalā ar to.

32 Seši zari lai iziet no tā: trīs zari uz vienu pusi un trīs uz otru pusi.

33 Ikvienam zaram lai ir trīs kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, trīs bumbuļi un trīs ziedi; otram zaram lai atkal ir trīs kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, trīs bumbuļi un trīs ziedi; tādi lai ir visi seši zari, kas no luktura iziet.

34 Bet pie paša luktura lai ir četri kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, ar to bumbuļiem un ziediem.

35 Un pa vienam bumbulim lai ir zem katriem diviem zariem, kas iziet no luktura.

36 It visi bumbuļi un zari pie luktura lai ir no viena izkalta tīra zelta gabala.

37 Un iztaisi arī septiņus eļļas lukturīšus un tos augšā tā piestiprini, lai tie apgaismotu telpu, kas ir to priekšā.

38 Dakts dzirkles un trauciņi lai ir no tīra zelta.

39 No viena talenta tīra zelta taisi to un visus tā rīkus.

40 Un ievēro, ka tos taisi pēc parauga, kas tev kalnā tika parādīts.


/2.Moz. 26:1-37/

1 Un mājokli taisi no desmit pārklājiem, austiem no šķetinātām smalkām dzijām, no zila un sarkana purpura un karmezīna ar meistariski ieaustiem ķerubiem.

2 Divdesmit astoņas olektis lai ir viena pārklāja garums, un četras olektis lai ir pārklāja platums; šis mērs visiem pārklājiem lai ir vienāds.

3 Pieciem pārklājiem jābūt savienotiem kopā citam ar citu; un otriem pieciem pārklājiem jābūt savienotiem citam ar citu.

4 Un piestiprini zila purpura cilpas pie viena kopā savienotā pārklāja ārmalas, tāpat dari pie otra pārklāja ārmalas.

5 Un piecdesmit cilpas piestiprini pie viena pārklāja ārmalas, un piecdesmit cilpas piestiprini pie otras savienoto pārklāju ārmalas; šīs cilpas lai ir viena otrai pretim.

6 Iztaisi arī piecdesmit zelta kāšus, un ar tiem savieno pārklājus vienu ar otru, ka pārklāji izveido mājokli.

7 Un taisi telts pārklāju no kazu vilnas auduma pār mājokli; no vienpadsmit pārklājiem taisi to.

8 Trīsdesmit olektis lai ir viena pārklāja garums, un četras olektis lai ir tā platums; šie vienpadsmit pārklāji lai ir pēc viena mēra.

9 Un savieno savā starpā piecus pārklājus un savā starpā sešus pārklājus, un sesto pārklāju saloki divkārši virs ieejas teltī.

10 Un piecdesmit cilpas piestiprini pie viena pārklāja ārmalas to savienošanai, un piecdesmit cilpas pie otra pārklāja ārmalas to savienošanai.

11 Iztaisi arī piecdesmit vara kāšus, un liec kāšus cilpās un tā savieno telti, ka tā ir vienota.

12 Bet telts pārklāju atlikusī daļa lai karājas pāri mājokļa pakaļgalam.

13 No telts pārklāja garuma viena olekts vienā malā un olekts otrā malā lai karājas pāri mājokļa abām malām, tās apsedzot.

14 Un taisi teltij pārsegu no iesarkanām aunu ādām un vēl virsējo pārsegu no āpšu ādām.

15 Tad taisi mājoklim dēļus no akāciju koka, kas jāsaslien stāvus.

16 Katrs dēlis lai ir desmit olektis garš un pusotras olekts plats.

17 Katram dēlim lai ir divi tapas, lai varētu tos salaist kopā; tādas taisi visiem mājokļa dēļiem.

18 Un dēļus mājoklim tā sakārto: divdesmit dēļus novieto pret dienvidiem.

19 Šiem dēļiem pierīko četrdesmit sudraba kājas, pa divi sudraba kājām zem katra dēļa; divas tapas un divas kājas lai ir katram dēlim.

20 Un mājokļa otrā pusē, pret ziemeļiem, arī lai ir divdesmit dēļi

21 ar četrdesmit sudraba kājām, pa divi zem katra dēļa.

22 Mājokļa dibensienu - uz rietumiem taisi no sešiem dēļiem.

23 Mājokļa dibensienas stūros liec divi dēļus.

24 Un tie lai ir kopā apņemti gan apakšgalā, gan augšgalā ar gredzenu; tā dari abiem tiem; tie lai veido divus stūrus.

25 Un tur jābūt astoņiem dēļiem ar sešpadsmit sudraba kājām, pa divi zem katra dēļa.

26 Tad taisi aizšaujamās bultas no akāciju koka, piecas bultas pie mājokļa dēļiem vienā pusē

27 un piecas aizšaujamās bultas pie mājokļa dēļiem otrā pusē, un piecas bultas dibensienai, kas ir pret rietumiem.

28 Bet vidējā aizšaujamā bulta lai iet gar dēļu vidu no viena gala līdz otram.

29 Dēļus pārvelc ar zeltu un arī gredzenus, caur kuriem bultas izbāzt, taisi no zelta; un pārvelc arī bultas ar zeltu.

30 Un uzcel mājokli pēc tā parauga, kas tev kalnā ir rādīts.

31 Un taisi priekškaru no zila un no sarkana purpura un karmezīna un no šķetinātu smalku dziju auduma, taisi to ar meistariski ieaustiem ķerubiem.

32 Un pakar to pie četriem akāciju koka stabiem, pārvilktiem ar zeltu, kam zelta vadži un četras sudraba kājas.

33 Un pakar priekškaru pie vadžiem, un aiz priekškara novieto liecības šķirstu; tā priekškars lai atdala svēto vietu no vissvētākās vietas.

34 Un salīdzināšanas vāku liec uz liecības šķirstu vissvētākā vietā.

35 Un galdu noliec šaipus priekškara un lukturi pretim galdam mājokļa dienvidu pusē, bet galdu liec ziemeļu pusē.

36 Un darini arī priekškaru telts durvīm no zila un sarkana purpura, no karmezīna un no šķetinātu smalku dziju auduma, kas rakstaini izausts.

37 Un šim priekškaram taisi piecus stabus no akāciju koka un pārvelc tos ar zeltu, un to vadži lai ir no zelta; un izlej tiem piecas vara kājas.