Slavēšana

Slavēšana ir veids, kādā mēs pienesam Dievam pateicību, izsakām savu apbrīnu un priecājamies par Dievu un visu, ko Viņš rada un dara.

 

Slavēšana ir mūsu atbilde Dievam par Viņa mīlestību un žēlastību uz mums katru un to, ko Viņš darījis mūsu labad caur Savu Dēlu Jēzu Kristu, lai mūs izglābtu no grēka, nāves un velna varas. Bībelē minētas daudzas Rakstu vietas, īpaši Vecajā Derībā, kur Dieva ļaudis gan individuāli, gan kopā kā draudze pulcējas, lai godinātu Dievu ar slavas dziesmām. Arī Jaunā Derība mūs aicina dziedāt Dievam savās sirdīs (Kolos.3:16-17) un dziedāt tautu starpā, pasludināt Viņa brīnumu darbus (Rom.15:8-11).

Slavēšana ir mūsu draudzes kopības neatņemama sastāvdaļa, ikreiz un ikvienā vietā, kur Dievs mūs pulcina kopā - gan mazajos, gan lielajos notikumos un pasākumos.

Slavēšana muzikāli izpaužas caur slavēšanas grupu, kas ir ļoti plaša un dažādu instrumentu bagātīga. Dievs mūs ir bagātīgi svētījis ar daudzām skaistām balsīm, ģitārām, klavierēm, čellu, vijoli, akordeonu, flautu un perkusijām.

Slavēšanu vistiešāk Ģertrūdes draudzē var piedzīvot liturģiskajos slavēšanas dievkalpojumos, tie notiek katru svētdienu Ģertrūdes baznīcā, plkst.18.00, kā arī Alfa kursos, kursā "Brīvība Kristū", pastorātos u.c. Košs 2018. gada laiku pa laikam organizējam arī pielūgsmes vakarus , tie parasti notiek piektdienu vakaros.

Slavēšanā izmantotās dziesmas ir daudz un dažādas, bet, liela pateicība Dievam, kurš mūsu draudzē ir ievedis cilvēkus, kuriem ir dāvanas arī pašiem rakstīt jaunas slavas dziesmas Dievam. Caur šīm slavas dziesmām mēs vēlamies dalīties par to, ko Kungs mums devis, caur tām pasludinot Evaņģēlija vēsti, un liecinot par to, cik Dievs ir labs, cik Viņš ir uzticams, cik Viņa Vārds ir patiess un svēts.

Par iesaisti vai kādos citos ar slavēšanas kalpošanu saistītos jautājumos var sazināties ar Lindu Ziemeli, tel.26480255 vai arī rakstot epastu - lizi19@inbox.lv

1/1

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.