• Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

IEKLAUSIES BAZNĪCĀ

Aicinājums ieklausīties Baznīcā nav populārs ieteikums laikā un valstī, kurā Baznīca tiek skatīta vairāk kā šķērslis ceļā pie Jēzus, nevis ceļš pie Viņa. Tomēr es esmu dziļi pārliecināts par to, ka lielākā mūsu laiku garīgā bīstamība ir Jēzus atdalīšana no Baznīcas. Baznīca ir Tā Kunga miesa. Bez Jēzus nevar būt Baznīcas, un bez Baznīcas mēs nevaram palikt vienoti ar Jēzu. Vēl neesmu saticis nevienu, kurš būtu pietuvojies Jēzum, pametot Baznīcu. Ieklausīties Baznīcā nozīmē ieklausīties Baznīcas Kungā Jēzū Kristū.

Tas nozīmē piedalīties Baznīcas liturģiskajā dzīvē. Adventē, Ziemassvētkos, Gavēnī, Lieldienās, Debesbraukšanā un Vasarsvētkos. Šie gadalaiki un svinības tev iemāca Jēzu iepazīt arvien tuvāk un intīmāk un satuvina tevi arvien vairāk un vairāk ar Viņa svēto dzīvi, ko Viņš tev dod caur Baznīcu.


Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku: neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi, ikviens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Jo, kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs, daudzi kopā, esam viena miesa Kristū, bet atsevišķi esam cits cita locekļi. /Romiešiem 12:3-5/

LŪGŠANA

Visuspēcīgais Dievs, Tu, kas mani atstāji manis paša cilvēciskās gribas brīvībā, ļauj man atbrīvoties no visa tā, kas pārpilda manu dzīvi un neatstāj tajā vietu Dievam un Viņa darbiem. Palīdzi man atmest elku pielūgšanu un visu pārējo, pie kā tik dzelžaini turos – naudu, ģimeni, slavu, citus cilvēkus. Ļauj man pastumt malā akmeņus no manis paša kapa, ļauj man atrast pasauli ar jaunām iespējām Tavā līksmajā augšāmcelšanā un Tavas mīlestības pilnībā. Āmen.

DIENAS RĪCĪBA

Nav īstais brīdis būt drūmam. Uzsmaidi šodien visiem, kurus satiec savā ikdienā!


BĪBELES LASĪJUMI

Salamana Pamācības /8:32-36/

Jaunā Derība /Lk. 11:5-32/

Vecā Derība /5.Moz. 4:15-5:33/“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.