top of page
  • Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

BŪT PAR MĀCEKĻIEM

Sekot Jēzum nozīmē būt vienam ar otru savstarpēji savienotiem caur Jēzus Kristus prātu, tas ir, vienam ar otru savienoties tā, kā to ar mums darīja Jēzus – kalpošanā un pazemībā. Māceklība nozīmē iet kopā vienu ceļu. Joprojām pilnībā dzīvojot šajā pasaulē, mēs viens otru esam sastapuši kā ceļotāji, kas atrodas uz viena ceļa, un tā esam izveidojuši jaunu kopienu. Mēs esam kļuvuši par jauniem cilvēkiem ar jaunu prātu, ar jaunu redzējumu un dzirdi un ar jaunu cerību, kas izriet no mūsu brālības ar Kristu. Tāpēc žēlsirdība un līdzjūtība nekad nevar tikt atdalītas no kopienas. Žēlsirdība vienmēr sevi atklāj kopienā un ir jauns veids, kā dzīvot kopā.

Un, redzi, divi no tiem tajā pašā dienā devās ceļā uz Emmausu – ciemu, kas atradās sešdesmit stadiju attālumā no Jeruzālemes. Viņi pārrunāja visu, kas bija noticis. Un, viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt! ....

Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kurp devās, un Jēzus izlikās, it kā ietu tālāk. Bet tie sāka viņu pierunāt: “Paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā.” Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās un tie viņu pazina; bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram: “Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?” Tajā pašā stundā viņi piecēlušies griezās atpakaļ uz Jeruzālemi un atrada tur sapulcējušos tos vienpadsmit un citus kopā ar tiem, un viņi sacīja: “Kungs patiesi ir augšāmcēlies un parādījies Sīmanim.” /Lūk. 24:13-16, 28-33/

LŪGŠANA

Visas cilvēces lielais Dievs, dod man spēju ieraudzīt Jēzu visos cilvēkos, kurus es satieku. Palīdzi man atteikties no akluma, kurā centrējos tikai uz sevi, un atver manas acis, lai es varētu apliecināt to, ka mēs visi pārtopam par vienu Tevī. Āmen.

DIENAS RĪCĪBA

Pakavējies atmiņās un pārdomā kādu brīdi, kurā tu, iespējams, pagāji garām mūsu Kungam tāpat kā mācekļi ceļā uz Emavu.


Psalmi /42:1-6a/

Jaunā Derība /Lk. 11:33-54/

Vecā Derība /5.Moz. 6:1-8:20/
Comments


bottom of page