top of page
  • Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

LŪDZIET VIENS PAR OTRU

Mēs bieži domājam par to, ko varam izdarīt citu labā. Tā nav nespēka zīme, kad sakām: „Mums vienam par otru ir jālūdz”. Lūgt vienam par otru vispirms nozīmē Dieva klātbūtnē atzīt to, ka viens otram piederam kā viena Dieva bērni. Bez cilvēku savstarpējās vienotības atzīšanas tas, ko mēs viens priekš otra darām, neizriet no tā, kas patiesībā esam.

Lūgt nozīmē klausīties tā Viena balsī, kurš mūs sauc par saviem “mīļotajiem”, un mācīties, ka šī balss nevienu neizslēdz. Kur kavējos es, tur arī Dievs kavējas manī. Un tur, kur manī uzkavējas Dievs, es atrodu visus savus brāļus un māsas.

No turienes Ābrahāms klejoja uz Negebas zemi un piemita starp Kādēšu un Šūru, viņš apmetās Gerārā. Tur Ābrahāms par Sāru sacīja: „Viņa ir mana māsa.” Un Gerāras ķēniņš Abīmelehs sūtīja un paņēma Sāru. Un sapnī Dievs nāca pie Abīmeleha un viņam teica:”Redzi, tu mirsi tās sievas dēļ, kuru tu ņēmi, jo viņa ir cita vīra sieva!” Tad Abīmelehs viņai netuvojās un teica: „Mans Kungs, vai tu kausi pat taisnus ļaudis?! Vai viņš pats man neteica: viņa ir mana māsa! – un viņa, pat viņa man teica: viņš ir mans brālis! – savas sirds šķīstībā un roku nevainībā es to darīju!” Un Dievs viņam sapnī teica: “Es taču zināju, ka tavas sirds šķīstībā tu to darīji, un es saudzēju – es pats! – tevi no grēkošanas pret mani, tādēļ es tev viņu neļāvu aizskart! Tagad atdod sievu vīram, jo viņš ir pravietis, un viņš lūgs par tevi, un tu paliksi dzīvs, bet, ja neatdosi, zini, ka tu mirtin mirsi, tu un visi, kas ar tevi!” /1. Mozus 20:1-7 /

LŪGŠANA

Visa Dievs, esmu šajā dzīves ceļojumā, kas ir ceļš no dzīvības cikla uz dzīvību: es piedzimstu, es dzīvoju, es nomirstu, lai dzīvotu mūžīgo dzīvi. Ejot cauri šim ceļam, ļauj manam grēcīgajam es nomirt un jaunam cilvēkam celties, lai pakļautos Tavas slavēšanas izaicinājumam. Šajā Lieldienu periodā es atkal un atkal atkārtošu Kristus Augšāmcelšanās svētku galvenos vārdus: „Kristus ir augšāmcēlies!”

DIENAS RĪCĪBA

Vārds „liturģija” nozīmē „strādāt cilvēkiem”. Pārdomā un pieraksti, kādēļ Svētdienas liturģijas svinēšana ir vissvarīgākais nedēļas notikums. Tu vari izmantot iespēju izteikt vai uzrakstīt īpašu pateicību savas draudzes mācītājiem.


Psalmi /41:7-14/

Jaunā Derība /Lk. 10:25-11:4/

Vecā Derība /5.Moz. 2:24-4:14/


Comments


bottom of page