top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 20. diena

MĀCIES UZTICĒTIES DIEVAM

   

Lielākā daļa no mums neuzticas Dievam. Vairums uzlūko Dievu kā biedējošu, tiesājošu autoritāti vai uzskata Viņu par neesošu, bezspēcīgu tukšumu. Jēzus pauda vēsti, ka Dievs nav ne niecīgs vājinieks, ne visuvarens vadonis, bet gan mīlētājs, kura vienīgā vēlēšanās ir sniegt mums to, pēc kā mēs visvairāk ilgojamies.

Lūgt nozīmē klausīties šajā mīlestības balsī. Un to pašu nozīmē arī paklausība. Angļu valodas vārds obidience (paklausība) cēlies no latīņu ob audire, kas nozīmē klausīties ar lielu uzmanību. Bez spējas klausīties mēs kļūstam kurli pret mīlestības balsi. Latīņu valodas vārds surdus nozīmē kurls. Pavisam kurls tātad ir absurdus,  jā – absurds. Kad mēs nelūdzam un neieklausāmies mīlestības balsī, kas dzirdama lūgšanā, mūsu dzīves pārvēršas par absurdu, kurā tiekam mētāti šurpu turpu starp pagātni un nākotni.

Ja vien mēs spētu katru dienu kaut vai dažas minūtes būt pilnībā klātesoši tajā brīdī, kurā esam, mēs tiešām atklātu, ka neesam vieni un ka Viņš, kas ir ar mums, vēlas dot mums tikai vienu: savu mīlestību.


SVĒTIE RAKSTI

Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam – uz taisnību. Rom. vēst. 6:16


LŪGŠANA 

Dievs, Tu esi pasaules gaisma. Apveltī mani ar savu gaišo smaidu, lai, ceļojot pa pasauli, Tavas godības mirdzums no manis atspīd tiem, ko satieku, un piesaista viņus Tev. Lai Tava žēlastība plūst kā nerimstoša strūkla pār manu dzīvi, un lai veldze tiek arī tiem, kas man līdzās. Ļauj, lai mana mīlestība un prieks par Tevi kļūst lipīgs un lai arī citiem ir vēlme Tevi iepazīt.

Kad viņi redzēs, ka Tu valdi cieņpilni un ar godu, arī viņi vēlēsies Tevi pielūgt. Zemei vajag patiesu valdītāju. Tu, Kungs, esi tas Valdnieks. Cik brīnišķīgs būs mirklis, kad Tu tapsi uzņemts ikvienā tautā, ciltī un kultūrā. Tu sniegsi mums taisnīgumu, pēc kā mēs visi ilgojamies. Tu ne tikai pārvaldīsi mūs, bet Tu ganīsi mūs ar Tēva sirdi.

Kad beidzot ikviens apliecinās Tev pienākošos cieņu, zeme tiks piepildīta ar godību. Mūsu slavas dziesmas nekad nebeigsies, un Tu svētīsi mūsu laukus. Atklāj savu mīlestību, lai pat cietākās sirdis spēj Tevi iepazīt!


DIENAS UZDEVUMS

Uzraksti, kādos brīžos Tu savā dzīvē esi juties Dieva mīlēts. Ja ir iespējams, pastāsti kādam par šo pieredzi.

Comments


bottom of page