top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 46. diena

IENĀC MĪLESTĪBAS NAMĀ


Kad mēs ienākam Dieva ģimenē, mēs atskārstam, ka cilvēces sašķeltība un savstarpējā cīņa nāk no nepareiza pieņēmuma, ka visiem cilvēkiem vajag cīnīties par savām tiesībām būt novērtētiem un mīlētiem. Dieva mīlestības namā mēs sākam redzēt ar jaunām acīm un dzirdēt ar jaunām ausīm un tādējādi aptveram, ka visi cilvēki neatkarīgi no rases, reliģijas, dzimuma, labklājības līmeņa, inteliģences vai izcelsmes pieder pie tā paša nama. Dieva namam nav šķeļošu sienu vai aizvērtu durvju. “Es Esmu durvis,” Jēzus saka. “Ikviens, kurš ienāks caur Mani, būs drošībā.” (Jāņa evaņģēlijs 10:9) Jo pilnīgāk mēs ienākam mīlestības namā, jo skaidrāk mēs redzam, ka mēs esam tur kopā ar visu cilvēci un ka iekš un caur Kristu mēs esam brāļi un māsas, vienas ģimenes locekļi.


SVĒTIE RAKSTI

Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens: Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis.

Jāņa evaņģēlijs 17:18-23


LŪGŠANA

Tēvs, atraisi Savas godības spēku pār pasauli. Ļauj patiesai harmonijai plūst starp ticīgajiem, lai mēs būtu līdzjūtības piemēri visai pasaulei. Cik patiesi brīnišķīgi, baudāmi un skaisti ir būt Tavā tuvumā. Šajā brīnumainās vienotības vietā, lūdzu, izlej Savu svētību. Iedves mūsos atkal ticību un māci mums daudz pilnīgāku ceļu par to, ko zinām. Ļauj Savam spēkam plūst caur mums, ka mēs kļūstam par Tavas mīlestības strautiem. Kad Tava godība ir redzama pār mums, liec tai būt ieenkurotai pazemībā, godīgumā un mīlestībā. Ļauj mums būt Tavas labestības atspulgam. Māci mums cienīt, atbalstīt un svinēt vienam otru. Māci mums mierināt tos, kas cieš, stiprināt vājos.

Atraisi Savas patiesības gaismu uz tiem, kas staigā tumsā. Pabeidz darbu, ko esi iesācis pie mums, un lai parādās Tavs raksturs mūsos, ka mēs mīlam ar beznosacījuma mīlestību.


DIENAS UZDEVUMS

Uzsāc sarunu, pavadi laiku kopā ar kādu cilvēku, kurš tev liekas vientuļš.

Comments


bottom of page