top of page

Slavēšana

Slavēšana ir veids, kādā mēs pienesam Dievam pateicību, izsakām savu apbrīnu un priecājamies par Dievu un visu, ko Viņš rada un dara.

 

Slavēšana ir mūsu atbilde Dievam par Viņa mīlestību un žēlastību uz mums katru un to, ko Viņš darījis mūsu labad caur Savu Dēlu Jēzu Kristu, lai mūs izglābtu no grēka, nāves un velna varas. Bībelē minētas daudzas Rakstu vietas, īpaši Vecajā Derībā, kur Dieva ļaudis gan individuāli, gan kopā kā draudze pulcējas, lai godinātu Dievu ar slavas dziesmām. Arī Jaunā Derība mūs aicina dziedāt Dievam savās sirdīs (Kolos.3:16-17) un dziedāt tautu starpā, pasludināt Viņa brīnumu darbus (Rom.15:8-11).

Slavēšana ir mūsu draudzes kopības neatņemama sastāvdaļa, ikreiz un ikvienā vietā, kur Dievs mūs pulcina kopā - gan mazajos, gan lielajos notikumos un pasākumos.

Slavēšana muzikāli izpaužas caur slavēšanas grupu, kas ir ļoti plaša un dažādu instrumentu bagātīga. Dievs mūs ir bagātīgi svētījis ar daudzām skaistām balsīm, ģitārām, klavierēm, čellu, vijoli, akordeonu, flautu un perkusijām.

Slavēšanu vistiešāk Ģertrūdes draudzē var piedzīvot liturģiskajos slavēšanas dievkalpojumos, tie notiek katru svētdienu Ģertrūdes baznīcā, plkst.18.00, kā arī Alfa kursos, kursā "Brīvība Kristū", pastorātos u.c.

Slavēšanā izmantotās dziesmas ir daudz un dažādas, bet, liela pateicība Dievam, kurš mūsu draudzē ir ievedis cilvēkus, kuriem ir dāvanas arī pašiem rakstīt jaunas slavas dziesmas Dievam. Caur šīm slavas dziesmām mēs vēlamies dalīties par to, ko Kungs mums devis, caur tām pasludinot Evaņģēlija vēsti, un liecinot par to, cik Dievs ir labs, cik Viņš ir uzticams, cik Viņa Vārds ir patiess un svēts.

Par iesaisti vai kādos citos ar slavēšanas kalpošanu saistītos jautājumos var sazināties ar Lindu Ziemeli, tel.26480255 vai arī rakstot epastu - lizi19@inbox.lv

bottom of page