top of page
  • gertrudes draudze

Bībeles lasījumi – 29.marts

Salamana Pamācības /8:12-21/

Jaunā Derība /Lk. 7:36-50/

Vecā Derība /4.Moz. 26:12-27:11/


SALAMANA PAMĀCĪBAS

/8:12-21/

12 "Es, gudrība, mītu līdzās atziņai un māku dot labu padomu.

13 Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu, un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām.

14 Manā rīcībā ir abi - tiklab padoms, kā darbs, man pieder saprāts un vara.

15 Ar manu palīdzību valda ķēniņi un padomnieki dod tiesas un dod likumus.

16 Uz mani balstīdamies, valda lielkungi un dižciltīgie, visi zemes soģi.

17 Es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani laikus meklē, mani arī atrod.

18 Bagātība un gods ir manās rokās, paliekama manta un taisnība.

19 Mani augļi ir labāki par zeltu, pat par vistīrāko zeltu, un ieguvums no manis ir cienīgāks nekā izlasīts sudrabs.

20 Es virzu savus ceļus pa taisnīgo ceļu, pa tiesību teku,

21 lai es labi aprūpēju tos, kas mani mīl, un piekrāju jo pilnas viņu dārgumu krātuves.


JAUNĀ DERĪBA

/Lk. 7:36-50/

36 Bet kāds no farizejiem Viņu lūdza, lai Viņš pie tā ēstu, un Viņš, iegājis farizeja namā, apsēdās.

37 Un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš sēžot farizeja namā pie galda, atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu

38 un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un iesāka slacināt Viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem, un skūpstīja Viņa kājas un tās svaidīja ar eļļu.

39 Bet farizejs, kas Viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis: "Ja šis būtu pravietis, tad Viņš zinātu, kas šī sieva tāda ir, kas Viņu aizskar; jo tā ir grēciniece."

40 Un Jēzus, to uzrunādams, sacīja: "Sīmani, Man tev kas jāsaka." Viņš atbildēja: "Mācītāj, saki."

41 Jēzus sacīja: "Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā pieci simti denāriju un otrs piecdesmit.

42 Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs?"

43 Bet Sīmanis atbildēdams sacīja: "Man šķiet, tas, kam viņš vairāk atlaidis." Bet Viņš tam sacīja: "Tu pareizi esi spriedis."

44 Un, pagriezies pie sievas, Viņš sacīja Sīmanim: "Vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu Man ūdeni neesi devis Manām kājām, bet šī savām asarām Manas kājas slacījusi un ar saviem matiem nožāvējusi.

45 Tu Mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr Es še esmu, nav mitējusies skūpstīt Manas kājas.

46 Ar eļļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi Manas kājas.

47 Tādēļ Es tev saku: viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi; bet, kam maz piedod, tas mīl maz."

48 Un Viņš tai sacīja: "Tev tavi grēki piedoti."

49 Un tie, kas līdz pie galda sēdēja, sāka pie sevis runāt: "Kas Tas tāds, kas pat grēkus piedod?"

50 Bet Viņš sacīja uz sievu: "Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru."VECĀ DERĪBA

/4.Moz. 26:12-65/

12 Simeona dēli pēc savām ciltīm bija: no Nemuēla ir Nemuēla cilts, no Jamīna ir Jamīna cilts, no Jahīna ir Jahīna cilts,

13 no Zeraha ir Zeraha cilts, bet no Saula ir Saula cilts.

14 Šīs ir simeoniešu ciltis - divdesmit divi tūkstoši divi simti vīru.

15 Gada dēli pēc savām ciltīm: no Cepona ir Cepona cilts, no Hagija ir Hagija cilts, no Šunija ir Šunija cilts,

16 no Oznija ir Oznija cilts, no Ereija ir Ereija cilts,

17 no Arodija ir Arodija cilts, no Arelija ir Arelija cilts.

18 Un šīs ir Gada dēlu ciltis pēc sava skaita - četrdesmit tūkstoši pieci simti vīru.

19 Jūdas dēli bija: Gers un Onans, bet Gers un Onans jau nomira Kānaāna zemē.

20 Un tādēļ Jūdas dēli bija pēc savām ciltīm: no Šelaha - šelahiēliešu cilts, no Pereca - pereciešu cilts, no Zeraha - zerahiešu cilts.

21 Un Pereca dēli bija: Hecrons, no tā ir Hecrona cilts, Hamuls, no tā ir hamuliešu cilts.

22 Šīs ir Jūdas ciltis pēc to skaita - septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti vīru.

23 Un Isašara dēli pēc to ciltīm bija: Tola, no tā ir tolajiešu cilts, Pūva, no tā ir pūviešu cilts,

24 Jašubs, no tā ir jašubiešu cilts, no Šimrona ir šimroniešu cilts.

25 Šīs ir Isašara ciltis pēc to skaita - sešdesmit četri tūkstoši trīs simti vīru.

26 Zebulona dēli pēc to piederības pie ciltīm: Sereds, no tā ir Sereda cilts, Elons, no tā ir Elona cilts, Jahleēls, no tā ir Jahleēla cilts.

27 Šīs ir Zebulona ciltis pēc to skaita - sešdesmit tūkstoši pieci simti vīru.

28 Un Jāzepa dēli pēc savām ciltīm bija: Manase un Efraims.

29 Bet Manases dēli bija: Mahīrs, no tā ir mahīriešu cilts, un Mahīrs dzemdināja Gileādu; no Gileāda ir cēlusies gileādiešu cilts.

30 Šie ir Gileāda dēli: Jeēzers, no tā ir Jeēzera cilts, Heleks, no tā ir helkītiešu cilts,

31 no Asriēla ir Asriēla cilts, no Sihema ir sihemiešu cilts,

32 no Šemida ir Šemida cilts, no Hefera ir Hefera cilts.

33 Bet Celofehadam, Hefera dēlam, nebija dēlu, bet tikai meitas, un Celofehada meitu vārdi bija Mahlija, Noga, Hagla, Milka un Tirca.

34 Šīs ir Manases ciltis pēc to skaita - piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti vīru.

35 Un šie ir Efraima dēli pēc viņu ciltīm: no Šūtelaha ir šūtelahiešu cilts, no Behera ir beheriešu cilts, no Tahana ir tahaniešu cilts.

36 Un šie ir Šūtelaha dēli: Erans, no tā ir Erana cilts.

37 Šīs ir Efraima dēlu ciltis pēc to skaita - trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti vīru. Tie ir Jāzepa pēcnācēji pēc savām ciltīm.

38 Benjamīna dēli pēc savām ciltīm sadalās: no Bela ir Bela cilts, no Ašbela ir ašbeliešu cilts, no Ahirāma ir Ahirāma cilts,

39 no Šepupāma ir Šepupāma cilts, no Hūpāma ir Hūpāma cilts.

40 Un Belas dēli bija: Ards un Naamans; no Arda ir ardiešu cilts, no Naamana ir Naamana cilts.

41 Šie ir Benjamīna dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti vīru.

42 Un šie ir Dana dēli pēc savām ciltīm: Šuhāms, no tā ir šuhāmītu cilts.

43 Tās ir Dana ciltis pēc savām ciltīm. Visu Šuhāma dēlu pēc viņu skaita ir sešdesmit četri tūkstoši četri simti vīru.

44 Ašera dēli pēc savām ciltīm bija: Jimna, no tā ir Jimnas cilts, no Jišvija ir Jišvija cilts, no Berijas ir Berijas cilts.

45 Berijas dēli bija: Hebers, no tā ir heberiešu cilts, no Malkiēla ir Malkiēla cilts.

46 Un Ašera meitas vārds bija Sāra.

47 Šīs ir Ašera dēlu ciltis pēc to skaita - piecdesmit trīs tūkstoši četri simti vīru.

48 Un Naftaļa dēli pēc savām ciltīm bija: no Jahceēla ir Jahceēla cilts, no Gunija ir Gunija cilts,

49 no Jecera ir Jecera cilts, no Šilema ir Šilema cilts.

50 Šie ir Naftaļa dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši četri simti vīru.

51 Šie ir visi Israēla bērni - kopskaitā seši simti viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit vīru.

52 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:

53 "Šiem te lai tiek zeme sadalīta par īpašumu - pēc viņu vārdu skaita.

54 Kuru ir vairāk, to īpašums lai ir lielāks, bet, kuru ir mazāk, to īpašums arī lai ir mazāks; pēc to skaita ikvienam lai tiek īpašums piešķirts.

55 Bet zeme lai tiek sadalīta tikai ar meslu, pēc savu tēvu vārdiem lai viņi iegūst savu īpašumu;

56 zeme lai tiek sadalīta meslu kārtībā starp lielākām un starp mazākām ciltīm."

57 Šie ir saskaitītie levīti pēc savām ciltīm: no Geršona ir cēlusies Geršona cilts, no Kehata ir Kehata cilts, no Merārija ir Merārija cilts.

58 Šīs ir Levija ciltis: Libnija cilts, Hebrona cilts, Mahelija cilts, Mušija cilts, Koraha cilts. Un Kehats dzemdināja Amrāmu.

59 Un Amrāma sievas vārds bija Johebeta, Levija meita, kas Levijam bija piedzimusi Ēģiptē; tā dzemdēja Amrāmam Āronu un Mozu un Mirjamu, viņu māsu.

60 Un Āronam tika dzemdēti: Nadabs un Abijs, Ēleāzars un Itamārs.

61 Bet Nadabs un Abijs nomira, kad tie pienesa svešu uguni Tam Kungam.

62 Un viņu visu skaits bija divdesmit trīs tūkstoši, visi, kas vīriešu kārtas, ieskaitot mēnesi vecus un vecākus; viņus nepieskaitīja Israēla bērniem, jo tiem netika dots nekāds īpašums Israēla bērnu vidū.

63 Šie ir tie, ko saskaitīja Mozus un priesteris Ēleāzars, kad tie skaitīja visus Israēla bērnus Moāba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai.

64 Un starp tiem nebija neviena vienīga vīra no to skaita, ko Mozus un priesteris Ārons bija skaitījuši Sinaja tuksnesī.

65 Jo Tas Kungs tiem bija sacījis: "Tie mirtin mirs tuksnesī!" Un no tiem arī neviens vairs nebija atlicies kā vienīgi Kālebs, Jefunnas dēls, un Jozua, Nūna dēls.


/4.Moz. 27:1-11/

1 Tad pienāca Celofehada meitas; tas bija Hefera dēls, tas Gileāda dēls, tas Mahīra dēls, tas Manases dēls, no Manases, Jāzepa dēla, ciltīm; un viņa meitu vārdi bija Mahlija, Noga, Hagla, Milka un Tirca.

2 Un tās nāca pie Mozus un priestera Ēleāzara un pie vadoņiem un pie visas draudzes Saiešanas telts durvīm un teica:

3 "Mūsu tēvs ir nomiris tuksnesī, jebšu tas pats nebija starp sazvērniekiem, kas bija sacēlušies pret To Kungu Koraha pulkā, bet viņš ir miris savrup, savu grēku dēļ, un viņam nebija dēlu.

4 Kāpēc tad lai top izdeldēts mūsu tēva vārds no viņa cilts sarakstiem, tādēļ ka tam nebija dēlu? Dodiet mums visām paliekamu mājvietu mūsu dzimtas vidū pie mūsu tēva brāļiem!"

5 Un Mozus nesa viņu prasību Tā Kunga priekšā.

6 Tad Tas Kungs runāja uz Mozu:

7 "Celofehada meitas ir runājušas pareizi; dod viņām paliekamu īpašumu pie viņu tēva brāļiem un liec arī viņu tēva īpašumam pāriet viņu rokās.

8 Bet Israēla bērniem saki un pavēli: ikviens vīrs, kas nomirst un neatstāj dēlu, lai savu mantojuma daļu atstāj savai meitai;

9 un, ja tam arī meitas nav, tad dodiet viņa mantu viņa brāļiem;

10 un, ja tam arī brāļu nav, tad dodiet viņa īpašumu tā tēva brāļiem;

11 ja tam arī tēva brāļu nav, tad dodiet viņa mantu viņa tuvākajiem radiem, kas viņam vistuvākie no viņa paša cilts piederīgiem, un tie lai tad manto. Tāds lai ir Israēla bērniem tiesas likums, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis."

Commentaires


bottom of page